“ആദർശമില്ലാത്ത രാഷ്രിയക്കാരെ പഴിക്കുന്നതിനു പകരം ആദർശമുള്ള രാഷ്രിയക്കാരെ വളർത്താൻ ശ്രമിക്കുക.”


അബൂബക്കർ അമാനി
Read more quotes from അബൂബക്കർ അമാനി


Share this quote:
Twitter icon

Friends Who Liked This Quote


To see what your friends thought of this quote, please sign up!

0 likes
All Members Who Liked This Quote

None yet!Browse By Tag