ایمان Quotes

Quotes tagged as "ایمان" (showing 1-6 of 6)
Thomas Aquinas
“برای آن‌کس که ایمان دارد، هیچ توضیحی لازم نیست. برای آن‌کس که ایمان ندارد، هیچ توضیحی کافی نیست”
Thomas Aquinas

Friedrich Nietzsche
“تنها بدان خدایی ایمان دارم که رقص بداند”
Friedrich Nietzsche, Thus Spoke Zarathustra

Raymond Chandler
“اگر یه مرد سالم دعا کند، نشانه‌ی ایمان است. ولی وقتی یک مرد مریض دعا کند فقط ترسیده.”
Raymond Chandler, The Long Goodbye

Jostein Gaarder
“از نظر ما کفر به معنی بی اعتقادی به شکوه روح خودمان است”
Jostein Gaarder, Sophie's World

“شک کردن و اعتقاد داشتن، هر دو یکی است. فقط بی قید بودن کفر است.”
Eric Emmanuel Schitt

Nader Ebrahimi
“کمر ِ باطل، دیر یا زود می‌شکند. قدرت ِ زیادی هم نمی‌خواهد
فقط ایمان به باطل بودنش مهم است”
نادر ابراهیمی, مکانهای عمومی