جاده

کتاب هایی که نخ روایت شان در جاده ها اتفاق می افتد. کتاب هایی که محل اصلی روایت شان جاده است. داستان هایی که در طول یک جاده و یا جاده ها شکل می گیرند و به بلوغ می رسند. کتاب هایی که در توصیف جاده ها هستند...
1

by
4.03 avg rating — 894 ratings
Rate this book
Clear rating
2

by
3.90 avg rating — 89,423 ratings
Rate this book
Clear rating
3

by
liked it 3.00 avg rating — 2 ratings
Rate this book
Clear rating
4

by
3.20 avg rating — 10 ratings
Rate this book
Clear rating
5

by
3.97 avg rating — 764,828 ratings
Rate this book
Clear rating
6

by
really liked it 4.00 avg rating — 54,655 ratings
Rate this book
Clear rating
7

by
3.83 avg rating — 21,051 ratings
Rate this book
Clear rating
8

by
3.11 avg rating — 19 ratings
Rate this book
Clear rating
flag this list (?)
8 books · 10 voters · list created July 8th, 2016 by sepehrdad (votes) .
1 like · 
Lists are re-scored approximately every 5 minutes.


sepehrdad 536 books
329 friends
MaryamSalehigmail.Com 5 books
1 friend
Karbala1380 4 books
0 friends
Meshkatian 13 books
0 friends
Parsa 7 books
0 friends
Ebrahim 8 books
0 friends
Salary 4 books
0 friends
Hosin2004 17 books
0 friends

More voters…


No comments have been added yet.