بنگاه ترجمه و نشر کتاب

جمع آوری کتاب های این انتشارات قدیمی در زیر یک مجموعه

بنگاه ترجمه و نشر کتاب در سال ۱۳۳۳ به فرمان محمدرضا شاه پهلوی و با ابتکار احسان یارشاطر بنیان شد. این بنگاه هدفی فرهنگی داشت و سازمانی ناسودبر بود و بر اساس قانون تجارت اداره می‌شد. بنگاه ترجمه و نشر کتاب از سال ۱۳۴۱ به ریاست فرح پهلوی درآمد. در سال ۱۳۴۳ سرپرستی امور مالی بنگاه ترجمه و نشر کتاب به سازمان تازه بنیان شده بنیاد پهلوی سپرده شد. پس از انقلاب اسلامی بنگاه با تغییراتی زیر سرپرستی بنیاد علوی درآمد.
1

by
4.27 avg rating — 3,291,964 ratings
Rate this book
Clear rating
2

by
3.98 avg rating — 14,824 ratings
Rate this book
Clear rating
3

by
3.58 avg rating — 243,652 ratings
Rate this book
Clear rating
4

by
4.03 avg rating — 781,542 ratings
Rate this book
Clear rating
4

by
3.90 avg rating — 4,250 ratings
Rate this book
Clear rating
6

by
3.75 avg rating — 1,352 ratings
Rate this book
Clear rating
6

by
3.78 avg rating — 5,748 ratings
Rate this book
Clear rating
8

by
3.80 avg rating — 5 ratings
Rate this book
Clear rating
8

by
3.69 avg rating — 104 ratings
Rate this book
Clear rating
10

by
3.52 avg rating — 12,554 ratings
Rate this book
Clear rating
11

by
3.55 avg rating — 31 ratings
Rate this book
Clear rating
12

by
3.85 avg rating — 1,349 ratings
Rate this book
Clear rating
13

by
3.80 avg rating — 19,465 ratings
Rate this book
Clear rating
14

by
4.09 avg rating — 1,968 ratings
Rate this book
Clear rating
15

by
3.78 avg rating — 910,600 ratings
Rate this book
Clear rating
16

by
3.97 avg rating — 648 ratings
Rate this book
Clear rating
17

by
3.88 avg rating — 375,394 ratings
Rate this book
Clear rating
18

by
3.43 avg rating — 399 ratings
Rate this book
Clear rating
19

by
4.13 avg rating — 82,070 ratings
Rate this book
Clear rating
20

by
4.31 avg rating — 726 ratings
Rate this book
Clear rating
21

by
3.50 avg rating — 26 ratings
Rate this book
Clear rating
22

by
3.80 avg rating — 59,334 ratings
Rate this book
Clear rating
23

by
4.11 avg rating — 50,152 ratings
Rate this book
Clear rating
24

by
3.68 avg rating — 19 ratings
Rate this book
Clear rating
25

by
3.43 avg rating — 112 ratings
Rate this book
Clear rating
26

by
3.39 avg rating — 18 ratings
Rate this book
Clear rating
27

by
3.83 avg rating — 18,730 ratings
Rate this book
Clear rating
28

by
3.88 avg rating — 247 ratings
Rate this book
Clear rating
29

by
3.70 avg rating — 10 ratings
Rate this book
Clear rating
30

by
3.50 avg rating — 10 ratings
Rate this book
Clear rating
31

by
3.91 avg rating — 192,142 ratings
Rate this book
Clear rating
32

by
3.80 avg rating — 32,420 ratings
Rate this book
Clear rating
33

by
4.05 avg rating — 45,621 ratings
Rate this book
Clear rating
34

by
3.95 avg rating — 181,240 ratings
Rate this book
Clear rating
35

by
it was ok 2.00 avg rating — 1 rating
Rate this book
Clear rating
36

by
4.11 avg rating — 943 ratings
Rate this book
Clear rating
37

by
3.84 avg rating — 19,769 ratings
Rate this book
Clear rating
38

by
4.05 avg rating — 13,315 ratings
Rate this book
Clear rating
39

by
3.18 avg rating — 1,615 ratings
Rate this book
Clear rating
40

by
3.85 avg rating — 48,296 ratings
Rate this book
Clear rating
41

by
2.91 avg rating — 11 ratings
Rate this book
Clear rating
42

by
3.62 avg rating — 9,507 ratings
Rate this book
Clear rating
43

by
3.60 avg rating — 35 ratings
Rate this book
Clear rating
44

by
3.61 avg rating — 2,199 ratings
Rate this book
Clear rating
45

by
3.95 avg rating — 58 ratings
Rate this book
Clear rating
46

by
liked it 3.00 avg rating — 6 ratings
Rate this book
Clear rating
47

by
4.14 avg rating — 58,617 ratings
Rate this book
Clear rating
48

by
3.97 avg rating — 60,816 ratings
Rate this book
Clear rating
49

by
it was ok 2.00 avg rating — 1 rating
Rate this book
Clear rating
50

by
3.96 avg rating — 75,255 ratings
Rate this book
Clear rating
flag this list (?)
50 books · 3 voters · list created December 20th, 2016 by Hesam (votes) .
1 like · 
Lists are re-scored approximately every 5 minutes.


People Who Voted On This List (3)

Hesam 756 books
128 friends
Mohammad 13 books
0 friends
Diba 465 books
1 friendNo comments have been added yet.