Yukichi Fukuzawa

“Quan chức chính quyền được bổ nhiệm theo tài năng và nhân cách và là người thực thi pháp luật cho chúng ta. Chúng ta kính trọng họ theo lẽ đó, chứ không phải chúng ta kính trọng chức vụ và thành phần xuất thân của họ.”


Fukuzawa Yukichi, GAKUMONNOSUSUME ICHI: FUKUZAWA YUKICHI CYO : GENDAIGOYAKU GAKUMONNO SUSUME
Read more quotes from Yukichi Fukuzawa


Share this quote:
Twitter icon

Friends Who Liked This Quote


To see what your friends thought of this quote, please sign up!

0 likes
All Members Who Liked This Quote

None yet!


This Quote Is From


Browse By Tag