Goodreads helps you keep track of books you want to read.
Start by marking “ഉദകപ്പോള | Udakappola” as Want to Read:
ഉദകപ്പോള | Udakappola
Enlarge cover
Rate this book
Clear rating
Open Preview

ഉദകപ്പോള | Udakappola

3.89  ·  Rating details ·  791 ratings  ·  24 reviews
നഗരതതിലെ ഒരൊഴിഞഞമൂലയില പുറംലോകവുമായി ബനധമൊനനുമിലലാതെ ജീവികകുനന റിടട.ഐ.എ.എസ. ഉദയോഗസഥന കരുണാകരമേനോന, ആദയഭാരയയുടെ മരണശേഷം സവനതം സഹോദരനറെ ഭാരയാപദം അലങകരികകുനന ദേവി, നഗരതതില വേശയാലയം നടതതി ജീവികകുനന തങങള, തങങളുടെ പിടിയില നിനന രകഷപപെടട സവതനതരയമായി വേശയാവൃതതിനടതതുനന കലാര, തങങളിലനിനനകനന സവതനതരയമായി ബിസിനസസുനടതതി ഒടുവില കഴുമരമേറുനന ആനറപപന, മദയപാനതതിനും വയഭിചാരതതിനുമായി സരവവവും നശി ...more
Paperback, 144 pages
Published July 2010 by DC Books (first published March 1989)
More Details... Edit Details

Friend Reviews

To see what your friends thought of this book, please sign up.

Community Reviews

Showing 1-30
3.89  · 
Rating details
 ·  791 ratings  ·  24 reviews


More filters
 | 
Sort order
Akshay Joy
Jun 02, 2013 rated it really liked it
Shelves: my-favorites
സമൂഹതതിനറെ അഴുകുചചളിൽ കഴിയുനന ഒരു കൂടം വയകതികളിലൂടെ കാമം..കരൂരത എനനീ വികാരങങളുടെ അകെ തുകയാണ ഉദാകപോളാ ... തങങൾ .....കൂടടികൊടുപപുകാരനെ ഇതരയും സവീകാരയത കിടടിയ വേറെ ഒരു കഥാപാതരം എവദീം ഉണടാകിലല .. ഒരു ഭാഗതത കാമം .... മറുഭാഗതത പരേമം .... ഇതിൽ ഇതാണ എനന തിരിചചു അറിയാൻ പററാതെ അലഞഞു തിരിയുനന കലാര / മഴ ....... നോവലിൽ "ഞാൻ എനന വിശേഷിപപിചിടുളള"കഥാപാതരതതെ "തൂവനതുംബികളിൽ" മനനരതോടി ജയകൃഷണൻ ആകകിയതിൽ പദമരാജനറെ ആ മാജിക ആണ തൂവനതുംബികളിൽ മനോഹരമാകിയത . "തൂവാനതുമപികൾ " കണടു വടടായ ഞാൻ ഉധകപോള വായിചചപപോൾ സംഭാഷണങങൾ എലലാം ...more
Deepthi Terenz
Jan 27, 2014 rated it it was amazing
Shelves: malayalam
ജീവിതം പലപപോഴും ഒരു പോളയാണെനനു തോനനിയിടടുണടെനികക. ജനനതതിനും മരണതതിനും ഇടകകുളള ജീവിതമെനന പോള! പതമരാജൻ എനന എഴുതതുകാരനാണോ സിനിമകകാരനാണോ എനനെ അൽഭുതപപെടുതതുനനത എനനു ചോദിചചാൽ, - ഉതതരം കിടടാതത ഒരു ചോദയമായി അതവശേഷികകും. കലാര എനന കഥാപാതരതതോട അസൂയ കലർനന ഒരു ബഹുമാനം തോനനിപപോകുനനു- സവനതം ശരീരതതിനോട ഇഷടം തോനനാൻ അവൾകക ഒരു ബലാൽസംഗതതിനറെ സഹായം വേണടി വനനു എനനു എഴുതിയ പപപേടടനോടും. ജയകൃഷണൻ, തങങൾ, ജിമമി, സിദധാർതഥൻ, ബാബു, പോളി എനനിങങനെ മദയവും മദിരാഷിയും കൊണടു കുതികുനതം മറിയുനന യൗവനതതേയും, മരണതതേ കാതതിരികകുനന കരുണാകര ...more
Gokul Sudhakar
Jan 29, 2017 rated it really liked it
വേശയയുടെ പരണയം,കൂടടികകൊടുപപുകാരനറെ വയതയസതമായ മററൊരു തലം,മരണതതിനറെ രണട പടയൊരുകകങങൾ,മദയതതിനും അഭാസതതിനും അടിമപപെടട സമപനനൻ!നഗരതതിനറെ ദുഷിചച സവഭാവങങൾ!പപപേടടാ,മികചച മററൊരു നോവൽ! ...more
Kelvin K
Jun 07, 2018 rated it it was amazing
''നമുകകു ഓരോ നാരങങാവെളളം കുടിചചാലോ?
ഡേവിഡേടടൻ... 2 ബിയർ.. ചിൽഡ'' – the legendary Malayalam movie dialogues from the Padmarajan classic തൂവാനതതുമപികൾ (Thoovanathumbikal).

I was happy when I realized that the movie was inspired from the book ഉദകപപോള – which means നീർകകുമിള (bubble). I always thought that the movie was all about Jayakrishnan-Clara. No.. the movie is all about just Jayarishnan..and his relations with other characters.. Be it കലാര (Clara)- the girl who wanted to be in the flesh trade
...more
Abhidev H M
Apr 30, 2019 rated it really liked it  ·  review of another edition
' എനികക ആ ഭരാനതനറെ വരണമാകാൻ തോനനുനനു'...... 'ഒരൊററചചങങലകകണണിയുടെ തുരുമപു ചുവയുമായി മാതരം പരിചയമുളള ഒരുണങങാതത ഭരാനതൻവരണം ........ ...more
EJ
Feb 01, 2014 rated it it was amazing
നഗരം എനന പരമേയം ഇതര ശകതമായി ചിതരീകരിചച ഒരു നോവൽ ചിലപപോൾ നമമുടെ മലയാളതതിൽ തനനെ അപൂർവവമാവം . യുവതവവും , ലഹരിയും , ആഡംബരവും , രതിയും , പരണയവും അലതലലുനന കഥ . ജീവിതതതെ തനനെ ഒരു പരീകഷണമാകകിയ കുറെയേറെ മനുഷയരുടെ മിഥയകൾ നിറഞഞ സാഹസിക യാതര . തൂവാനതതുമപികൾ എനന ചിതരതതിലെ ജയകൃഷണനെ നമുകകറിയാം , പകഷെ , ഉടകപപോളയിൽ ജയകൃഷണൻ ഒരു നിഴൽ മാതരമാണ , കഥ അയാളിൽ മാതരമൊതുങങുനനിലല , എനനാൽ ആ നിഴൽ ആകെ പടർനനുകിടകകുനനുതാനും . ഉദകപപോള ഒരു തിരകകഥയാകകിയപപോൾ വാസതവതതിൽ ഒരു പൊളിചചെഴുതത തനനെ ആയിരുനനു എനന ഈ നോവൽ വായിചചവരകകറിയാം . തങങളും ...more
Benny John
Mar 06, 2015 rated it really liked it
പപപേടടനറെ എഴുതതിനറെ മാസമരികതിയിൽ അലിഞഞു ചേർനനു എനന വേണം പറയാൻ. മനുഷയ ജീവിതങങളെ എതര അഗാധമായണ പപപേടടൻ വരചചു വെചചിരികകുനനത. മനുഷയ ജീവിതം ശരികകും ഒരു കുമിള പോലെ തനനെയാണ. ജനനതതിനും മരണതതിനു ഇടയകകു മററുളളവരുടെ ആദരവ പിടിചചു പററാൻ പാടുപെടുനനവർ അവസാനകാലതത ദൈനയതയോടെ കരുണാകര മേനോനെ പോലെ മരണതതെ കാതതു പേടിചചു വെറുങങലിചചു നിലകുനനു. ജയകൃഷണൻ തപസിരുനനു കിടടുനന മനുഷയജനമം എങങനെ ജീവികകണം എനനറിയാതെ നശികകുനനു. മനുഷയ മനസിനെയും ജീവിതങങളെയും വളരെ അടുതതറിഞഞ കഥാകാരനാണ പപപേടടൻ എനനതതിൽ തർകകമിലല . ...more
Arun Divakar
Aug 03, 2011 rated it liked it
The Water Bubble, Udakapola means that when translated to English. The tale is an interconnected mesh of the lives of characters drawn from a town somewhere in Kerala. The author builds the tale around the fringes of society. His tales feature the people whom society would gladly be off calling the scum. It is their lives,dreams and thoughts that feature in this tale. Not as great as the author's other works but it's a good read.

Here again, details are sketchy as I read the book a good six or s
...more
Anejana.C
Feb 19, 2016 rated it it was ok
Shelves: malayalam, once-read
Unlike Lola, I found this novel moved me less..far less, compared to Thoovanathumbikal even. However it was interesting to jot out the points of conflict between the novel and its its adaptationon to the silver screen.
Athul Raj
Jan 12, 2013 rated it really liked it
Shelves: malayalam
'Udakappola' is the starting point or base for Padmarajan's 'Thoovanathumbikal'. Almost all incidents and characters in the film are from this novel. This also has another sub-plot, new characters and some variations from the movie. This novel, like the film was quite good.
Jerrymel George
Sep 22, 2014 rated it really liked it
Very readable even if you have seen the cinematic adaptation.
Arjun Kumar p
Aug 25, 2013 rated it really liked it
ഋഷി,ബാബു,ആനറപപന ,തങങള,രാഥ, ജയകൃഷണന പിനനെ കലാരയും മഴയും ..... ...more
Sreejith G
Feb 02, 2013 rated it it was amazing
Wounderful book. Became a fan of PADMARAJAN.Waiting to read other PADMARAJAN books
Sumith Prasad
Aug 14, 2015 rated it really liked it
ഉണങങി ചുരുണട വാകകുകൾ കൊണട ഇരുണട ജീവിതം വരചചുകാടടുനന കൃതി .. ഒററ ദിവസം കൊണട വായിചചു തീർതതു .. ചെറുതെങകിലും അതിരിലലാതത ജീവിതങങളാണ പുസതകതതിനറെ കാതൽ .. ഒരു പദമരാജൻ കലാസസിക .. ...more
Suraj Sahadevan
Jun 15, 2014 rated it really liked it
The book which served as the backdrop of the film 'Thoovanathumbikal'. This chronicles the growth and changing faces of a town and it's people.
Ananthakrishnan
Oct 18, 2014 rated it it was amazing
After reading the book i felt like i am also a part of those sweet little bubles above water (uthakappolakal).
Bilahari
Dec 04, 2014 rated it really liked it
"നൈമിഷികം" എനന വാകകിനെ ഇതിലും നനനായി സവാംശീകരിചച പുസതകങങള വളരെ വളരെ വിരളമായിരികകും. ...more
Dileep Mathilakath
Oct 05, 2016 rated it it was amazing
A very different and realistic version of the story from what seen in celluloid.
Krishnakumar
Nov 04, 2016 rated it it was amazing  ·  review of another edition
This review has been hidden because it contains spoilers. To view it, click here.
Fab..
Jul 30, 2014 rated it it was amazing
Shelves: padmarajan
This review has been hidden because it contains spoilers. To view it, click here.
Binoy
The thread of "Thoovanathumbikal is from this book.
Jyotsna Katayaprath
rated it really liked it
Dec 13, 2015
Jeevan Varkey
rated it it was amazing
Aug 06, 2018
Ajith
rated it did not like it
Dec 22, 2013
Shobith
rated it it was amazing
Apr 23, 2014
Manu
rated it really liked it
Sep 24, 2016
Abhilash
rated it it was ok
Sep 09, 2015
Jossy
rated it liked it
May 29, 2013
Vinod
rated it liked it
Mar 17, 2016
Sg Pradeep
rated it really liked it
Jul 29, 2013
« previous 1 3 4 5 6 7 8 9 next »
There are no discussion topics on this book yet. Be the first to start one »

Readers also enjoyed

 • യന്ത്രം | Yanthram
 • ലന്തൻബത്തേരിയിലെ ലുത്തിനിയകൾ | Lanthanbatheriyile Luthiniyakal
 • Maattathi | മാറ്റാത്തി
 • ഓളവും തീരവും | Olavum Theeravum
 • ഗുരുസാഗരം | Gurusagaram
 • ആൾക്കൂട്ടം | Aalkkoottam
 • ജന്മദിനം | Janmadinam
 • സുന്ദരികളും സുന്ദരന്മാരും | Sundarikalum Sundaranmarum
 • ഒരു വഴിയും കുറേ നിഴലുകളും | Oru Vazhiyum Kure Nizhalukalum
 • പയ്യൻ കഥകൾ [Payyan Kathakal]
 • പാലേരി മാണിക്യം ഒരു പാതിരാക്കൊലപാതകത്തിന്റെ കഥ | Paleri Manikyam: Oru Pathirakolapathakathinte Katha
 • ഒരു തെരുവിന്റെ കഥ [Oru Theruvinte Kadha]
 • ഐതിഹ്യമാല | Aithihyamala
 • ചിദംബര സ്മരണ | Chidambara Smarana
 • ആയുസ്സിന്റെ പുസ്തകം | Aayusinte Pusthakam
 • അടയാളങ്ങള്‍ [Adayalangal]
 • ദൈവത്തിന്റെ വികൃതികള്‍ [Daivathinte Vikruthikal]
See similar books…
222 followers
(Malayalam: പി. പതമരാജന; 23 May 1946 – 24 January 1991) was an Indian author, screenwriter, and film director who was known for his landmark works in Malayalam literature and Malayalam cinema. Padmarajan was the founder of a new school of film making in Malayalam, along with Bharathan, in the 1980s, which created films that were widely received while also being critically acclaimed.

Padmarajan was
...more