شاهکارهای مهجور

تا حالا شده کتابی را بخونید که به‌نظرتون خیلی کتاب خوبی اومده اما انگار هیچ‌کس چیزی درباره‌اش نمی‌دونه؟ اینجا معرفی‌اش کنید.

برای مهجوربودن معیاری جز تشخیص خودتون نمی‌تونم بذارم، ولی برای شاهکاربودنش شرط این باشه که حداقل چهار ستاره به‌ش داده باشید.

(برای مهجوربودن می‌شه معیار این باشه که بعد از چند سال تجدید چاپ نشده
باشه؟)
1

by
4.03 avg rating — 878 ratings
Rate this book
Clear rating
2

by
4.56 avg rating — 36 ratings
Rate this book
Clear rating
3

by
3.66 avg rating — 13,349 ratings
Rate this book
Clear rating
4

by
3.86 avg rating — 1,911 ratings
Rate this book
Clear rating
5

by
3.90 avg rating — 10 ratings
Rate this book
Clear rating
6

by
4.42 avg rating — 5,433 ratings
Rate this book
Clear rating
7

by
3.89 avg rating — 98 ratings
Rate this book
Clear rating
8

by
3.95 avg rating — 2,682 ratings
Rate this book
Clear rating
8

by
4.33 avg rating — 3,117 ratings
Rate this book
Clear rating
10

by
4.47 avg rating — 17,749 ratings
Rate this book
Clear rating
10

by
4.03 avg rating — 5,722 ratings
Rate this book
Clear rating
10

by
3.92 avg rating — 14,127 ratings
Rate this book
Clear rating
13

by
3.55 avg rating — 29 ratings
Rate this book
Clear rating
13

by
4.14 avg rating — 84 ratings
Rate this book
Clear rating
15

by
4.07 avg rating — 15 ratings
Rate this book
Clear rating
15

by
3.78 avg rating — 15,530 ratings
Rate this book
Clear rating
15

by
4.31 avg rating — 36,903 ratings
Rate this book
Clear rating
18

by
4.10 avg rating — 1,585,100 ratings
Rate this book
Clear rating
19

by
3.86 avg rating — 7 ratings
Rate this book
Clear rating
20

by
3.79 avg rating — 15,880 ratings
Rate this book
Clear rating
21

by
4.15 avg rating — 5,022 ratings
Rate this book
Clear rating
22

by
3.69 avg rating — 381 ratings
Rate this book
Clear rating
flag this list (?)
22 books · 20 voters · list created August 21st, 2016 by Taha Rabbani.
22 likes · 
Lists are re-scored approximately every 5 minutes.


فؤاد 1681 books
2435 friends
Mohammadreza 664 books
149 friends
Maryam 438 books
200 friends
Ali 239 books
71 friends
امیر 513 books
374 friends
Mohammad 391 books
46 friends
Iman 205 books
6 friends
Mana 2325 books
341 friends

More voters…


Comments Showing 1-1 of 1 (1 new)

dateDown arrow    newest »

message 1: by Kianoush (new)

Kianoush Mokhtarpour خدا وکیلی کتاب‌هایی مثل «وقتی نیچه گریست» یا «آهستگی» هیچ وقت مهجور نبودند.


back to top