Goodreads helps you keep track of books you want to read.
Start by marking “จอมนางคู่บัลลังก์ 1” as Want to Read:
จอมนางคู่บัลลังก์ 1
Enlarge cover
Rate this book
Clear rating
Open Preview

จอมนางคู่บัลลังก์ 1

(孤芳不自赏 (Gu Fang Bu Zi Shang) [General & I] #1)

4.34  ·  Rating details ·  523 ratings  ·  54 reviews
...ดวยนางแอนจรจึงพามากรัก...ดวยมากรักจึงคะนึงหา...แรกพบสบตาเสนหาครัน

เจาจำไดหรือไมวา เราสองเคยสาบานตอจันทรา จะไมทรยศกันชัวนิรันดร

ปายพิงถิง" ไมเคยเชือคำกลาวซึงยึดถือกันมาแตโบราณทีวา “สตรีตองไรสามารถคือมีคุณธรรม”นางเปนสาวใชแตกลับมีชีวิตความเปนอยู หรูหราสุขสบายและเปนทีนับหนาถือตายิงเสียกวาคุณหนูในหองหอคนใด สิงทีทำใหนางไดรับเกียรติยศเหลานีหาใชหนาตา หากแตเปนสติปัญญาทีเฉียบคมมากไ
...more
Paperback, 408 pages
Published by ฟิสิกส์เซ็นเตอร์ (first published July 15th 2005)
More Details... edit details

Friend Reviews

To see what your friends thought of this book, please sign up.
This book is not yet featured on Listopia. Add this book to your favorite list »

Community Reviews

Showing 1-30
4.34  · 
Rating details
 ·  523 ratings  ·  54 reviews


More filters
 | 
Sort order
Gundega (Rouzmary)
Started watching the drama General and I which is based on the novel Gu Fang Bu Zi Shang/A Lonesome Fragrance Waiting to be Appreciated by Feng Nong

The drama is awesome so far and promises to be so in the future as well! :D
When I found out it's based on a novel and even has manhua made from the novel...of course I had to read it!

And while there are now plenty of Chinese novels I wish to read, sadly, it's difficult to find them in English, but seems like this one was popular enough so people had
...more
S
May 15, 2015 rated it liked it

พยายยามแลวนะ พยายามจะชอบเรืองนีเหมือนทีคนอืนๆเคาอวยกัน แตทำยังไงกยังไมรูสึกชอบมากมายขนาดนัน มีคนเคยเอาเรืองนีไปเทียบกับชุด โฉมงามบรรณาการ ของ สนพ.หองสมุด สวนตัวคิดวายังหางชันกันเยอะคะ

ในแงของเนือเรืองและพลอต ไมเถียงเลยวาแนนมาก ดีมากจริงๆ หักเหลียมชิงไหวพริบกันเพลินเลย ซึงคิดวาอันนีคือจุดแขงของเรือง ชอบคาแรคเตอรของพระเอกคะ แมนๆดี ผูชายแบบนีเวลามีค.รักกจะดูนารัก สวนตัวละครอืนกชวยกันเสริมบทบาทกันและกัน ผูกออกมาเปนโครงเรืองนาสนใจและนาติดตาม(เปิดเผยเนือหาบางสวน)
ตัวละครสำคัญทีเรายังตัดสินใจไมไดวาชอบหรื
...more
Wanyiwa
รีวิวแบบรวมทุกเลมนะคะ

นีเปนหนึงในนิยายรักจีนในตำนานอีกหนึงเรือง ทีเราไดยินเสียงรำลือถึงความงดงามของภาษาและความฉลาดของคูพระนาง จนตองซือมาเกบลงกองดอง และเพิงจะมีโอกาสไดอานงานชุดนี ณ เวลาทีมีการตีพิมพใหมและเปลียนแปลงตัวผูแปลไปแลว ดังนันการพูดถึงสำนวนการแปลในทีนี เราจึงหมายถึงเฉพาะฉบับทีเรามีอยูนีเทานันนะคะ

เรืองราวความรักของคูพระนางคูนี ไมไดแคถูกกดดันจากการตองเลือกระหวางความรักของตัวเองกับความรักตอบานเกิดเมืองนอนเทานัน แตยังเพิมเรืองราวความผูกพันอันลึกซึงฉันทพีนองขึนมาเปนอีกหนึงปัจจัยของการตัดสินใจอี
...more
Mae
Jun 16, 2015 rated it it was amazing  ·  review of another edition
I recommend reading the novel first (thank you Chinatown KM translations!!) - the light novel gives more context and insight, such as Bai Pingting's background, the dispute in Gui Le that launched the story, plus the details like conversation which shows off Pingting's cleverness, or the actions she carries out and basically her charm as a strong and admirable heroine. The manwha adaptation differs slightly, and a lot of shortcuts were taken to get to the important matters - the dynamic relation ...more
Patrawan Dear
#จอมนางคูบัลลังก เลม 1

เรืองนีไดยินเสียงเลาลือมานานถึงสำนวนแปลและเนือเรืองอันดีงามของฉบับพิมพครังแรก ทราบมาวาเปนหนังสือหายากถึงขนาดตองประมูลกันเลยทีเดียว แตครังนีเราอานฉบับแปลใหมนะคะ

พูดถึงสำนวนแปล เราไมสามารถเปรียบเทียบได เพราะไมเคยอานฉบับดังเดิม แตฉบับแปลใหมนี นับวาแปลไดอานงายดีคะ เราไมไดคาดหวังกับสำนวนทีสละสลวยแบบโบราณ จึงไมสะดุดใจอะไร อานไดไหลลืนอยู

พลอตทีตองเลือกระหวางความรักและความภักดีแบบในเรืองนี จัดวาเปนอมตะอยูแลว อานเมือไรสะเทือนใจเมือนัน แตเรืองนีกลับเดินเรืองตางออกไปคะ ไมคอยฟีลถึงควา
...more
Apricity
DNF - the heroine wrecked things for me about 70% of the way through when she started deliberately causing unnecessary pain to people whom she allegedly loved.
Büşra
Mar 31, 2015 rated it it was amazing  ·  review of another edition
I really love this author's romans... I wish I could have more of them. I hope in near future more of benefactor people help to translate for like of us who don't know Chinese :(
Pamela
May 19, 2015 rated it it was amazing  ·  review of another edition
I came to know the novel by reading the manhua first. The manhua was incomplete so I searched for the novel. The novel is easier to understand and more detailed so I suggest reading the novel.

I couldn't sleep at all! The suspense was killing me haha. This is my first time reading a chinese made novel so some things were confusing but its still a really great story.

The characters are great... They're far from perfect but they are amusing. Bai Pingting is fiesty and cunning (How I like my girls!).

...more
J.Nida
Aug 07, 2015 rated it it was amazing
BEST CHINESE NOVEL EVER!

เปนนิยายจีนเรืองแรกทีอานหลังจากอานแนวมากกวารัก
แลวหลังจากนันมากวารักกไมถึงใจอีกเลย U__U

มันเปนอะไรทีครบรส ชอบความฉลาดของปายพิงถิง
ชอบความโหดเหียมจริงจังของฉูเปยเจีย

ใครไมเคยอาน พลาดไมไดเลยย
...more
Coral
May 22, 2018 rated it really liked it  ·  review of another edition
Plot: 4/5
Characterisation: 4/5
Prose: 3/5
How much I enjoyed it: 4/5
The first English translated Chinese novel I read.
Jupajub
WoW
Valentina Linz
Mar 04, 2018 rated it it was amazing  ·  review of another edition

Um romance que é bom, mas não faz jus a sinopse.
Título: Uma flor solitária esperando para ser apreciada, (A Lonesome Fragrance Waiting to be Appreciated em inglês), (孤芳不自賞 – Gu Fang Bu Zi Shang em mandarim )

Autor:Feng Nong

Língua lida: Inglês.

Tem em português: Não encontrei

Sinopse em português traduzida por mim:

Bai Pingting sempre foi contrária ao ditado “A virtude de uma mulher é a ignorância.”

Mesmo que ela sirva ao Marquês de Jing-An como uma criada, ela leva uma vida mais luxuosa do que a mai
...more
Manna
เปนอีกเลมทีเฉือนกันดวยความฉลาด
รูสึกเปนการจีบทีลำลึก 555
จีบกันดวยแผนการรบ สนุกดีนะ (view spoiler)

ตนเรืองกนารักดีอยูนะ กลางเรืองเริมมัน บีบคันเลกนอย
พอปลายเรืองนีบีบอัดเลย สงสารจริงง อีสองคนนี
คือบางทีกเขาใจความโชคชะตา เขาใจผิดกันเขาไป รอใหสองคนคลีคลาย

รอพระเอกคลังดีกวา ฉากนีตองมีแนๆ วะฮาๆๆๆๆๆๆๆ
...more
Rabbittÿ
Sep 28, 2015 rated it liked it  ·  review of another edition
Shelves: cn-novel
เปรียบนางเอกวาเปนยอดหญิงแหงยุค...โคตรขำ (-__-:) หลายตอหลายรีวิว หลายตอหลายเสียงเลาขานบอกวาสนุก เขมขน นางเอกฉลาด แตมาอานเองแลวไมนึกวาจะเปนแบบนี แบบทีอานยังไงเรากเชือไมไดวานางเอกคือยอดหญิงทีเกงนะฉลาดนะ มันดันกลายเปนแบบทีนางเอกนารำคาญ งีเงา ไมนารักเลย ไมชอบผูหญิงแบบนีเลย เหลากวางนอยในเพจพอบานใจกลาดูเดกนอยไปเลย TvT

สรุป 3 ดาวนีเพราะนางเอกลวนๆ ถานางเอกไมเปนแบบนี จะให 4 ดาว 5 ดาวเลย
...more
Eatjah Kah
Aug 08, 2014 rated it really liked it
Shelves: physic-center
เคยอานแลวรอบหนึง สนุก เนือหาแนน พระเอกเกง นางเอกฉลาด
อยากอานอีกครัง หนังสือขายหมดแลว
ตองรอ สำนักพิมพเดิม ออกฉบับพิมพใหม ปกใหมภาพการตูน (เอิม...) โดยนักแปลคนใหมทีไมใชหลินโหมว
เนือหา สำนวนการแปลจะเปนอยางไรคงไดรูกัน งานหนังสือเดือนตุลา ปลายปีนีละ ^^
...more
Simran Narang
Jul 15, 2018 rated it it was amazing  ·  review of another edition
Beautifully scripted. Each character has an impression to leave in the minds of reader. A truly culture enlightening experience. Loved the protagonist Bai Pinting.. raw and bold. Overall the description, plot, narration is well served.
MJ
Mar 02, 2014 rated it really liked it  ·  review of another edition
Shelves: manga-and-comics
Amazing art and a wonderful story. If the translation were better then there would not have been confusing parts.
Naomi Roman
Nov 23, 2016 rated it it was amazing
Love this book!!

I will have give this book at 100 out of 5, but sadly I can't, so a 5 out of 5 it goes.

this book was so good... This book was full of drama, action , war, tragedy and a beautiful (well play) forbidden romance.

Another point that I loved about this book was that it took place in the old Asian culture. That I really love a lot and it made it so enjoyable to read. The way it was dicribe, the poems and music everything was so well describe, it made you feel like you were in that era.
...more
Rhina Luu
So.. I can't find the actual novel, so I'm just gonna rate it for the manga.
This book remind me why I love Chinese historical drama so much as a kid. As I grew older, these dramas became less interesting to me because they are like 60 episodes long.. WHO THE HECK HAVE THAT KIND OF PATIENT! Okay.. a lot of people do.... Anyway, the main character is smart and is pretty, but not because she is pretty. She is pretty because of how smart she is.. HOW AWESOME IS THAT! (okay the manga makes her extrem
...more
Manel Aounallah
Nov 20, 2017 rated it it was amazing  ·  review of another edition
This is the first chinese translated novel I read. It was already special since it has an imprint from chinese history and culture despite being a fictional story and makee you discover another world. I also like that despite being a love story, it doesnt only turn around the main characters but has a good plot,very well written and unpredictable that make you unable to stop reading. This fictional story also reflect a deep thinking about problems of always such as wars and nations conflicts and ...more
Mirena
Sep 26, 2018 rated it it was amazing  ·  review of another edition
Recommends it for: lovers of historical romance
Shelves: asian-novels
Truly a wonderful book and a great read! It is a historical story about love and loyalty in times of war. I stumbled upon the drama on youtube and immediately fell in love with it so I searched and found an English translation of the book. Although there are differences between the two I highly recommend both the book and the drama series.

For those who wish to read it in English I found the story on this site:
http://moonbunnycafe.com/a-lonesome-f...
Kat
Jul 17, 2018 rated it really liked it  ·  review of another edition
It's so rare to find a good historical romance with well-plotted battle sequences. I really liked the romance and the mental chess game between the characters. This first volume starts out really great. But I felt a bit of a drag towards the conclusion of the third volume. It's still a great read though.
Jirawan Jantanakorn
Oct 20, 2017 rated it it was amazing
จะมารีวิวสันๆกับเรืองนี
เนือหาแนนมาก สวนใหญเอามาจากกลศึกสามกก
ผิงถิงเปนสาวใช เปิดเรืองมากโดนจับตัวละ แลวกรักกันแบบ...งงๆ เหมือนพีแกไมเคยแคนกันมากอน (โอเค หนาทีเฉยๆเนาะ)
ผลงานของอาเจเฟิงนงจา หากจะอานเรืองนีโปรดทำหัวใหวาง ทำหัวใหโลง โปรง เบาสบาย~ แลวมันจะผานไปได
โดยสวนตัวคนอานไมมีปัญหาคะ แตอานแลวรูสึกไดวาเนือหานิยายมันหนักจริงๆ
...more
Lafawnduh!
Feb 23, 2017 rated it it was amazing  ·  review of another edition
Shelves: favorites
Elsket denne! Utrolig bra bok. Fant en oversatt versjon på nettet.
Veldig spennende med imponerende, dype og til tider plagsomme karakterer.
Ble nesten litt sliten av å lese xD
misforståelse etter misforståelse... satt å rev meg i håret noen ganger xD
Det var så jeg lurte på om dette bare kom til å ende i tragedie...noe det på en måte gjorde litt,
men alt i alt var det en lykkelig slutt
Blančitos
Jul 20, 2018 rated it really liked it  ·  review of another edition
Shelves: mangy
Hezká slaďárna pro holky odehrávající se pro změnu v Číně. :)
vivi
Feb 24, 2018 rated it liked it
Shelves: chinese-books
พระเอกนางเอกตางกมีกึน มีไหวพริบ มีความฉลาดปราดเปรือง เปนนิยายทีสนุกสนานดีคะ ชวนใหผูอานติดตามวาเคาจะคิดแผนการอะไรมาสูรบกัน แตขอหัก 1 ดาว เพราะรูสึกวาความรักของคูพระนางแปลกๆไปนิด ...more
Soila Kenya
Jan 03, 2019 rated it it was amazing  ·  review of another edition
Shelves: chinese-romance, 2019
As my first Chinese web novel, this absolutely blew me away. I came in expecting a sappy romance but was instead inundated with military strategy, historical and cultural knowledge and a healthy dose of humor sprinkled in. This story made me all the more interested in reading The Art of War by Sun Tzu. This is how you write a strong female lead. They don't need to be physically fighting and unrealistically flipping opponents left and right with a flick of their wrists or whatever. Bai Pingting s ...more
Konica
Mar 15, 2017 rated it really liked it  ·  review of another edition
4.5 I would have given this a 5, but Chu Bei Jie was very brutal towards Bai Ping Ting in the book when he held her captive. I watched the show before I read the book and saw lots of differences. I really liked the show much better, made CBJ more romantic and not a cruel killer as he is portrayed in the book. Since I read the translated version of the book, there were lots of mistakes and probably did not translate very well into English. Over all this book was great, though I thought the show w ...more
AdeNike
Gu Fang Bu Zi Shang aka A Lonesome Fragrance Waiting to be Appreciated by Feng Nong has been sitting on the back burner for a while now, but on hearing that there will be a drama adaptation starring Angelababy (Love 020) and Wallace Chung (My Sunshine) I started it. Thanks so much CKM Scans for the English translations!!!

So far so good I like this!! The female character is said to have a plain features, but her eyes, dimples and smile does the trick. Now add her talents, wits and intelligence -
...more
Shane
Also known as "A Lonesome Fragrance Waiting to be Appreciated," this is a historical fiction coupled with a mixture of politics, tactics, bloodshed, and romance.

I have forgotten when and how I found this novel. It seems so long ago but even while it was still in the process of being translated into English I knew without a doubt that I will stick with this novel through the end because it was a gem. Beautiful even when hidden meanings, flavor and placement of words in Chinese were stripped and
...more
« previous 1 3 4 5 6 7 8 9 next »
There are no discussion topics on this book yet. Be the first to start one »

Readers also enjoyed

 • ราชันมังกร 1
 • เพชรยอดขุนพล เล่ม 2
 • ปฐพีไร้พ่าย เล่ม 1
 • โอรสสวรรค์ทาสรัก เล่ม 1
 • ลำนำทะเลทราย 3
 • เพียงหนึ่งใจ เล่ม 2
 • ตำนานรักเหนือภพ 1 / 花千骨 (Hua Qian Gu, #1)
 • Her Majesty's Dog, Volume 4
 • ผลาญ เล่ม 3
 • หงส์ขังรัก เล่ม 1
 • สามชาติสามภพ ป่าท้อสิบหลี่ เล่ม 1
 • แม่ทัพอยู่บน ข้าอยู่ล่าง 3
See similar books…
59 followers
Chinese name: 風弄

Other books in the series

孤芳不自赏 (Gu Fang Bu Zi Shang) [General & I] (4 books)
 • จอมนางคู่บัลลังก์ 2
 • จอมนางคู่บัลลังก์ 3
 • จอมนางคู่บัลลังก์ 4
“I’m not good enough for Duke.”

“I’m good enough for you.”
4 likes
“In this world, those who have fallen in love cannot make clear judgements.” 2 likes
More quotes…