Goodreads helps you keep track of books you want to read.
Start by marking “ราชันมังกร 2” as Want to Read:
ราชันมังกร 2
Enlarge cover
Rate this book
Clear rating
Open Preview

ราชันมังกร 2

4.06  ·  Rating details ·  261 Ratings  ·  26 Reviews
คืนวันผันผาน ระหวางโตวโควกับเหลยเซิงกอเกิดสายใยผูกพัน ทวาความสุขนันคงอยูไดไมนาน อาการโรคหัวใจทีอยูๆ กกำเริบกำลังจะพรากโตวโควไปจากโลกอันสวยงามใบนี

สิงเดียวทีจะชวยชีวิตเธอคือ ‘หัวใจมังกร’ เหลยเซิงไมลังเลแมแตนอยรีบมอบมันออกมา แลวเปลียนเอาอุกกาบาตเหลกหมืนปีมาใชแทนหัวใจดวงเดิม นันทำใหเขาแขงแกรงขึน ขณะเดียวกันกเปลียนเขากลับคืนสูความโหดเหียมเยนชา พรอมกับทีความทรงจำภายหลังไดรับการป
...more
Paperback, 176 pages
Published by Jamsai (first published January 28th 2008)
More Details... edit details

Friend Reviews

To see what your friends thought of this book, please sign up.

Reader Q&A

To ask other readers questions about ราชันมังกร 2, please sign up.

Be the first to ask a question about ราชันมังกร 2

This book is not yet featured on Listopia. Add this book to your favorite list »

Community Reviews

(showing 1-30)
Rating details
Sort: Default
|
Filter
Papelaa Ri
Feb 19, 2015 rated it really liked it
อยากอานมานานแลวคะ เริมมาอานมากกวารักเพราะอยากอานราชันมังกรนีแหละคะ
แตไดกิตติศัพทของพระเอกวาหืนมากมาย เลยไมกลาสอยมาซะที สุดทายทนไมไหวตองลงคะ

พระเอกหืนจริงๆคะ 555 คิดซะวาเปนมังกรเจาตัณหาไปละกัน
นอกจากเรืองฉากเรทแลว ชอบทุกอยางในเรืองนีคะ สนุก ซึง ฮา ตลก ถาเกิดวายาวกวานีใสรายละเอียดเพิมมากขึน เราวาจะมันกลายเปนเรืองราวความรัก
อันยิงใหญของโตวโควกับเหลยเซิงไดเลยนะเนีย เสียดายเนือเรืองรวบรัดไปนิด

พระเอกถึงจะกวนตีน เกรียน โหดเหียม เอาแตใจ แตเพือนางเอก พระเอกสุดยอดมากๆคะ ทำไดทุกอยาง ยอมเจบเทาไหรกได ตนเลมสอ
...more
kunaom
Feb 25, 2015 rated it really liked it
เลมหลังโอเคเลยทีเดียว มีมุมดรามาเพิมเขามา อีกทังนางเอกกไมไดดูนารำคาญเทาเลมแรก จากทีการกระทำของนางดูไมเขาทีเขาทาง กดูเขาทีและถูกเวลาขึนมา ฉากกุกกิกสนธนาพาทีกับราชันมังกรจอมหัวแขงกฮาดี นารักมาก

และทีทำใหคะแนนความชอบพุงขึนมา คือการซอนปมซอนตัวละครบางอยางไวอยางมิดชิด ทำใหดูมีอะไรๆเพิมขึนอีกเยอะ!

โดยรวมเลมนีอานไดสนุกกวาเลมแรกคะ
...more
Papelaa Ri
Feb 19, 2015 rated it really liked it  ·  review of another edition
เลมแรก แอบรูสึกนิดหนอยวาดำเนินเรืองชา แอบงงๆวาจะเปนยังไงตอ
(แตเอาเขาจริงๆแลวดำเนินเรืองเรว) อยางทีรีวิวไปในเลมสองคะ ชอบพลอตแนวนี ชอบตัวละครแบบนีเปนทุนเดิม
พระเอกถึงจะโหดเหียม เอาแตใจ เยนชา ดุราย แตกับนางเอกแลวคนละอยางคะ(หลังจากเริมหลงรักนางเอก โดยไมรูตัว)

ชอบตรงทีพระเอกถึงจะหลงรักนางเอก แตไมไดหลงทันใด ถึงจะอยากไดตัวนางเอก แตกมีอารมณอยากฆานางเอกบอยๆ (ฮา)นีถาไมใชเพราะอาคม นางเอกคงตายไปนานแลวคะ อาจจะเปนเพราะธรรมชาติพระเอกโหดรายคะเลยคิดแบบนันบอยๆ ชอบทีผูแตงเขียนตัวละครออกมาแบบนีดูสมจริงดี แตถึงจะโหดต
...more
Rabbittÿ
Jan 02, 2015 rated it it was amazing  ·  review of another edition
Shelves: more-than-love
เปนนิยายเรืองแรกเลยทีหยิบมาอานซำรอบทีสอง
ปกติถึงจะชอบมากแคไหนกจะอานแครอบเดียวนะนะ~
ทีนีพออานรอบทีสอง...กเกิดอาการหมันไสนางเอกขึนมาเลกๆ
คือชวงแรกๆ ทีเจอพระเอก นางเอกดูบือมาก ดูเปนผูหญิงทีนารำคาญมากอะ
แตสักพักกโอเค นางเอกดูเขารูปเขารอยมากขึน
ทำใหเรารูสึกดีขึน รักนางเอกมากขึน
และสงสารนางเอกจับใจเลยตอนทีพยายามเรียกความทรงจำของพระเอกใหกลับคืนมา
...more
Manna
นารัก...อีกแลว
จริงๆ คิดวาทีติดใจอานนิยายจีนเพราะมันมีความมุงมิงมากเลยนะ เทาทีผานมาสวนมากคือไมหวานเลียน กำลังดี เลมนีอานแลวอมยิมตลอดเรือง ฮาทีพระเอกโดนคำสาป แลวยังมีความแบดบอยแบบแบวๆ ความเอาแตใจตัวเองแตยอมใหนางเอก เรียกรองความสนใจ เอนดู

สวนนางเอกกโอเคนะ มุงมันดี ใจดีแลวกออนโยน ในเรืองนางจะชอบใชพระเอก แตไมไดโหดเหียมหรือจิกหัวใชนะ เหมือนอารมณใหทำนูนนี พระเอกกทำ จริงๆ กเปนกลาหาญพอสมควรนะ ยิงตอนบุกไปหาพระเอก อารมณ "ชันมาทวงของชันคืน" นีคือแอบฮา ชอบผูหญิงแบบนีเหมือนกัน ชันไมยอมใหเทอลืมชันหรอกนะ!!

สรุปอ
...more
kunaom
Feb 24, 2015 rated it liked it  ·  review of another edition
อืมมม ...ถาไมไดยินมากอนวาสนุก อาจจะรูสึกวาสนุก..กวานีกเปนได ==;
ไมคอยปลืมกับคาแรคเตอรนางเอก หากเราเปนพระเอกคงหาทางทำลายอาคมใหไดโดยไว แลวจับคอนางหักหมุนไปนานแลว...กเปนได (แอบโหด 555)

ไมคอยอินกับพัฒนาการความรักของพระ-นาง และไมคอยชอบการสรางเงือนไขของพระเอกเพือใหไดนางมา หลังจากนันกอยากได อยากได อยางไมลืมหูลืมตา ==;

อีกอยางคือภาษาแปล ไมคอยสวยนัก (ยกเวนบทนำ ทีชอบเพียงบทเดียว)
ในบทบรรยายถึงนางเอกจะใชคำวา 'เธอ' แทนทีจะเปน 'นาง' เราวามันแปลกๆไปจากนิยายจีนอยูนะ

ปิดเรืองในเลมแรกคลายจะดรามา ชวนติดตามอยู จะรอดูว
...more
Moontoonlady
Nov 25, 2011 rated it really liked it
Shelves: translation, novel
อานไดเพลินๆ ดี ตลกๆ ดวย
ชอบตัวละครหลักอะ
ชางแตกตางกันสุดขัว

แมจะมีเลม 1 กับ 2 กไมเปนอุปสรรคในการอานเลย
คือเลม 1 ทิงปมไวใหตองเรียบหยิบเลม 2 ขึนมาอานทันที
ชอบทีในนิยายมีความลับ มีตัวละครแอบซอนอยูแบบนีจัง
...more
Moontoonlady
Nov 25, 2011 rated it really liked it  ·  review of another edition
Shelves: translation, novel
อานไดเพลินๆ ดี ตลกๆ ดวย
ชอบตัวละครหลักอะ
ชางแตกตางกันสุดขัว

แมจะมีเลม 1 กับ 2 กไมเปนอุปสรรคในการอานเลย
คือเลม 1 ทิงปมไวใหตองเรียบหยิบเลม 2 ขึนมาอานทันที
ชอบทีในนิยายมีความลับ มีตัวละครแอบซอนอยูแบบนีจัง
...more
Monaliz Juang
Oct 20, 2014 rated it really liked it
Shelves: chinese-novel
หลังจากพระเอกสูญสินความทรงจำ
นางเอกจำตองหาวิธีมาอยูใกลตัวพระเอก
ขำมาก เพราะพระเอกของเราเปนพวก
ขาดหญิงไมได นางเอกเราจึงตองลงมือ
เพือกันทาผูหญิง หรือปีศาจสาวตัวอืนๆ
มายุงดวย เรืองราวนารัก อานไดเพลินๆจนจบ
...more
J.Nida
Jan 20, 2015 rated it really liked it  ·  review of another edition
Shelves: chinese-novels
เรืองนีนารักมาก อานเพลินนๆ นางเอกนารัก เปนคนทีกลัาจะทำอะไรสักอยางเพือความรักของตัวเอง

เรืองนีมีครบรสเลย เศรา ฮา ซึง
...more
J.Nida
Jan 19, 2015 rated it it was amazing
สนุกดีเรืองนี มีครบทุกรส ซึง เศรา ฮาๆ ชอบนางเอกแนวนี
เปนคนทีกลาจะทำอะไรสักอยางเพือสิงทีตัวเองรัก
...more
Nininoona J.
Apr 06, 2015 rated it it was amazing  ·  review of another edition
สนุกดี ขำๆ ตอนเศรากเศราดี แมจะไมสุด แตกถือวาสนุก อานไดเรือยๆ สบายๆ เพราะพลอตพอเดาได นาจะใสเนือหาลงไปไดมากกวานี แตกโอเคนะ


Spoil: พระเอกแอบหืน 555
...more
THEBEAM
Nov 08, 2011 rated it really liked it  ·  review of another edition
Shelves: chinese
นารักดีคะ ขำนางเอก
อานสบายๆ ไมตองคิดไรมาก อานเอาสนุกคะ
ดีนะทีเอามาทังสองเลม ไมงันคางตายเลย ^^
...more
Oui Prophetdoll
Jan 24, 2016 rated it really liked it
Shelves: chinese-style
เลมสองเปนไปตามคาด ไมมีอะไรหวือหวา....
ตามพลอตเปะๆๆ
...more
Siwan Taweworathum
ใชได จบดีดวย ...more
พิมพ์พลอย พิมพ์พลอย
นิยายแปลจีนเลมแรกทีไดอาน ชอบบุคลิกของตัวละครมาก พระเอกเอาแตใจและหืนไดใจ แถมรักนางเอกมาดวย ...more
Jidapa Mai
เรืองนีออกแนวการตูนไปสำหรับเรา เลยไมคอยอินเทาไหร ...more
Pithawan Khamsena
Aug 10, 2015 marked it as to-read  ·  review of another edition
Shelves: my-mind
i love that book
Monaliz Juang
Oct 20, 2014 rated it really liked it  ·  review of another edition
Shelves: chinese-novel
เลมนีออกแนวนารัก มีฉากตลกๆอยูบาง
แตจบแบบเศราจนตองไปหยิบเลมสองมา
อานตอวา หลังจากพระเอกจำนางเอกไมไดแลว
นางเอกจะทำยังไงตอไป
...more
พิมพ์พลอย พิมพ์พลอย
ชอบ อานเพลิน ซึงกินใจ เปนแฟนตาซีทีอานไปอมยิมไป ...more
Bermiwda Pm
May 18, 2016 rated it really liked it  ·  review of another edition
สนุกคะ อานเพลิน นางเอกมึนๆ เนือหานารัก อานไดชิลดๆ ...more
Oui Prophetdoll
Jan 24, 2016 rated it really liked it  ·  review of another edition
Shelves: chinese-style
มันคือไซอิว ... เวอรชันตัวแสดง ชายหญิง
เปลียนจากพญาลิง เปน พญามังกร
และ
เปลียนจากพระถังฯ เปน สาวนอยคนหนึง
...more
Ning
Feb 03, 2011 rated it really liked it  ·  review of another edition
Shelves: chinese-novel
เลมแรกออกแนวขำขัน..
ขำพระเอกโหด... แตมาเจอนางเอกปราบซะอยูหมัดเลย
จบเศราเรียกนำตา...รีบอานเลม 2 ตอทันที
...more
Ning
Feb 03, 2011 rated it really liked it
มาตอทีเลม 2
พระเอกความจำเสือม
นางเอกตองมารือฟืนความทรงจำให
กนารักดีอานไดเพลิน ๆ อีกแลว

สรุปวานารักดีมาก ๆ .. แนวแฟนซี ยอนยุคดวย
ไมเคยอานเลย (มังนะ)
...more
Ijana ja Lun
rated it really liked it
Jan 03, 2015
KorBua Bao
rated it really liked it
Aug 08, 2015
Gardd
rated it it was amazing
May 02, 2014
article_ONE
rated it it was amazing
Mar 22, 2016
Dsiwika Vong
rated it really liked it
Sep 27, 2013
« previous 1 3 4 5 6 7 8 9 next »
There are no discussion topics on this book yet. Be the first to start one »
  • โอรสสวรรค์ทาสรัก เล่ม 1
  • ตำนานรักเหนือภพ 2 / 花千骨 (Hua Qian Gu, #2)
  • จอมนางคู่บัลลังก์ 4
  • เพชรยอดคทา เล่ม 2
  • จอมมารเจ้าหัวใจ (จอมคนเจ้าหัวใจ, #2)
  • ชายาสะท้านแผ่นดิน 1 (Fei Guan Tian Xia, #1)
  • ลำนำทะเลทราย 3
  • สามชาติสามภพ ป่าท้อสิบหลี่ เล่ม 1
  • ผลาญ เล่ม 3
  • ว่าด้วยอาชีพนางสนม เล่ม 1