دور تا دور دنیا نمایشنامه

مجموعه نمایشنامه‌های نشر نی
http://nashreney.com/%DA%A9%D8%AA%D8%...
1

by
3.98 avg rating — 4,376 ratings
Rate this book
Clear rating
2

by
3.39 avg rating — 643 ratings
Rate this book
Clear rating
3

by
3.95 avg rating — 7,414 ratings
Rate this book
Clear rating
3

by
3.48 avg rating — 675 ratings
Rate this book
Clear rating
5

by
3.92 avg rating — 1,238 ratings
Rate this book
Clear rating
6

by
3.39 avg rating — 483 ratings
Rate this book
Clear rating
7

by
2.78 avg rating — 76 ratings
Rate this book
Clear rating
8

by
3.51 avg rating — 100 ratings
Rate this book
Clear rating
9

by
3.73 avg rating — 154 ratings
Rate this book
Clear rating
10

by
3.74 avg rating — 118 ratings
Rate this book
Clear rating
11

by
3.59 avg rating — 881 ratings
Rate this book
Clear rating
11

by
4.05 avg rating — 518 ratings
Rate this book
Clear rating
13

by
3.68 avg rating — 5,961 ratings
Rate this book
Clear rating
13

by
3.96 avg rating — 5,025 ratings
Rate this book
Clear rating
15

by
liked it 3.00 avg rating — 229 ratings
Rate this book
Clear rating
15

by
3.85 avg rating — 1,236 ratings
Rate this book
Clear rating
17

by
3.54 avg rating — 758 ratings
Rate this book
Clear rating
17

by
3.48 avg rating — 21 ratings
Rate this book
Clear rating
19

by
3.13 avg rating — 163 ratings
Rate this book
Clear rating
20

by
3.35 avg rating — 450 ratings
Rate this book
Clear rating
21

by
3.37 avg rating — 466 ratings
Rate this book
Clear rating
22

by
3.83 avg rating — 756 ratings
Rate this book
Clear rating
23

by
2.50 avg rating — 38 ratings
Rate this book
Clear rating
24

by
3.57 avg rating — 673 ratings
Rate this book
Clear rating
25

by
3.69 avg rating — 248 ratings
Rate this book
Clear rating
26

by
3.13 avg rating — 188 ratings
Rate this book
Clear rating
27

by
2.65 avg rating — 145 ratings
Rate this book
Clear rating
28

by
3.72 avg rating — 618 ratings
Rate this book
Clear rating
29

by
3.62 avg rating — 112 ratings
Rate this book
Clear rating
30

by
3.79 avg rating — 22,458 ratings
Rate this book
Clear rating
31

by
2.18 avg rating — 34 ratings
Rate this book
Clear rating
32

by
3.76 avg rating — 174 ratings
Rate this book
Clear rating
33

by
2.66 avg rating — 38 ratings
Rate this book
Clear rating
34

by
3.29 avg rating — 51 ratings
Rate this book
Clear rating
35

by
3.64 avg rating — 134 ratings
Rate this book
Clear rating
36

by
3.61 avg rating — 15,606 ratings
Rate this book
Clear rating
37

by
4.02 avg rating — 132 ratings
Rate this book
Clear rating
38

by
3.40 avg rating — 50 ratings
Rate this book
Clear rating
39

by
3.47 avg rating — 107 ratings
Rate this book
Clear rating
40

by
3.81 avg rating — 2,185 ratings
Rate this book
Clear rating
40 books · 11 voters · list created June 14th, 2015 by Mehrdād (votes) .
12 likes · 
Lists are re-scored approximately every 5 minutes.


Mehrdād 785 books
451 friends
Shahin 286 books
164 friends
Mahich 309 books
97 friends
Mohammad 11 books
0 friends
Saeed 2 books
0 friends
Narin 2 books
0 friends
Amene 995 books
203 friends
Salar 4 books
0 friends

More voters…


Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)

dateDown arrow    newest »

message 1: by [deleted user] (last edited Jun 14, 2015 02:01PM) (new)

ممنون که این لیست رو تهیه کردید. ولی لیستوپیا برای رای دادنه! اگر منظورتون تهیه کردن یه لیست مرتب از این مجموعه بوده می تونستید کتاباش رو ادیت کنید و به شکل سری در بیارید.


message 2: by Mehrdād (new)

Mehrdād ایجاد سری برای کتاب‌‌ها مشکل ایجاد می‌کرد‫.
همون‌طور که می‌بینید کتاب‌ها از ناشرین مختلف هستند که توسط یک ناشر ترجمه می‌شن‫.
این کتا‌ب‌ها به سلیقه نشر نی به صورت سری کنار هم قرار گرفته‌اند‫.
برای اینکه مشکلی برای کتاب اصلی پیش نیاد از لیست استفاده شد‫.


message 3: by Mehrdād (new)

Mehrdād زمانی ایجاد سری پیشنهاد می‌شه که ناشر اصلی کتاب‌ها رو سری چاپ کرده باشه‫.


back to top