Goodreads helps you keep track of books you want to read.
Start by marking “The Blind Earthworm in the Labyrinth” as Want to Read:
The Blind Earthworm in the Labyrinth
Enlarge cover
Rate this book
Clear rating
Open Preview

The Blind Earthworm in the Labyrinth

3.95  ·  Rating details ·  402 ratings  ·  65 reviews
On the day Chareeya is born, her mother discovers her father having an affair with a traditional Thai dancer. From then on, Chareey's life is fated to carry the weight of her parents' disappointments. She and her sister grow up in a lush riverside town near the Thai capital, Bangkok, captivated by trashy romance novels, classical music and games of make-believe. When the l ...more
Paperback, 208 pages
Published October 2018 by River Books (first published December 1st 2013)
More Details... edit details

Friend Reviews

To see what your friends thought of this book, please sign up.

Reader Q&A

To ask other readers questions about The Blind Earthworm in the Labyrinth, please sign up.

Be the first to ask a question about The Blind Earthworm in the Labyrinth

This book is not yet featured on Listopia. Add this book to your favorite list »

Community Reviews

Showing 1-30
3.95  · 
Rating details
 ·  402 ratings  ·  65 reviews


Filter
 | 
Sort order
Suradech Chotiudompant
ไสเดือนตาบอดในเขาวงกตเปนเรืองราวรักสามเสาทีซับซอนและสับสนของชลิกา ชารียา และปราณ สองสาวและหนึงหนุมทีตางเติบโตมาในครอบครัวทีมีปัญหา ในขณะทีการเลาเรืองอาจแสดงใหเหนถึงฉากหลังของประเทศไทยทีเตมไปดวยความขัดแยงทางการเมืองเปนระยะ แตจุดสนใจหลักคือความขัดแยงของปัจเจกทีสะทอนใหเหนถึงความสับสน ความเปราะบางและความโดดเดียวของคนรวมสมัยทีนำไปสูสายสัมพันธทีออนแอ พรอมทีจะขาดผึงไดทุกขณะ หากคนแคระของวิภาส ศรีทองแสดงใหเหนถึงการจองจำทางกายทีสงผลตอสภาพจิตใจของผูถูกกักขังหนวงเหนียว การกักขังในไสเดือนตาบอดในเขาวงกตจะเปนก ...more
ดินสอ สีไม้
ความขาดของชลิกาและชารียา กับความเหงาของปราณ
ถูกบรรยายเอาไวดวยภาพชีวิตวัยเดกของทังสอง
ไมรูทำไม อานเรืองนีแลวนึกถึงเดกหญิงกะทิ (ในความสุขของกะทิ)
แตยกใหกะทิเปนดานสวาง
ในขณะทีชลิกา ชารียา และปราณเปนโลกมืด
.. ตางมุมของเรืองราวเดียวกัน ..
เปนกะทิในเวอรชันทีเขียนโดยมูราคามิ

ชารียา เดกผูหญิง .. ผูหญิง ทีทำชีวิตธรรมดาๆ ของตัวเองใหยาก
ชีวิตทีมีความสุขอยูเพียงแคเอือม
แตกลับปิดกัน และไขวควา เสาะหาสิงทีตรงกันขาม
เกบงำความทุกขของตนเองไวดังของสะสมลำคา
มนุษยเรา บางทีกเปนเชนนัน
หลงทางทังๆ ทีตาบอด .. อยูในเขาวงกต

ความรั
...more
Muggle Mat
Aug 10, 2018 rated it it was amazing  ·  review of another edition
ลุมลึก เหมาะกับการคอยๆละเลียดอานแลวจะพบวาภาษาทีใชสวยงามเหนภาพ จากเบลอๆกชัดเจนขึนทันที ขณะเดียวกัน ถาใจรอนๆมาแลวเปิดอาน จะกวาดตาอยางรวดเรว เพราะแกนเรืองมีอยู3คำ สวนทีเหลือของบรรทัดคือศัพทแสง(จริงๆกไมแสงนะ เพียงแตมันขยายเยอะไปหนอย) เพิมความนุมลึกใหกับเรือง เสมือนแมนำคอยๆกระเพือมตัวแลวพริวไหว คือเยอะจนตองกวาดออกไปเองอะ
.
เรืองไมเกียวกับไสเดือน แตชีวิตของตัวละครคือไสเดือนทีไมยอมโผลออกมาเจอโลกความจริง ยังคงวนเวียนวิงหา นิงเฉย อยูในเขาวงกตนัน...และตลอดไป แทบจะทุกตัวละคร แมกระทังตัวดำเนินเรืองหลักๆ อานแล
...more
Peach Pettes
ยำวาเปนความเหนสวนตัวนะคะ ลางเนือชอบลางยา คิดงีละกัน เพือนคนไหนผานมาเหนอยาโกรธเรา ทำใจรม ๆไว
เหนวาไดรางวัลเลยลองอานดู เปิดเรืองมาไดดีเลย บางมุมมีชวงบรรยายอารมณทีดูออนไหวสับสนทำไดดี แตขอติเรืองภาษาหนอย ความพอดีคือสิงทีหาไมคอยไดในภาษาเรืองนี ภาษาดูมีความประดิษฐประดอยสูงจนบางทีมันลำเกินความหมายทีจะสือไปหนอย ทำใหมันดูวกวนอยูกับที แตกสมชือเรืองนะ (อันนีเลนมุก) แตถือวาไมโอสำหรับเรา ภาษาพรรณนาสวยงามหยดยอยแคไหนกไดแตมันควรอยูในขอบทีมันไมซำ ๆฟุง ๆวนอยูกับทีแบบนี เราอานนะพวกนิยายบรรยายศัพทยาก ๆนะะ แตเรืองนีม
...more
Petch Manopawitr
Aug 23, 2016 rated it it was amazing  ·  review of another edition
Shelves: favorites
จำไมไดวาเคยตกหลุมรักหนังสือนวนิยายไทยขนาดนีครังสุดทายเมือไหร นาฎกรรมชีวิตและความรักทีแสนธรรมดาทวาอัศจรรย รอยเรียงดวยเหตุการณสันๆนับรอยนับพันอยาง เปนสายโซหวงอารมณดำดิง ความรูสึกลึกซึงในความเปนมนุษย ทังสวยงามและอัปลักษณ ทังอุดมคติและอคติ

ภาษาของหนังสือเลมนีคือสิงมหัศจรรย "ในหยาดแดดทีจองแตจะหยดลอดใบไมลงบนหนา แหมะ แหมะ..." วีรพรผูเขียน เสกภาพผานตัวหนังสือราวกับรายมนต หลายฉากหลายตอนสวยงามราวกับภาพฝันทังๆทีเปนเรืองธรรมดา แตทวาสัมผัสไดวาชีวิตกมีแงงามเหลานันอยูจริงๆ อยูในความทรงจำ

พลังในการเลาเรืองแบบเหนื
...more
Phakin
Oct 20, 2018 rated it liked it  ·  review of another edition
อานจบรอบนึงแลวไมคอยอินเทาไหร เดียวจะอานแบบคิดเยอะๆ อีกรอบ ...more
Nitthita
Jul 02, 2014 rated it it was amazing  ·  review of another edition
“อลังการ” นาจะเปนคำจำกัดความทีครอบคลุมทีสุดสำหรับนิยายเรืองนี ตองบอกวาเปนนิยายทีนาเกรงขามและนาตืนตะลึงมาก ไมนึกวามันจะไปไดสุดขนาดนี ตัวละคร เหตุการณฉาก บรรยากาศทังหมดทังมวลถูกหอหุมดวยกลินอายของความฟุงฝัน ลองลอย เหนือจริง (โดยเฉพาะสองสามบทสุดทายทีเริมแยกไมออกแลววามันกึงจริงกึงฝันกึงเปนกึงตายหรืออะไรแน) อานแลวนึกถึง "กอนความหมายจะหายลับ" ของสมุด ทีทรรศน โดยเฉพาะความดารกนี พอฟัดพอเหวียงกันไดเลย สวนการใชภาษา การพรรณนา การสรางจินตภาพ เรียกไดวากินขาด ถาไมใชระดับแดนอรัญกยังนึกไมออกวาใครจะใชภาษาไดพลิวแล ...more
Thanawat
Jan 27, 2018 rated it really liked it  ·  review of another edition
รายละเอียดชางชัดเจน ทังฉากทีรายลอม และอารมณใจคอของตัวละคร
โดดเดนในเรืองของภาษา และความรอบรูดานอาหาร พฤกษศาสตร และดนตรีของผูเขียน จนชวนทึงในความสามารถนัน
เนือเรืองยอย ในเรืองใหญ ชางกลมกลอม
แตบทพรรณนากลับใหอยามรูสึกอิมเกน จนเหนือยลาทีจะจินตนาการตาม

นีคือนิยาย นิยายขนานแททีสะทอนชีวิตของตัวละครลวนๆ
นิยายทีบอกใหผูอานรูวา ความรัก พาเราไปไดถึงไหน และเมือขาดรัก เปลือกทีหลงเหลืออยูกไมไดมีคาอะไร
นิยายทีเราคาดหวังฉากจบแบบสุขสมหวังไดยากยิง เพราะผูแตงดึงตรึงอารมณใหหมองหมนไดดีเหลือเกิน

อยางไรกตาม นิยายเรืองนีไมชวนให
...more
Karolina
Apr 11, 2019 rated it really liked it
Shelves: thailand
It's not the style of prose I usually read, but I was completely drawn into this magical and absolutely lyrical world. Nitiprapha paints a world that is almost too full of senses - smells, colours, tastes and sounds. Great translation - I really hope her other books will also be translated some day.
Poom Petsophonsakul
นับวาเปนหนังสือรางวัลซีไรตทีสะทอนถึงความเปนสมัยใหมและสมัยเกาไดอยางลงตัว รูสึกวาคิดถูกทีเลือกอานเลมนี หลังจากไมไดแตะตองหนังสือซีไรตมานาน โดยสวนตัวผมไมคอยชอบผลงานซีไรต ไมไดไมชอบเพราะเนือหาสาระ แตกับองครวมของเรืองทีสะทอนความเปนจริงของประเทศตนเอง จนผมรับไมไหว เลยตองไปเสนอหนาแบกรับความจริงบนพืนเพทองถินเดิมทีแดนไกลอยางยุโรปและอเมริกา
ไสเดือนตาบอด นับวาเปนเลมทีบาดใจและขมขืนในตอนจบไมแพกัน แตทุกครังทีผมหยิบขึนมาอานผมมีความสุข สุขใจอยางบอกไมถูก บานสีดอกทานตะวันสีออนริมแมนำนันเอย บทเพลงคลาสสิคบางเอย (ทีผมเผ
...more
Nakwan sriaru
เขียนเรืองพืนๆ สามัญของชีวิตโลกยๆ ไดอยางเปียมเสนห ภาษาไหลลืนทังยังงดงามในลูกลอลูกชนพริวไหววูบวาบเหมือนฟังเพลงคลาสสิค ทีบางทีคุณอาจเพิมโวลลุมอีกนิด แตสุดทายตองไปหรีลงนิดหนอย

อุปมาทีใชมีกลิน magical realism และตัวเรืองราวพาใหนึกถึง God of small thing ของ อรุณธตี รอย

เขาใจวาผูเขียนพาเราดำลงไปในกนบึงของบอนำเนา และกดหัวเราเอาไวในนันไมใหโงหัว แตกเสียดายนิดหนอยทีพออานจบแลวสำลักนำเนาจริงๆ ..

หรือจะเปนทีคนอานกไมทราบได ทีไมสามารถแกะสัญญะลึกซึงกวานันออก
...more
Vicenta
Oct 07, 2017 rated it did not like it  ·  review of another edition
Shelves: thai
1.5
Liopluerodon Ferox
หนังสือทีผูเขียนพยายามเลาความอัดอันในจิตใจเลมนี เตมไปดวยความสับสนและงุนงง ภายใตเนือเรืองทีแสนจะธรรมดาและเงาสะทอนทัวไป หนังสือกลับเลือกคนอานอยางเขมงวด ...more
Beer Soontornchattrawat
สิงทีชอบในนวนิยายเรือง 'ไสเดือนตาบอดในเขาวงกต' 1.ทวงทำนองการเลาของผูเขียน มันเตมไปดวยสีสันและรสชาติจัดจาน แตเลาดวยสีหนาเรียบเฉย ทำใหนึกถึงงานเขียนของกาเบรียล การเซีย มารเกซ 2.ชอบสำนวนการเปรียบเปรย เชน ชลิกาสวยเหมือนนางเอกในนิยายรวมกัน 20 ลานเรือง ภาษาของผูเขียนสวยงามและไพเราะดี 3.มันถายทอดความระยำของเพศชายไดถึงแกน เปนมุมมองของผูหญิงทีมองผูชาย สะใจดี 4.มันคือนวนิยายทีวาดวยความโงเขลาของมนุษยทีถูกหลอกและเตมใจใหอุดมการณ,มายาคติ,หรือสิงใดกตามทีตัวละครแตละตัวในเรืองสมาทานยึดถือไวในชีวิตบงการและนำทางชี ...more
Kanin Nitiwong
เปนนิยายทีมีชือเฉพาะประกอบอยูเยอะมาก ทังชือดอกไม อาหาร บทเพลง เมืองตางๆ เรารูสึกวามันเยอะไปจนรบกวนการอานของเราบางทีเหมือนกัน เหมือนดูหนังทีมีอุปกรณประกอบฉากเยอะๆ ยิงถาคนทีไมคอยมีพืนความรูของชือตางๆ ทีผูเขียนบรรยายไมรูวาจะทำใหการอานสะดุดมัย

สวนบทพรรณนาทีโดดเดน ทำใหนึกไปถึงการพรรณนาในหนังสือถนนจระเข ของบรูโน ชูลซ (ซึงเลมนันเราอานไมจบ 55) สงสัยเราจะไมคอยถูกกับสไตลแบบนีละมัง

เราชอบทีหนังสือมันโฟกัสเลาเรืองราวของแตละคนสลับกันไปมา ประเดนของแตละคนทีดรามากันนี เปนความปวดราวทีดูสวยๆ งดงาม เสียดายทีมันไมไดท
...more
Kukasina Kubaha
Nov 09, 2015 rated it it was amazing  ·  review of another edition
Shelves: thai
นานแคไหนแลวทีไมไดอานหนังสือจบแลวตองหลับตาใหตัวอักษรซึมซาบลงไป กอนจะเริมพลิกไปทีหนาแรกอีกครัง
นานแคไหนแลวทีไมไดรูสึกผูกพันกับตัวละครทีโลดแลนอยูในหนากระดาษแบบนี
นานแคไหนแลวทีไมไดเจอหนังสือทีสามารถอธิบายสิงทีตัวกำลังรูสึกแตไมสามารถบรรยายออกมาใหใครเขาใจได

หลายคน ไมสิ อาจเราทุกคน ตางกมีหลุมดำกวางใหญกลางใจ รอคอยวันทีมันจะเขมือบทุกความรูสึกของเราไปสูความเวิงวาง เปลาเปลียว เดียวดาย สูอนธการแบบทีความมืดมิดในหลุมนีไดกัดกรอนกินชีวิตของทังชารียา ชลิกา ลุงธนิต และปราณ

เราตางกคงเปนไสเดือนตาบอดทีหลงทังในเขาวงกต
...more
Tiabtawan Limjittrakorn
ไดยินทังเสียงอวย และเสียงบน จนไดมาอานเอง ชวงสองบทแรกชอบมาก การ set up ตัวละครเหมือนหนังเลย แตทุกบทหลังจากนันไมไดพาเรืองไปไหนไกลเทาไหร การเลาแบบสลับไปมากดูอวดวิธีการโดยไมจำเปน ทีแยทีสุดคือ "ใสของ" มาจนลนเลย ทังเพลง อาหาร ตนไม สารพัด แทนทีจะเติมเตมเรือง กลับทำใหคนอานรูสึกโงนิดๆ เอาเปนวาไมประทับใจ รอดูเวอรชันหนังดีกวา ...more
Aom Tungkananukulchai
3.25 / 5
ฤาปีนีจักมิใชปีของการอานหนังสือเลมดัง? เพราะอานเลมไหนทีเขาวาดังและดีกรูสึก underwhelmed ฮือฮือ
แตเลมนีกมีจุดทีชอบและรูสึกวานาสนใจอยูมากนะ เปนหนังสือทีเตมไปดวยความรูสึกเวิงวาง เหงา กลวงเปลา การใชคำทำใหรูสึกเหนภาพและรูสึกโหวงๆ อานแลวรูสึกเหมือนดูหนังอารตสักเรืองทีมีโทนเรืองหมนๆ อารมณนันเลย อาจเพราะไมไดอานรวดเดียวจบ เลยไมไดอินมากกับตัวละคร เลยเหมือนนังเกบขอมูลอยูหางๆ 5555 แตรวมๆกชอบนาา
...more
Prwp Kwang
Jun 24, 2017 rated it it was amazing  ·  review of another edition
อานจบดวยความรูสึกทีวาถาตองมีการแปลเรืองนีเปนภาษาอืนคงทำไดยากมากเพราะผูเขียนเลือกใชพรรณนาโวหารไดอยางสวยงามจนรูสึกวาคำในภาษาอืนคงไมสามารถทดแทนได ...more
Sirabhop Saengumyoun
ตอนแรกนึกวาจะแย แตไมแยเลย
ใชคำพรรณาเยอะไปนิด แตอานไปกชิน
เนือเรืองหลักๆ เปนของไสเดือนตามชือ ตรงไปตรงมาเลย
...more
a nutcase
นีคือราย~

รายทีลงจังหวะคลองจองไปทังเสียงและคำหนักเบาเรียงรายตอกันไปจนจบ เปนรายทีใชสำนวนยิงใหญมาเลาเรืองอันแสนจะนำเนา ใชการพรรณนาอยางงวยๆงงๆใหมาตามติดเรืองทีแสนจะธรรมดา ใชการเสกชีวิตอยางจัดตังมาวางเปนตัวอยางชีวิตอยางจัดสรรมายา แลวกพาพวกเราวนเวียนเรือยไปในเขาวงกตไมจบสิน

ซึงถึงแมนีจะเปนการเคลือนขยับอยูในเขาวงกตทีไมหลุดพน แตกไมไดทำใหรูสึกอับจนหนทางหรือเควงควางอะไรนัก แตละสิงมีตนมีจบ มีเหตุมีปลาย มีฝังหนึง(ทีตัน)และมีอีกคูฝังตรงขาม(ทีตันเชนกัน) มีคำตอบตอเรืองราวไมทิงคำถามใหตองฟุงละลองเมืออานจบ เปนนิยาย
...more
Purich Worawarachai
เอาจริง ๆ กเปนหนังสือทีดี โดยสวนตัวชอบเนือเรืองมาก อานจบแลวรูสึกเหมือนหลงทางไปกับตัวละครจริง ๆ แตสวนทีไมชอบหนังสือมาก ๆ เลยคือ โดยสวนตัวมองวาภาษาในหนังสือเลมนีสวย สวยมาก แตวามันสวยจนเกินไป มันเหมือนยัดเยียดคำบรรยายใหรายละเอียดจนเกินความจำเปน แลวเนือเรืองไมคอยดำเนินไปไหน พอจะเริม กจะมีคำบรรยายมาอีกสองถึงสามยอหนา กินพลังงานเวลาอานมาก ๆ แตในความเวินเวอ มันกมีความสวยงามของมันอยูแหละ

แตสิงทีคิดวาเปนปัญหามาก ๆ คือเรืองของการใชชือเฉพาะทีเชือวาผูอานนอยคนจะเขาใจ (พอผนวกกับคำบรรยายทีกลาวไปตะกี) จะวาไปมันออ
...more
Tony
Dec 30, 2014 rated it really liked it  ·  review of another edition
Shelves: drama, love-story
- ถาจะตังชือเองใหนิยายเรืองนี เราจะใหชือวา "เพลง (คลาสสิก) รัก หัวใจสลาย" มันจะหัวใจสลายอะไรกันตังแตหนาแรกถึงหนาสุดทาย โดยมีเพลงคลาสสิคคลอปนอยูทังเรือง
- อานแลวคิดถึงขนนกทีปลิดปลิวลอยควางไปมาตามกระแสลมชะตากรรม ในหนังเรือง Forrest Gump ทีพัดพาตัวละครในเรืองนีไปทีตางนานา ตัวเอกอยางชลิกา ชารียา ปราณ นันพัดเทาไรกหมุนวนออกไปจากเขาวงกตแหงหัวใจสลายไมไดสักที จนกวาจะตายโนนแหละ คงมีแตอาธนิตแหละมังทีสายลมพัดไปเสียแสนไกลจนผกวาจะไดพบความสงบ หลุดพน
- เปนนาฏกรรมแหงความรัก ความอางวาง ทีมีเชือหนอกำเนิดจากหัวใจสลาย
...more
top.
Nov 08, 2015 rated it really liked it  ·  review of another edition
จบแรก

ความเศราเคลือนทีไปในความวางเปลา ใตแสงไฟสีสม ในความรวดราวของคนหนุมสาว ในแววตา ในความมืด บนทีนอน หองสีฟา ในเพลงของลานา กอนจะหลุบหายไปเมือตองแสงอรุณ รอเวลาทีตองเปนของมันอีกครัง คนเดียว

จบทีสอง

ตระตรึงตระการตากับสำนวนภาษา เมือคิดวาการใชภาษาแบบใดกันทีเคยทำใหเราตืนใจได ครบเวลาผานไปเกือบสองปี หยิบมาลิมรสอีกครัง ไมใชเพราะหางเลือนหาย แตเพราะกลับประทับในลึกลำ ทังยังวนเวียนสลับเปนของขวัญของให ของขวัญของรับ จนนับไดประมาณสามเลมทีเคยนอนหนุนอยูบนชัน กระนัน ดอกกุหลาบมอญแพรวพราวบนปกหลังกยังคงทำหนาทีของมันไดไม
...more
Fon
Jul 07, 2014 rated it really liked it  ·  review of another edition
เหมือนเราเดินวนอยูในสวนดอกไม มองเหนการเติบโต ผลิบาน รวงโรย และดับสลาย แลวทุกอยางกเกิดขึนซำเดิมเปนวัฏจักร บางครัง เหมือนเราจะหลุดออกมาจากโลกกึงฝันกึงจริงนัน แตสุดทายกพบวา ทางออกหรือผูทีจะพาเราออกจากสวนอันเปนนิรันดรนันไมมีอยูจริง ตลกตรงทีเราฝันทีจะตืนจากฝัน แลวความจริงกทำใหเราเจบปวดทีฝันนันยังคงเปนแคฝัน

คนเราจะหนีจากความเหงาไดไหมนะ? บางครัง เราตามหาใครบางคนในใบหนาของคนอืน หวังวาจะพบเศษเสียวของเขาหรือเธอในนัน หากแตสุดทายกพบเพียงความวางเปลาและความเบาหวิวทีเขามาทับซอนลงไปบนใจทีหนักอึงอยูแลว จมลง จมลง
...more
เอกภพ สิทธิวรรณธนะ
ไสเดือนตาบอด คือนิยายวาดวยเรืองรักๆ ใครๆ ของหลากหลายชายหนุมหญิงสาว ในโลกหลายใบทีทับซอนกันอยางนัวรๆ ทังโลกชาวบาน โลกศิลปะ โลกเทาทึม โลกเหนือจริง และโลกบริสุทธิใส

ไสเดือนฯ เลาจักรวาลนำเนาตามตัวละครและประเดนอยางเปนเสียงจิกซอว ผานไปเกือบครึงเลมจึงพอคุนแนวทางผูเขียนและปะติดปะตอเรืองราวได ภาพมุมนันมุมนีในวัฏจักรแหงการหลงรักและอกหัก

...นันคือพลอตหลัก ซึงผมรูสึกเฉยๆ

ทีผมสนใจกวาคือพลอตรองอันนาตืนใจ ทังเรืองราวของลุงธนิตผูเชียวชาญการดนตรีและผาโบราณ เรืองของพอลูกเฮวีรอคภราดรและอาภัทรทีโคตรเท เบืองหลังรานกาแฟแ
...more
Jin Wijanee
Feb 06, 2016 rated it it was amazing  ·  review of another edition
พรรณนาไดเขาถึงอารมณมาก ใชถอยคำ และภาษาอยางสละสลวย อานแลวรูสึกถึงอารมณของตัวละคร ลักษณะการลำดับ และการเลาเรืองในแตละตอนของตัวละครแตละคนไดอยางนาสนใจ รูสึกเหมือนเปนงานศิลปะทีสวยงามในงานเขียนมาก ...more
Dheerapol
Jan 16, 2015 rated it really liked it  ·  review of another edition
Shelves: 2015
แมจะโปรยวาเปนนิยายรักสามเสา แตทีจริงความสัมพันธมันซับซอนยิงกวานัน... ทีโดดเดนคือการใชการเขียนแบบใชสัญลักษณตางๆเปรียบเปรย ดึงผูอานใหรวมหลงไปในเขากตแหงความสัมพันธพรอมกับเหลาตัวละครในหนังสือ... ...more
Savagerecore
คนอวยเยอะเกิน เนือเรืองธรรมดา ภาษาเขียนไมดีเลย
คนสมัยนีแยกไมออกเหรอระหวางภาษาสวยจริงกับภาษารกรุงรัง คำขยายผิดทีผิดทาง
เลมนีเปนอยางหลัง
...more
Bonné
Sep 30, 2017 rated it it was amazing  ·  review of another edition
เปนหนังสือเลมแรกทีอานแลวรองไหขึนมาจริงๆ บทตอจากบทหัวใจอับปางไปจนจบเลม ทำใหกลืนนำลายลำบากจนตองหลบไปหาทีอานคนเดียวเงียบๆ ไมรูวาเปนเพราะเปิดเพลงลืมเลือนของชารียา (Oblivion - Aston Piazzolla) กรอกหูวนไปวนมาตลอดการอานดวยหรือเปลา ถึงทำใหหัวใจตองอับปางตามเรืองราวทังหมดทีเกิดขึนในหนังสือไปดวย แลวกไมแนใจอีกเหมือนกันวาทีรองไหนัน ใหกับตัวละครหรือความทรงจำของตัวเองกันแน ภาพชารียารองไหถูกซอนทับดวยภาพตัวเองทรุดตัวลงรองไหบนโซฟาจนนำตาแหงเหือดในเชาวันนันเมือหลายเดือนกอน กอดแม รูสึกเหมือนมีเขมนับลานเลมทิมแทงอยูที ...more
« previous 1 3 4 5 6 7 8 9 next »
There are no discussion topics on this book yet. Be the first to start one »
 • คำพิพากษา
 • ประชาธิปไตยบนเส้นขนาน
 • ลอนดอนกับความลับในรอยจูบ
 • เจ้าหงิญ
 • ลับแล, แก่งคอย
 • ข้างหลังภาพ
 • Four Reigns
 • ความน่าจะเป็น
 • The Happiness of Kati
 • กาหลมหรทึก
 • A History of Thailand
 • The Starry Starry Night เดอะ สตาร์รี สตาร์รีไนท์
 • ลูกอีสาน
 • ฤทธิ์มีดสั้น
 • Jasmine Nights
 • A Kingdom in Crisis: Thailand's Struggle for Democracy in the Twenty-First Century
 • Monsoon Country
 • Doctor on Everest: Emergency Medicine at the Top of the World - A Personal Account of the 1996 Disaster
“...ชีวิตทรยศฉัน ชีวิตทรยศฉัน ชีวิตทรยศฉันซ้ำๆ อย่างนั้นไปจนหมดแรง ได้แต่ร้องไห้อยู่ในวงแขนเขา สะอึกสะอื้นจนตัวโยนเมื่อปราณค่อยๆ ดึงตัวเธอลงบนที่นอนซึ่งวางอยู่กับพื้นห้องเพื่อเธอจะได้นอนร้องไห้อย่างที่ต้องการไปบนหัวใจเขา...” 0 likes
More quotes…