حقیقت Quotes

Quotes tagged as "حقیقت" Showing 1-6 of 6
“دلتنگی‌های آدمی را باد،
ترانه‌ای می‌خواند،
رویاهایش را،
آسمان پرستاره ناديده می‌گيرد،
و هر دانه برفی،
به اشكی نريخته می‌ماند.

«سكوت»
سرشار از سخنان ناگفته است،
از حركات ناكرده،
اعتراف به عشق‌های نهان،
و شگفتی‌های بر زبان نيامده.

در اين سكوت
حقيقت ما نهفته است.

حقيقت تو
و من”
مارگوت بیکل / Margot Bickel

Friedrich Nietzsche
“گفتم ای زن، حقیقتِ کوچکت را به من ده!
و پیرزنک چنین گفت: به سراغ زنان می روی؟ تازیانه را فراموش مکن!”
Friedrich Nietzsche, Thus Spoke Zarathustra

Meher Baba
“رهروانی که با انجام مراسم و تشریفات دینی، بمنظور نیل به حقیقت به فعالیت ی پردازند، چنانست که برقطار کندرو سوار می شوند، قطاری که در هر دهکده و گذرگاهی ساعتها توقف کرده، و بدون برنامه در ایستگاه ها معطل می ماند. رهروانی که صمیمانه بتصور و مراقبه پرداخته و زندگانی خود را وقف خدمت مردم می سازند، چنانست که بر قطار عادی سوار می شوند، قطاری که طبق برنامه در کلیه ایستگاه ها مدتی معین توقف می نماید...”
Meher Baba, Life at Its Best

“«حقیقت برای تمام انسانهاست اما متعلق به هیچکدامشان نیست!»”
محمد عنبرزاده - Mohammad Anbarzade

Colum McCann
“حقیقت تصادفی اتفاق نمی‌افتد، بلکه تراش می‌خورد و به عمل می‌آید تا وارد هستی می‌شود. محصولی است از زمان، فاصله و پیوند.”
Colum McCann, Thirteen Ways of Looking

Kazuo Ishiguro
“انسان به حقیقت امر پی نمی‌برد تا آنکه واقعه دیگری برحسب اتفاق، نظر او را به آن جلب کند.”
Kazuo Ishiguro, The Remains of the Day