“اگر «سیمون دوبووار» زنده بود
حتما به رسم هدیه
یک نسخه از «فصوص الحکم» ابن عربی را برایش می فرستادم...”


Javad Mahdizadeh
Read more quotes from Javad Mahdizadeh


Share this quote:
Twitter icon

Friends Who Liked This Quote


To see what your friends thought of this quote, please sign up!

1 like
All Members Who Liked This Quote
Browse By Tag