درخت Quotes

Quotes tagged as "درخت" (showing 1-4 of 4)
Simin Daneshvar
“گریه نکن خواهرم.در خانه‌ات درختی خواهد رویید و درختهایی در شهرت و بسیار درختان در سرزمینت.
و باد پیغام هر درختی را به درخت دیگر خواهد رسانید و درختها از باد خواهند پرسید: در راه که می‌آمدی سحر را ندیدی!”
سیمین دانشور, Suvashun

Friedrich Nietzsche
“در این سخن چه چیزی تو را ترساند؟ باری، این سخنی است همان اندازه در بابِ انسان که در بابِ درخت. او هرچه بیشتر بخواهد به سوی بلندی و نور سرافرازد، ریشه هایش سخت‌تر می کوشند در زمین فروروند، در فروسو در تاریکی، در ژرفنا-در شرّ!”
Friedrich Nietzsche, Thus Spoke Zarathustra

“اعصاب من زیر درخت آلبالو گم شده”
ناشناس

سبحان گنجی
“شناسنامه‌ی من برگ ازدواج ندارد
درخت کاج به پروانه احتیاج ندارد”
سبحان گنجی, قوای جنسی پانصد گراز را دارم