Charlie Chaplin

“Գրողները սիրելի մարդիկ են, բայց նրանք այն մարդիկ չեն, որոնք հաճույքով որևէ բան տան ուրիշին։ Նրանք չեն սիրում մեկի հետ բաժանել այն, ինչ իրենք գիտեն։ Մեծ մասամբ նրանք իրենց հարստությունը թաքցնում են սեփական գրքերի կազմերի տակ։”


Charlie Chaplin, Չարլզ Չապլին Իմ կենսագրությունը
Read more quotes from Charlie Chaplin


Share this quote:
Twitter icon

Friends Who Liked This Quote


To see what your friends thought of this quote, please sign up!

0 likes
All Members Who Liked This Quote

None yet!


This Quote Is From


Browse By Tag