Goodreads helps you keep track of books you want to read.
Start by marking “ആടുജീവിതം | Aatujeevitham” as Want to Read:
ആടുജീവിതം | Aatujeevitham
Enlarge cover
Rate this book
Clear rating
Open Preview

ആടുജീവിതം | Aatujeevitham

4.19  ·  Rating details ·  7,490 ratings  ·  567 reviews
ലകഷകണകകിനു മലയാളികള ഗളഫില ജീവികകുനനു, ലകഷങങള ജീവിചചു തിരിചചു പോയിരികകുനനു. ഇതില എതര പേര മരുഭൂമിയുടെ തീകഷണത സതയമായും അനുഭവിചചിടടുണട. ആ തീകഷണത തൊടടറിഞഞ, അഥവാ മണലപരപപിലെ ജീവിതം ചുടടുപൊളളിചച നജീബ എനനയാളുടെ അനുഭവമാണ ആടുജീവിതതതിനു പരേരണയായതെനന നോവലിസററ ബെനയാമിന പറയുനനു. പരവാസജീവിതതതിലെ തികചചും വയതയസതമായ ഒരേട. ...more
Paperback, 212 pages
Published August 2008 by Green Books Pvt. Ltd
More Details... edit details

Friend Reviews

To see what your friends thought of this book, please sign up.

Reader Q&A

To ask other readers questions about ആടുജീവിതം | Aatujeevitham, please sign up.
Popular Answered Questions
Muhammed Hassan അദദേഹതതിനെ മററേ ആളകക അറിയുമെങകില പററും…moreഅദ്ദേഹത്തിനെ മറ്റേ ആള്‍ക്ക് അറിയുമെങ്കില്‍ പറ്റും(less)

Community Reviews

Showing 1-30
Rating details
Sort: Default
|
Filter
Praveen Peethambaran
Sep 08, 2012 rated it it was amazing
ഇനന ഡലഹി പുസതകമേളയില പപോയിരുനനു....വാങങിയ കൂടടതതില ബെനയാമിനനറെ 'ആടുജീവിതവു'മുണടായിരുനനു...

അതതാഴതതിനു ശേഷം തുടരചചയായി നാലു മണികകൂര.... കൊണട ആടജീവിതം വായിചചു തീരതതു....തികചചും തീവരമായ ഒരു ജീവിതതതിനറെ പകരപപെഴുതത....മലയാളതതിനു തികചചും അനയമായ ഒരു ജീവിതം...
സവപനങങളുടെ ഭാരവും പേറി അറബിനാടടില എതതപപെടടു..ഒടുവില ആടുകളുടെ കൂടെ ഒരു നിഷടുരനായ അറബിയുടെ അടിമയായി ജീവിചച ഒരു പാവം മനുഷയനറെ ചോരവീണ കഥ....

ബെനയാമിന പറയുനനു..

" നാം അനുഭവികകാതത ജീവിതങങളെലലാം
നമുകക വെറും കെടടുകഥകള മാതരമാണ..."

..ശരിയാണ...
..വെളളം കുടികകാനി
...more
Nandakishore Varma
Dec 31, 2011 rated it really liked it
Way back in the 1990's, I remember reading a story by Ursula K. LeGuin: The Ones Who Walk Away From Omelas. It disturbed me greatly at that time. It was about this perfect country, Omelas, where there was no sorrow or disease, and everybody was happy. There was only one catch: Omelas was paying for this happiness through the misery of one child, kept locked in a cellar and treated cruelly perpetually. This was the pact that Omelas had made with the powers that be: the misery of one human being i ...more
Arun Divakar
May 27, 2012 rated it really liked it  ·  review of another edition
Shelves: favorites
Sitting in the air conditioned lounge of a coffee shop, sipping on freshly brewed coffee and mumbling that life is becoming dull to a good looking woman was I. That too was a way of fishing for her sympathy wherein she patted my arm and said Talk to me about it why don't you ? as she intertwined her fingers with mine. I came back home after assurances of meeting each other again later. Knowing that the day has been a long one, I took a shower alternating between hot and cold water. Plopped dow ...more
Priyanka
Jan 01, 2013 rated it it was amazing  ·  review of another edition
"നാം അനുഭവികകാതത ജീവിതങങള എലലാം നമുകക വെറും കെടടുകഥകള മാതരമാണ "
ഈ നോവല വായികകുമപോള ഒരികകലും ഇതൊരു കഥ ആയി തോനനിയതെ ഇലല. കണമുമപില ഒരു ജീവിതം തനനെ കാണുക ആയിരുനനു. നിസാര കാരയങങളകകു പോലും പരാതിയും പരിഭവവും പറഞഞു നടകകുനന നമമളില പലരകകും നജീബഇനറെ ജീവിതം ഒരു പാഠമാണ. ജീവിത ഗരനഥി ആയ ഇങങനെ ഒരു കഥ പറഞഞു തനന ബെനയാമിന നനദി. പല ഇടങങളിലും നജീബ ഇനറെ വേദനിപികുനന ജീവിതാനുഭവങങള വായികകുമപോള വായന മുനപോടടു കൊണടുപോകാന പോലും ബുദധിമുടട തോനനി. വളരെ ലളിതമായ ഭാഷയില ആണ ബെനയാമിന നജീബിനറെ ദുഖങങളെയും, പരാരഥനകളെയും, സവപനങങളെയും, പ
...more
Remya
Jan 30, 2013 rated it it was amazing
Aadujeevitham is not a cliche story of gulf malayalees..it's about the pain and sufferings of protagonist najeeb and also of hope and faith in God ..really heart touching story..a must read for all those who complains about their silly problems and belittle other people's sufferings..The style of narration was really good too :) ...more
Indrani Sen
Jul 25, 2016 rated it it was amazing  ·  review of another edition
Shelves: india
A supremely good read. Recommend very highly.

This is the story of Najeeb, a not-so-well-to-do youth from Kerala who goes to Gulf to make money and ends up suffering unimaginable horrors. This is based on a true story and what a story it is. Everything from how little Najeeb dreams of, how his friends in Mumbai help him, how not knowing the language made him scared in the airport is supremely well described. Once the part where his slavery starts, the story scales to a different level. How Najeeb
...more
Anand Neelakantan
Jul 02, 2012 rated it it was amazing

This is one of the best work of fiction I have ever read in Malayalam. A land mark book. We can feel the pain and emotions that the author would have undergone while writing this book. The book is as raw as life could be and as beautiful as life should be. Being an author myself, I could associate with the afterword in which the author describes the process of writing. Writing itself is a tough task, writing so beautifully, so lyrically is nearly impossible. Benyamin has achieved the near imposs
...more
Radhika S Nair
Jul 31, 2013 rated it really liked it
ബെനയാമിനറെ ഈ പരകായ പരവേശതതിന അഭിനനദനങങൾ...മരിഭൂമിയുടെ വിവരണം ഗംഭീരം എനനതിനെകകാൻ തീകഷണം എനന വാകകുകൊണട ഞാൻ നിർവചികകാൻ ആഗരഹികകുനനു... അലലെങകിൽ ഇതിൽ എവിടെയാണ ഞാൻ ഗംഭീരം എനനാ വാകകുപയോഗികകുക എലലാം തീകഷണം തനനെ ..ഏതു മനുഷയനറെ ജീവിതതതിലും അദൃശയമോ ദൃശയമോ ആയ മൂനനാമതൊരാളുടെ സാനനിധയം ഉണട എനനതിന എനികക തരകകം ഇലലാതതതുകൊണട അവിശവാസ യോഗയമായ ഒനനും ഇതിൽ എനികക തോനനിയിലല ....പകഷെ എലലാം സമമതിചചു കൊണട തനനെ പറയടടെ ഇനി ഒരികകൽ കൂടി എനനെകകൊണടിതു വായികകാൻ ആവിലല.....കരൂരതയുടെ മൂരധനയതയിൽ എവിടെയോ വായന ഉപേകഷിചചു ഞാൻ കുറചചു സമയം ...more
Smitha
Jul 23, 2016 rated it it was amazing  ·  review of another edition
Recommends it for: those planning to emigrate :P
Was a stunning read, made more authentic by the malayalam language which I was reading after more than a decade. I was totally immersed in the story, to the extent that I felt a discontent even while leading a highly covetable affluent life, according to the standards of the protagonist. I dreamt weird, scary dreams, felt low, and had a low grade headache throughout this period. Every time I ate or drank, or just relaxed, I felt I was committing a terrible crime.
This is the story of Najeeb, a lo
...more
Gorab Jain
Jul 20, 2016 rated it it was amazing  ·  review of another edition
Recommended to Gorab by: Smitha
Original Malayalam title: ആടുജീവിതം (Aadujeevitham) - winner of 2009 Kerala Sahitya Akademi Award.

Though its said to be fiction, but actually is inspired by (many?) true lives of Malayalis. They say - "The grass is always greener on the other side" and our protagonist Najeeb leaves behind his family and expecting wife, for finding greener grass (big moolahs) in the deserts of Saudi Arabia.

The beginning of the book describes how desperately he wants to end up in a jail in Saudi, and rest of the s
...more
Girish
May 17, 2016 rated it really liked it  ·  review of another edition
Shelves: dsc-south-asian
Benyamin's Goat Days,translated from Malayalam (Aatujeevitham), is based on a real story. And so, it is far more haunting than any fictional account you could read of despair and hope (loosely comparable to Thousand splendid suns?)

Set in 1990s when the 'Gulf moham' was prevalent in Kerala, the book describes the story of Najeeb Mohammad who leaves his pregnant wife and mom to work in the gulf. Destiny has other plans and he finds himself pushed into a life of slavery rearing goats in a vast dese
...more
Manju
Feb 17, 2013 rated it really liked it
Shelves: challenge-2013
ഒരു സാഹിതയകൃതിയുടെ ജീവൻ അതിലുപയോഗികകുനന അലങകാരങങളിലോ
ബിംബങങളിലോ മാതരം അലല അതുപറയുനന ജീവിതങങളിലും കൂടിയാണ .ആടുജീവിതവും അതതരതതിൽ ഒരു കഥയാണ .ആധുനിക സാഹിതയ കൃതികളുടെ യാതൊരു വിധ ചമയങങലുമിലലാതത ഒരു പാവം കൃതി . ഇവിടെ നമമളോട സംസാരികകുനനത നജീബ എനന സാധാരണകകാരനാണ,ഗൾഫ സവപനവുമായി ജീവികകുനന അനേകായിരം മലയാളികളുടെ പരതിനിധി,പറയതതകക വിദയാഭയാസ യോഗയതയോ സാമൂഹിക ജഞാനമോ ഇലലാതത സമൂഹതതിനറെ താഴെതതടടിൽ ജീവികകുനനവൻ , അയാളുടെ സവപനങങളിലെ ഗൾഫ അതുകൊണട തനനെ സവപനങങളുടെ മാതരം രാജയമാണ .എവിടേയും നമുകക ഇങങനെയൊരാളെ കണടെതതാനാകും ,ആട
...more
Mark Staniforth
'Goat Days' is an unusual novel: probably quite unlike anything else you'll read this year. A relatively rare translation from Malayalam by Joseph Koyipally, it is, as its title suggests, a book in which goats feature prominently. So prominently, in fact, that by the end you'll know more than you ever thought you'd know, and ever wanted to know, about the frisky beasts. You'll know how to feed them, how to castrate them, how to dodge a buck if it turns nasty (see previous operation). You'll know ...more
Yassmeen Altaif
Feb 29, 2016 rated it did not like it  ·  review of another edition
يرى البعض بإن قراءة الروايات غير هادفة لا تعود بأي نفع للقارئ

هذا ما تنطبق عليه هذه الرواية..

أسمها ملفت للانتباه وسمعت عنها بعض الحديث فأثارت فضولي قرأتها، مملة من بدايتها لكنني اصررت على قراءتها لأحكم في النهاية

ما استغربته هو ظهور صدمة في النهاية وهو كفيل نجيب الهندي لم يكن كفيله بل سرقه من المطار

الرواية بأكملها تحتوي على أشياء غير واقعية، أهمها بإن الهندي شخص نظيف أكثر من السعودي، والهندي يتقزز من القذارة والأماكن الغير نظيفة عكس السعودي.. هو ليس استنقاص بس البيئة الهندية تقريباً مثل هذا ال
...more
Mohammed
Jan 01, 2015 rated it it was amazing  ·  review of another edition
يا إلهي الرحيم !

كيف يكون السجن هو الحرية ، وكيف تتحول الحياة إلي سجن ؟ !

نجيب الذي فقد الحياة في صحراء اللانهاية كان عنده حلم عذري ظن يوما انه محققه ،لكن في ظل جبروت مجموعة عربية غير مكترثه للانسانية كادت ان تجعله حيواناً بل بالفعل جعلت منه حيواناً ادمياً ،جعلت البؤس والشقاء مع الإنسان و السعادة والفرح مع الماعز !


مناجاة نجيب بطول الرواية نسجت ثوباً من الأمل ارتداه في النهاية .
إيمان نجيب القوي وثقته بربه كان قارب النجاة ، لولا ذلك لكان من الهالكين .

كنت أظن ان الصحراء فسلفة ، لكنها مع نجيب كانت لعن
...more
Sharlene
Originally published at https://reallifereading.com/2017/05/2...


Yes there are goats in this story.

But first, we meet Najeeb, and he and a friend are trying their very best to get arrested. Life in prison is far better to what he has suffered through recently.

What could be worse than prison?

It is the 1990s. Najeeb is from Kerala, a state in India. He’s intrigued by all the stories of those working in the Gulf and thinks it a quick easy way to make some fast cash and take care of his pregnant wife
...more
Shaonli Nath
A captivating account of a man named Najeeb who is stuck in the middle of nowhere along with goats and a typically savage arab master.

It is a story we have all been hearing for for years, sordid grim tales of Indians wedged in slavery-like situations in the badlands of Arabia.

This isn't your multidimensional novel with complex sub-plots. Characters are what they are. Even the goats. But the rustic plainness is what makes the book distinct.
Goat days is about a simple man's ordeal, the strange rel
...more
Bindia
This review has been hidden because it contains spoilers. To view it, click here.
taghreed
عجيبة الرواية ومؤلمه هي قصة الهندي الذي كان في بلاده يعمل في النهر ويستخرج الرمال اقترض الاموال وباع ذهب زوجته ليحصل عَلَى فيزا للعمل في الخليج لكنه فوجئ عندما وصل برب عمل قاسي يطعمه فقط الماء والخبز ويضربه ويعامله معاملة الحيوانات ظل يعمل ويرعى الأغنام وعانى ما عاناه من تعذيب اربابه ولكنه لم ييأس من رحمه الله الى ان هرب وتاه في الصحراء وشملته العناية الإلهية ليصل الى ايدٍ امينه .اقتباس:((يقع ذلك في أحيان كثيرة.. ندعي أن اندفاعات النفس المستعجلة هي إشارات من الله .والله وحده يعلم متى يحين للعبد ...more
Rebecca
May 31, 2018 rated it it was amazing  ·  review of another edition
Shelves: malayalam, indian
Brilliant!!! Full 5 stars for the beautiful writing.. Somehow the book did not depress me as expected in fact it elevated me... Am a fan of Benyamin now...
Che Hypatia (Alanoud)
لِنبدأ بالقول أنها رواية لا بأس بها، سلسة. بإمكانك الإنتهاء منها في جلسة قراءة واحدة.
لكن السؤال، هل ستخرج من هذه الرواية بِشيء؟ أشك في ذلك كثيراً. هي من نوع الروايات التي ما آن تنتهي من آخر صفحة، حتى تنساها تماماً، فهي لا تعلق بِذاكرتك، أثرها لحظي. وهُنا أظن يكمن فشل الكاتب، أغلب الروايات التي تتحدث عن صراع الإنسان لِلنجاة عادة ما تترك أثر كبير في القُراء، الرواية هُنا، لم تفعل ذلك (على الأقل بِالنسبة لي). الأحداث الميلودرامية كانت مُبالغ فيها في بعض المواقف، حتى أنني لم أستطع التعاطف مع نجيب.
...more
Fleme Varkey
Goat days is a heart-warming account of a Malyali muslim stuck in the Gulf. I can relate to this story as I have had heard many horror stories being recounted of men who have gone to SaudiArabia only with dreams of gold and VCR. What they do there is secondary.. they may be a janitor for all you know, yet when they came back, they had to show proof of their good wealth and standing. So many homes have been destroyed and buikt because of this mass exodus to the Gulf at one time.
Najeeb's characte
...more
فارس
Jan 16, 2018 rated it really liked it  ·  review of another edition
يالله يا ناصر المظلومين يا مغيث الملهوفين أفض عليهم رحماتك وآنسهم بلطفك وانصرهم على من ظلمهم.
اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا.
قصة موجعة مؤلمة لرجل مسلم بريء يتعرض لصنوف من العذاب والبؤس والقمع.
صاحب القصة نجيب محمد رجل هندي من فئة لا تسمع لهم همسا وليس لهم صوت ولا نعرف وجهة نظرهم بل لايؤبه لها ولا يعبأ بها ، يسلط الله عليه أرذل خلقه يسومه الخسف والجلد والذل ، وللأسف الشديد فإن أحداثها واقع وليست من
الخيال المحض والحمد لله أن هذه الظواهر خفت كثيرا ولكن لا زالت بحاجة إلى محق .
القصة زمانها في ا
...more
Faisal
Jul 28, 2012 added it
ഗളഫ എനന മലയാളികളുടെ സവപനഭൂമിയെ കുറിചച ഒരു പുതിയ കാഴചപാട തരുനന പുസതകം. മരുഭൂമിയില പെടട പോകുനന ഒരു മനുഷയനറെ ജീവിതം അതിനറെ എലലാ തനമയതതതതോടെ അവതരിപിചചിരികകുനനു. പലപപോഴും അനുഭവങങളുടെ തീവരത കാരണം എനികക വായന നിരതതി വെകകേണടി വനനു. പുസതകതതിനറെ ചടടയില എഴുതിയിരികകനത പോലെ "നാം അനുഭിവകകാതത ജീവിതങങള എലലാം നമമുകക വെറും കഥകള മാതരം" ...more
Teena
Mar 05, 2017 rated it liked it  ·  review of another edition
I badly wanted to read this one for years. I wonder how it failed to impress me. :(
Rohit Enghakat
This a very depressing book. There are thousands of people lured by the dream of working in the Gulf countries and earning money. While a handful of them make it, there are scores who are duped and cheated by their sponsors who make them work for a pittance and exploit them. One such story is that of Najeeb Muhammad, who is dreaming of a cushy job in Saudi Arabia and sending back the money so that he can pay off his loans and earn enough to provide for his family. However, he gets duped and is m ...more
Noor Nazar
Nov 24, 2012 rated it liked it
the way Najeeb surrenders to the will of Allah was truly motivating and inspiring... there is a verse in Quran which says: Inna maghal usri yusra which means "Surely there is ease after hardship"... if this story is true, then its the best proof for this verse that there is definitely ease after hardship... bcoz each time the story twisted and turned in unexpected ways...this story wud be an inspiring one for many going through different difficulties in life that there would be something good to ...more
Santhosh Michael
പരവാസി ജീവിതതതിനറെ പൊളളുനന അനുഭവങങള, ഇതരയേറെ പകരതതിയ മററൊരു കൃതി ഇലല ..പകഷെ ഇതിനെ പൂരണമായും ഒരു നോവല എനന ഗണതതില പെടുതതാന പററുമോ എനന എനികകു അറിയിലല...പകഷെ വായികകുമപോള ഏറെ രസകരമായി തോനനുനന ഈ ജീവിത കഥ....ഏറെ രസകരമാണ ...more
Praveen Palakkazhi
The Middle Eastern Arab states have always been a begrudging moral conundrum for me. Having grown up there and later on worked there for a while, I do appreciate the comforts and safety its relatively chaos free world provides. However, beneath the gleaming concrete odes to mankind’s progress lies an unmistakable and inescapable truth – the region is seemingly bound to a false sense of security and freedom. In truth, most people have no real powers or rights in the law of the land. That is contr ...more
Margaret Lesh
May 20, 2014 rated it really liked it  ·  review of another edition
Shelves: nonfiction
This review has been hidden because it contains spoilers. To view it, click here.
« previous 1 3 4 5 6 7 8 9 next »
topics  posts  views  last activity   
Goodreads Librari...: Multiple copies 3 18 May 10, 2017 03:25AM  
Indian Readers: GGG -> Goat Days by Benyamin - Gorab and Girish 67 33 Jul 26, 2016 10:40PM  
aadu jeevitham 8 125 Jul 13, 2014 05:01AM  
 • ചിദംബര സ്മരണ | Chidambara Smarana
 • ഒരു സങ്കീര്‍ത്തനം പോലെ | Oru Sangeerthanam Pole
 • ഹിഗ്വിറ്റ | Higuita
 • മയ്യഴിപ്പുഴയുടെ തീരങ്ങളിൽ | Mayyazhippuzhayude Theerangalil
 • മനുഷ്യന് ഒരു ആമുഖം [Manushyanu Oru Aamugham]
 • ഒരു ദേശത്തിന്റെ കഥ [Oru Desathinte Katha]
 • വേരുകൾ | Verukal
 • സ്മാരകശിലകൾ [Smarakasilakal]
 • അസുരവിത്ത്‌ | Asuravithu
 • ഉദകപ്പോള | Udakappola
 • ഗുരുസാഗരം [Gurusagaram]
 • ആലാഹയുടെ പെണ്മക്കള്‍ [Aalahayude Penmakkal]
 • മതിലുകള്‍ | Mathilukal
 • Thottiyude Makan | തോട്ടിയുടെ മകന്‍
 • മരുഭൂമികൾ ഉണ്ടാകുന്നത് | Marubhoomikal Undakunnathu
 • അഗ്നിസാക്ഷി [Agnisakshi]
 • പയ്യൻ കഥകൾ [Payyan Kathakal]
 • പാണ്ഡവപുരം [Pandavapuram]
402 followers
Benyamin (born 1971, Benny Daniel) is an Indian novelist and short story writer in Malayalam language from Nhettur, Kulanada, Pattanamtitta district of the south Indian state of Kerala. He is residing in the Kingdom of Bahrain since 1992, from the age of twenty, and his works appear regularly on Malayalam publications in Kerala.
“നാം അനുഭവിക്കാത്ത ജീവിതങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് വെറും കെട്ടുകഥകള്‍ മാത്രമാണ്.” 23 likes
“പണക്കാരുടെ വണ്ടിയിലും വല്ലപ്പോഴും അള്ളാഹു സഞ്ചരിക്കുമെന്ന് എനിക്കന്നേരം മനസ്സിലായി.” 4 likes
More quotes…