“آزاداندیش یعنی سید مرتضی آوینی...
که هم از جماعت سنتی خورد...
هم از هواداران مدرنیته...

اما در برابر هیچکدام تسلیم نشد”


Javad Mahdizadeh
Read more quotes from Javad Mahdizadeh


Share this quote:
Twitter icon

Friends Who Liked This Quote


To see what your friends thought of this quote, please sign up!

3 likes
All Members Who Liked This Quote
Browse By Tag