“បុណ្យគឺចេតនា លះបង់ប្រយោជផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីក្តីសុខរបស់អ្នកដទៃ។ ថ្វីបើយើងមិនបានប្រើពាក្យថាអរគុណ ប៉ុន្តែចិត្តរបស់យើងពេញប្រៀបទៅដោយការគោរពចំពោះទឹកចិត្តបែបនេះ។”


Khem Veansna
tags: wisdom
Read more quotes from Khem Veansna


Share this quote:
Twitter icon

Friends Who Liked This Quote


To see what your friends thought of this quote, please sign up!Browse By Tag