Jump to ratings and reviews
Rate this book

Անհաշտ վեպեր

Rate this book
Հրատարակությունը ներառում է Սուսաննա Հարությունյանի «Սուրբ ստրուկներ» և «Եթե բացառենք գիշերը» վեպերը։

131 pages, ebook

First published January 1, 2018

Loading interface...
Loading interface...

About the author

Susanna Harutyunyan

11 books4 followers
Susanna Harutyunyan is a fiction writer. She is one of the most acclaimed writers in Armenia and has written for various literary periodicals published in Armenia and Diaspora. She is the author of several short-story collections and novels that have been translated into English, Persian, Greek, Romanian, Azerbaijani, German, Kazakh, and other languages. In 2015 she received the Presidential Prize for Literature for her newly published novel Ravens before Noah.

Ratings & Reviews

What do you think?
Rate this book

Friends & Following

Create a free account to discover what your friends think of this book!

Community Reviews

5 stars
3 (75%)
4 stars
1 (25%)
3 stars
0 (0%)
2 stars
0 (0%)
1 star
0 (0%)
Displaying 1 of 1 review
Profile Image for Marat M. Yavrumyan.
250 reviews37 followers
July 7, 2018
Երկու գործ է։ Առաջինի սկզբի հատվածը, սիրուն է շատ, լրիվ հարությունյունական, տիպիկ։ Հետո սյուժեի զարգացումը, չգիտեմ, մինչ ապրիլի 23-ը միգուցե այլ կերպ կարդացվեր։ Իսկ ընթացքում իմաստուն կտորները, ինչպես միշտ, գիտեք, եթե հեղինակից այլ գործեր էլ եք կարդացել։ Երկրորդը թռիչքների ու ոչ այնքան կտորներով են։ Թռչքներով հատվածները Խալափյան են հիշեցնում։ Հեղինակից Ագռավները Նոյից առաջ ամենահավանածն է դեռ ու պիեսներից մեկի դաժան կտորները։ Հեղինակի ինքնակենսագրականին մոտ վեպը (իսկ այդպիսի առանձին կտորներ ինձ թվում է նրա բոլոր գործերում կան ու ահավոր հետաքրքիր ու կենդանի են), a la Թոթովենց+Խալափյան, շեդեվր կլինի։ «Վերջին տարիների» հայ հրատարակիչներին հրատարակած շատ գործերում խմբագրի երկար ու խորը միջամտության կարիքը, անհրաժեշտությունը, պահանջը զգում ես շատ։ Այս գործերը բացառություն չեն։ Էլեկտրոնային գիտեք որտեղ, տպագիրը գրախանութներում, այս նույն շապիկով։
Displaying 1 of 1 review

Can't find what you're looking for?

Get help and learn more about the design.