“کسی که انسان را «نوعی از انواع» می داند
هنوز فرق آدم و حوا با حیوان نر و ماده را نفهمیده است...”


Javad Mahdizadeh
Read more quotes from Javad Mahdizadeh


Share this quote:
Twitter icon

Friends Who Liked This Quote


To see what your friends thought of this quote, please sign up!

0 likes
All Members Who Liked This Quote

None yet!Browse By Tag