Gustave Le Bon

“Giờ đây những đòi hỏi của đám đông ngày một rõ rệt hơn và mục đích của nó là lật đổ toàn bộ xã hội hiện hành, để đem vào thứ chủ nghĩa cộng sản dốt nát, điều thông thường vẫn có trong tất cả các cộng đồng thời tiền sử. Giảm giờ làm, tịch thu hầm mỏ, đường sắt, xí nghiệp và ruộng đất, chia đều thành quả lao động, tiêu diệt các tầng lớp trên vì quyền lợi của tầng lớp nhân dân, ... Đó là những đòi hỏi của họ.”


Gustave Le Bon, The Crowd: A Study of the Popular Mind
Read more quotes from Gustave Le Bon


Share this quote:
Twitter icon

Friends Who Liked This Quote


To see what your friends thought of this quote, please sign up!

0 likes
All Members Who Liked This Quote

None yet!


This Quote Is From

The Crowd: A Study of the Popular Mind The Crowd: A Study of the Popular Mind by Gustave Le Bon
6,535 ratings, average rating, 962 reviews

Browse By Tag