داستان‌نویسی جنوب

آثار نویسندگان جنوب و جنوب غرب ایران که ویژگی های سرزمینی و فرهنگ و آداب و رسوم مردمان این خطه بطور ویژه ای در آن ها نمود پیدا کرده است.
جایگاه کتاب ها در این لیست، فاقد هرگونه ارزشگذاری ست.
1

by
3.80 avg rating — 1,507 ratings
Rate this book
Clear rating
1

by
4.18 avg rating — 3,559 ratings
Rate this book
Clear rating
3

by
3.73 avg rating — 11 ratings
Rate this book
Clear rating
4

by
3.38 avg rating — 13 ratings
Rate this book
Clear rating
5

by
3.82 avg rating — 85 ratings
Rate this book
Clear rating
6

by
3.09 avg rating — 11 ratings
Rate this book
Clear rating
7

by
3.52 avg rating — 161 ratings
Rate this book
Clear rating
8

by
3.55 avg rating — 75 ratings
Rate this book
Clear rating
9

by
really liked it 4.00 avg rating — 497 ratings
Rate this book
Clear rating
9

by
it was ok 2.00 avg rating — 3 ratings
Rate this book
Clear rating
11

by
3.89 avg rating — 1,047 ratings
Rate this book
Clear rating
11

by
3.95 avg rating — 747 ratings
Rate this book
Clear rating
11

by
3.32 avg rating — 198 ratings
Rate this book
Clear rating
11

by
3.33 avg rating — 60 ratings
Rate this book
Clear rating
11

by
3.99 avg rating — 78 ratings
Rate this book
Clear rating
16

by
3.38 avg rating — 21 ratings
Rate this book
Clear rating
17

by
2.55 avg rating — 42 ratings
Rate this book
Clear rating
18

by
3.45 avg rating — 767 ratings
Rate this book
Clear rating
19

by
3.94 avg rating — 34 ratings
Rate this book
Clear rating
20

by
4.06 avg rating — 109 ratings
Rate this book
Clear rating
21

by
3.95 avg rating — 64 ratings
Rate this book
Clear rating
22

by
2.25 avg rating — 4 ratings
Rate this book
Clear rating
23

by
3.45 avg rating — 11 ratings
Rate this book
Clear rating
24

by
2.25 avg rating — 4 ratings
Rate this book
Clear rating
25

by
3.17 avg rating — 82 ratings
Rate this book
Clear rating
26

by
2.33 avg rating — 3 ratings
Rate this book
Clear rating
27

by
it was ok 2.00 avg rating — 5 ratings
Rate this book
Clear rating
28

by
3.86 avg rating — 7 ratings
Rate this book
Clear rating
29

by
3.71 avg rating — 7 ratings
Rate this book
Clear rating
30

by
really liked it 4.00 avg rating — 12 ratings
Rate this book
Clear rating
31

by
3.94 avg rating — 34 ratings
Rate this book
Clear rating
32

by
2.50 avg rating — 12 ratings
Rate this book
Clear rating
33

by
3.10 avg rating — 10 ratings
Rate this book
Clear rating
34

by
2.75 avg rating — 4 ratings
Rate this book
Clear rating
35

by
3.20 avg rating — 342 ratings
Rate this book
Clear rating
36

by
3.46 avg rating — 188 ratings
Rate this book
Clear rating
37

by
3.30 avg rating — 215 ratings
Rate this book
Clear rating
38

by
3.22 avg rating — 190 ratings
Rate this book
Clear rating
flag this list (?)
38 books · 6 voters · list created November 19th, 2016 by Arman (votes) .
6 likes · 
Lists are re-scored approximately every 5 minutes.


People Who Voted On This List (6)

Arman 1154 books
485 friends
Bhzd 1302 books
329 friends
nasibe 27 books
1 friend
Sepinood 882 books
506 friends
Mohammad 9 books
0 friends
Ebrahim 1174 books
96 friendsNo comments have been added yet.