Goodreads helps you keep track of books you want to read.
Start by marking “ஆயிஷா [Ayeesha]” as Want to Read:
ஆயிஷா [Ayeesha]
Enlarge cover
Rate this book
Clear rating
Open Preview

ஆயிஷா [Ayeesha]

4.31  ·  Rating details ·  100 ratings  ·  13 reviews
கலவி - வாழககை - அறிவியல புனைககதை

தமிழில ஒரு லடசம பிரதிகள விறபனை ஆன குறுநாவல எனப போறறபபடும ஒரே படைபபு, குறுமபடமாகவும, படைககதையாகவும, வீதி நாடகமாகவும பல பிறவிகள எடுதத கதை. கணையாழி குறுநாவல போடடியில 1996ல முதல பரிசு பெறற குறுநாவல தான இது.

பளளிககூடஙகள, பலிககூடஙகள ஆகிவிடடன அலலவா... இநத யதாரததததை போடடுஉடைதது தமிழ சூழலில மடடுமினறி (8 மொழிகளில மொழி பெயரககபபடடு) உலகெஙகும கலவி ஆரவலரகள
...more
Mass Market Paperback, 30 pages
Published by Barathi Puthakalayam
More Details... edit details

Friend Reviews

To see what your friends thought of this book, please sign up.
This book is not yet featured on Listopia. Add this book to your favorite list »

Community Reviews

Showing 1-30
4.31  · 
Rating details
 ·  100 ratings  ·  13 reviews


Filter
 | 
Sort order
Shrini Vasan
Apr 23, 2015 rated it it was amazing
நமது பளளிகளின கலவிமுறையை சீரமைகக வேணடிய தேவையை உணரததும நூல.

ஆயிஷா எனும சிறுமியின கேளவிகள நிறைநத உலகிறகு நமமை இழுததுச செனறு, முடிவில கணணீரால நிரபபுகிறார நூல ஆசிரியர.

அனைவரும கடடாயம படிகக வேணடிய நூல.

மிகவும சிறிய, மிகவும சிறநத நூல.
...more
Aravinthan ID
Dec 28, 2016 rated it it was amazing
இனறைய கலவி முறை, பளளிசசூழல மறறும ஆசிரியரகளின தரம ஆகியனவறறை விவரிககும ஒரு குறுநூல. கறறுககொளள தனியாத ஆரவம உளள ஒரு பளளி மாணவி பளளி ஆசிரியரகளால எவவாறு மாறறபபடுகிறார எனபதை விவரிககிறது. ...more
Sampath Kumar
Dec 31, 2016 rated it really liked it
Shelves: thamizh
அனைதது ஆசிரிய,ஆசிரியைகளும படிககவேணடிய கடடுரை.

' முளளை முளையிலேயே கிளளு ' எனற பழமொழியைத தவறாய , 'முலலையை முளையிலேயே கிளளு' எனறு கொணடு, இனறைய கலவிசசமூகம நடை போடடு வருகிறது.

அதை எளிமையாய வெளிசசததுககுக காடடும ஒரு குறுநாவல.
...more
Siva Subramaniam
Feb 07, 2013 rated it it was amazing
This book will change your perception about indian education system. Was sleepless for some days after reading this book.
Shiva Subbiaah kumar
Dec 04, 2017 rated it it was amazing
Shelves: indian-author, short
This might be the only book which you purchased for rupees 6 and got the lesson of a lifetime.

A tiny read on accounts of a girl suffering due to the current indian education system that cuts everyone's wing.

Read for free at http://freetamilebooks.com/ebooks/aye...
Anitha Ranjith kumar
This review has been hidden because it contains spoilers. To view it, click here.
Ashley Shamidha
Reality. ...
Dineshsanth
Oct 03, 2016 rated it it was amazing
Shelves: favourite-books
இனறைய கலவிமுறையின தவறாலும அசிரததையும அடககுமுறை மனபபானமையும உடைய ஆசிரியரகளாலும அநியாயமாக பலிவாஙகபபடும ஒரு சிறுமியின கதை. ஆசிரியரகள மடடுமலல அனைவராலும வாசிககபபட வேணடிய சிறுநூல. ...more
Balaji
Aug 01, 2015 rated it really liked it
நான முதலில படிதத புததகம. மனதை பாதிதத புததகம. பல சமபவஙகள இனறைய வாழகை நிலையை யோசிகக வைததது. ...more
Vishnubharathi Thirupathi
Jun 23, 2016 rated it it was amazing
One of my favorite
Mathiazhagan
rated it it was amazing
Sep 20, 2014
Senthazhai
rated it liked it
Aug 31, 2014
Anjuka Ashok
rated it really liked it
Aug 18, 2015
Durai
rated it it was amazing
Nov 13, 2014
Mustaq Cybergr8
rated it it was amazing
Jan 16, 2018
Shamsudeen Hussain
rated it it was amazing
Jan 31, 2016
Sj
rated it really liked it
Jan 26, 2018
Prabakaran Dhanapal
rated it really liked it
Jan 24, 2016
Swathini Chendoorya
rated it liked it
Dec 09, 2016
Girishankar shankar
rated it it was amazing
Nov 03, 2015
Sivakuar.k
rated it really liked it
Aug 27, 2014
Jebastin
rated it it was amazing
Jun 13, 2018
Hari
rated it it was amazing
Dec 30, 2015
Thamiziniyan
rated it really liked it
Jan 05, 2015
Sudeeran Shanmughadoss
rated it really liked it
Oct 22, 2016
Subash
rated it really liked it
Jun 21, 2015
Mohammadreza
rated it it was amazing
Jun 07, 2018
Jaya Kumar K
Aug 24, 2013 rated it it was amazing
Recommends it for: All
Shelves: education
An excellent book in just 24 pages.
A must read for all teachers.

Can move anyone.
Vinod
rated it really liked it
Jan 23, 2017
Varsha
rated it it was amazing
Mar 07, 2017
« previous 1 3 4 next »
There are no discussion topics on this book yet. Be the first to start one »
 • எனது இந்தியா [Enadhu India]
 • அறியப்படாத தமிழகம் [Ariyappadaatha Thamizhakam]
 • வாடிவாசல் [Vaadivaasal]
 • Gulliver's Travels
 • மீண்டும் ஜீனோ [Meendum Jeeno]
 • யானை டாக்டர் [Yaanai Doctor]
 • தண்ணீர் தேசம் [Thanneer Desam]
 • Kashmir: Arasiyal - Aayudha Varalaru
 • वोल्गा से गंगा
 • சே குவேரா [Che Guevara]
 • கி.மு கி.பி [Ki.Mu Ki.Pi]
 • கோபல்லபுரத்து மக்கள் [Gopallapurathu Makkal]
 • ராஜீவ் கொலை வழக்கு (Rajiv Kolai Vazhakku)
 • ஒரு நடிகை நாடகம் பார்க்கிறாள் [Oru Nadigai Natakam Parkkiral]
 • 6174
19 followers
கலவி : இயறபியல, கலவியியல, உளவியல, ஆஙகில இலககியம ஆகியவறறில முதுகலைபபடடம
ஆசிரியராக :

- தனது 16வது வயதில பளளியிலிரூநது கிராம நலபபணி திடட முகமொனறில தான மாணவராக இருககும போதே பகுதிநேர ஆசிரியரானார.

- 1986ல அறிவியல / மொழியியல ஆசிரியராக பிரதான பணி துவககம.

- 1996ல செனனையில மெடரிக மேலநிலைபபளளி ஒனறில முதலவரானார.

- 1999ல கடலூர கிரூஷணசாமி நினைவு மெடரிக மேலநிலைபபளளி முதலவரானார. தறபோதும தொடரூம பணி அது.

- 2008ல டாகடர.ர
...more