Nguyễn Phương Mai

“Dù chính quyền có thối tha đến cỡ nào, chiến tranh có tang tóc đến cỡ nào, xã hội có loạn lạc đến cỡ nào, nếu những luật lệ văn hóa được gìn giữ thì lòng người cũng khó loạn.”


Nguyễn Phương Mai, Con đường Hồi giáo
Read more quotes from Nguyễn Phương Mai


Share this quote:
Twitter icon

Friends Who Liked This Quote


To see what your friends thought of this quote, please sign up!

0 likes
All Members Who Liked This Quote

None yet!


This Quote Is From

Con đường Hồi giáo Con đường Hồi giáo by Nguyễn Phương Mai
1,392 ratings, average rating, 218 reviews

Browse By Tag