جُنگ اصفهان

حلقه ای ادبی از نویسندگان جوان اصفهان که در دهه 40 شمسی تشکیل شد.
توجه به خود نوشته، اقبال به شكل نمايشى و نه گزارشى، نشان دادن به جاى روايت كردن از چيزى، پذيرشِ حضور پنهانِ نويسنده، توجه به انسجام اثر، ارج نهادن به زبان از اهم معتقدات آن ها بود.
1

by
3.78 avg rating — 4,722 ratings
Rate this book
Clear rating
2

by
3.62 avg rating — 53 ratings
Rate this book
Clear rating
3

by
3.82 avg rating — 2,250 ratings
Rate this book
Clear rating
4

by
3.97 avg rating — 711 ratings
Rate this book
Clear rating
5

by
3.54 avg rating — 263 ratings
Rate this book
Clear rating
6

by
3.87 avg rating — 172 ratings
Rate this book
Clear rating
7

by
3.91 avg rating — 318 ratings
Rate this book
Clear rating
8

by
3.38 avg rating — 330 ratings
Rate this book
Clear rating
9

by
3.64 avg rating — 373 ratings
Rate this book
Clear rating
10

by
2.43 avg rating — 7 ratings
Rate this book
Clear rating
11

by
it was ok 2.00 avg rating — 3 ratings
Rate this book
Clear rating
12

by
3.50 avg rating — 4 ratings
Rate this book
Clear rating
13

by
3.88 avg rating — 709 ratings
Rate this book
Clear rating
14

by
3.34 avg rating — 76 ratings
Rate this book
Clear rating
15

by
2.89 avg rating — 56 ratings
Rate this book
Clear rating
16

by
3.44 avg rating — 32 ratings
Rate this book
Clear rating
17

by
4.52 avg rating — 33 ratings
Rate this book
Clear rating
18

by
3.89 avg rating — 290 ratings
Rate this book
Clear rating
19

by
3.56 avg rating — 766 ratings
Rate this book
Clear rating
20

by
3.75 avg rating — 506 ratings
Rate this book
Clear rating
flag this list (?)
20 books · 2 voters · list created November 19th, 2016 by Arman (votes) .
3 likes · 
Lists are re-scored approximately every 5 minutes.


People Who Voted On This List (2)

Arman 1282 books
560 friends
Bhzd 1341 books
342 friendsNo comments have been added yet.