“فکرت را درگیر هر چیز و هر کس کنی
تا آخر نیز با همان چیز و همان کس خواهی بود”


Javad Mahdizadeh
Read more quotes from Javad Mahdizadeh


Share this quote:
Twitter icon

Friends Who Liked This Quote


To see what your friends thought of this quote, please sign up!

0 likes
All Members Who Liked This Quote

None yet!Browse By Tag