داستان‌هایی راجع به جنگ

داستان‌هایی درباره‌ی جنگ و حواشی آن که به زبان فارسی نوشته و یا ترجمه شده‌اند
1

by
4.02 avg rating — 397,027 ratings
Rate this book
Clear rating
2

by
3.94 avg rating — 340 ratings
Rate this book
Clear rating
3

by
4.23 avg rating — 2,235 ratings
Rate this book
Clear rating
4

by
4.09 avg rating — 1,256,449 ratings
Rate this book
Clear rating
5

by
4.35 avg rating — 5,496 ratings
Rate this book
Clear rating
6

by
3.91 avg rating — 1,229 ratings
Rate this book
Clear rating
7

by
4.14 avg rating — 298,513 ratings
Rate this book
Clear rating
8

by
3.81 avg rating — 292,606 ratings
Rate this book
Clear rating
9

by
3.64 avg rating — 18,795 ratings
Rate this book
Clear rating
10

by
3.85 avg rating — 2,813 ratings
Rate this book
Clear rating
11

by
3.45 avg rating — 813 ratings
Rate this book
Clear rating
11

by
3.71 avg rating — 1,202 ratings
Rate this book
Clear rating
13

by
3.54 avg rating — 575 ratings
Rate this book
Clear rating
14

by
3.99 avg rating — 3,614 ratings
Rate this book
Clear rating
15

by
4.29 avg rating — 15,681 ratings
Rate this book
Clear rating
15

by
4.52 avg rating — 26,465 ratings
Rate this book
Clear rating
17

by
4.09 avg rating — 1,256,449 ratings
Rate this book
Clear rating
17

by
3.54 avg rating — 24 ratings
Rate this book
Clear rating
19

by
4.18 avg rating — 3,296,462 ratings
Rate this book
Clear rating
19

by
4.39 avg rating — 2,218,984 ratings
Rate this book
Clear rating
19

by
2.33 avg rating — 3 ratings
Rate this book
Clear rating
22

by
3.78 avg rating — 822 ratings
Rate this book
Clear rating
22

by
4.01 avg rating — 912 ratings
Rate this book
Clear rating
24

by
3.69 avg rating — 667 ratings
Rate this book
Clear rating
24

by
3.28 avg rating — 323 ratings
Rate this book
Clear rating
24

by
4.13 avg rating — 283,904 ratings
Rate this book
Clear rating
24

by
3.97 avg rating — 271,818 ratings
Rate this book
Clear rating
28

by
3.81 avg rating — 1,626 ratings
Rate this book
Clear rating
29

by
4.14 avg rating — 631 ratings
Rate this book
Clear rating
30

by
4.10 avg rating — 7,049 ratings
Rate this book
Clear rating
30 books · 28 voters · list created January 1st, 2014 by Ardeshir Tayebi (votes) .
10 likes · 
Lists are re-scored approximately every 5 minutes.


Ardeshir 278 books
407 friends
Amir ali 447 books
113 friends
Hamed 1443 books
290 friends
Taha 372 books
122 friends
Nora 1696 books
159 friends
Miss 1036 books
143 friends
hossein 40 books
43 friends
Agir(آگِر) 675 books
1860 friends

More voters…


Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)

dateDown arrow    newest »

message 1: by this is shin (new)

this is shin جای کتاب هایی مثل جنگ چهره زنانه ندارد,پاریس زیرزمینی,خاطرات آنه فرانک و.. توی این لیست خالیه


message 2: by Kianoush (new)

Kianoush Mokhtarpour this is shin wrote: "جای کتاب هایی مثل جنگ چهره زنانه ندارد,پاریس زیرزمینی,خاطرات آنه فرانک و.. توی این لیست خالیه"

می تونید این کتاب‌ها رو به لیست اضافه کنید
از قسمت
add books to this title
که همون بالاهای صفحه هست


back to top