Kishimoto Masashi


NARUTO -ナルト- 72 (Naruto, #72)
NARUTO -ナルト- 71 (Naruto, #71)
NARUTO -ナルト- 70 (Naruto, #70)
NARUTO -ナルト- 69 (Naruto, #69)
NARUTO -ナルト- 68 (Naruto, #68)
NARUTO -ナルト- 67 (Naruto, #67)
NARUTO -ナルト- 66 (Naruto, #66)
NARUTO -ナルト- 65 (Naruto, #65)
Naruto, Vol. 64: Ten Tails (Naruto, #64)
NARUTO -ナルト- 巻ノ六十二
NARUTO -ナルト- 63 (Naruto, #63)
Naruto, Vol. 61: Uchiha Brothers United Front (Naruto, #61)
Naruto, Vol. 60: Kurama (Naruto, #60)
NARUTO -ナルト- 巻ノ五十九
Naruto, Vol. 58:  Naruto vs. Itachi (Naruto, #58)