خیام Quotes

Quotes tagged as "خیام" Showing 1-3 of 3
Omar Khayyám
“ماییم که اصل شادی و کان غمیم
سرمایه ی دادیم و نهاد ستمیم
پستیم و بلندیم و کمالیم و کمیم
آیینه ی زنگ خورده و جام جمیم ”
حکیم عمر خیام نیشابوری, رباعیات عمر خیام نیشابوری / Rubaiyat of Omar Khayyam

Omar Khayyám
“صیاد ازل که دانه در دام نهاد
صیدی بگرفت و آدمش نام نهاد
هر نیک و بدی که می رو در عالم
او می کند و بهانه بر عام نهاد”
Omar Khayyám, رباعيات خيام

“دارنده چو ترکیب طبایع آراست - از بهر چه او فِکندش اندر کم‌ و کاست؟
گر نیک آمد، فکندن از بهر چه بود؟ - وَر نیک نیامد این صُور، عیب که راست؟!”
خیام نیشابوری