Nguyễn Phương Mai

“Ba mẹ dạy tôi đói cho sạch rách cho thơm. Nhưng rách ở cái ao nhà thì còn hy vọng chứ rách rưới ở xứ người thì thật lắm đắng cay.”


Nguyễn Phương Mai, Con đường Hồi giáo
Read more quotes from Nguyễn Phương Mai


Share this quote:
Twitter icon

Friends Who Liked This Quote


To see what your friends thought of this quote, please sign up!

0 likes
All Members Who Liked This Quote

None yet!


This Quote Is From

Con đường Hồi giáo Con đường Hồi giáo by Nguyễn Phương Mai
1,386 ratings, average rating, 216 reviews

Browse By Tag