مرگ قسطی Quotes

Quotes tagged as "مرگ-قسطی" (showing 1-3 of 3)
Louis-Ferdinand Céline
“دیگر نمیدانم برای کی نامه بنویسم... همه شان جاهای دورند... روحشان را عوض کرده اند که بتوانند راحت تر خیانت کنند, راحت تر فراموش کنند, همه ش از چیزهای دیگر حرف بزنند...”
لویی فردینان سلین

Louis-Ferdinand Céline
“خاطره های قدیمی سمج اند... اما شکننده هم هستند، ظریفند”
لویی فردینان سلین

Louis-Ferdinand Céline
“مهم این نیست که آدم بداند حق با اوست یا نه. .. واقعا اهمیتی ندارد. چیزی که مهم است این است که کاری کند که هرکسی نخواهد توی کارش دخالت کند . .. بقیع اش هرچه هست مهمل است.”
لویی فردینان سلین