Goodreads helps you keep track of books you want to read.
Start by marking “Ponniyin Selvan -Manimagudam (Ponniyin Selvan, #4)” as Want to Read:
Ponniyin Selvan -Manimagudam (Ponniyin Selvan, #4)
Enlarge cover
Rate this book
Clear rating
Open Preview

Ponniyin Selvan -Manimagudam

(பொன்னியின் செல்வன் #4)

by
4.66  ·  Rating details ·  1,181 ratings  ·  38 reviews
சொநாடடின மணிமகுடம யாருககு?
மூதத இளவரசர ஆதிதத கரிகாலருககா?
கடைககுடடியான அருளமொழிவரமனுககா?
அலலது சூழசசியில சிககுணடதா?
Paperback, First Edition, 336 pages
Published December 2006 by Kumaran Publishers (first published 1950)
More Details... edit details

Friend Reviews

To see what your friends thought of this book, please sign up.
This book is not yet featured on Listopia. Add this book to your favorite list »

Community Reviews

Showing 1-30
4.66  · 
Rating details
 ·  1,181 ratings  ·  38 reviews


More filters
 | 
Sort order
Tamil Isai
Nov 24, 2017 rated it it was amazing  ·  review of another edition
Shelves: kalki
Ponniyin selvan story is about Sundara chola’s children Rajaraja Chola,Kunthavi,Athitha karigala. It has 5 parts.written by kalki

In this my favourite is kunthavi. The brave and intelligent woman in this story. And I like vanthiyadevan also. Because i like his travelling, character and everything
Swetha
Jul 09, 2017 rated it it was amazing  ·  review of another edition
சொபபனந தானோடி - அநத
அறபுதம பொயயோடி!?
...more
Madhupria
The thing that was most interesting about this book was the exploration of the shades of grey of various characters. By far the most intriguing of these were Nandini and Adhitha Karikalar. Adhitha Karikalar is as harsh as he is vulnerable. The more irrational he became, the more sympathy I felt for him. As cruel as Nandini's actions were, given her circumstances, she was justified in her flawed behaviours. The thing I found a bit annoying though was the fact that Azhwarkadiyan happened to always ...more
Balaji Srinivasan
புததகததின பெருமபாலான பகுதி கதையின மையககரு சமபநதபபடட விஷயஙகளை பறறி அமைநதிருககிறது. ஆஙகாஙகே சிறு அலுபபு தடடினாலும, ஆதிதய கரிகாலன தோனறும இடம அதை சரி கடடுகிறது.

கரிகாலன பேசும வசனஙகள எலலாம அகமாரக பஞச வசனஙகள. :-) ஒரு கதாபாததிரம புததகததில பேசும வசனஙகளுககு இவவளவு வனமை உணடு எனபதறகு கரிகாலன வசனஙகள ஒரு உதாரணம.
...more
Rathi
May 19, 2018 rated it it was amazing  ·  review of another edition
Manimekalai makes a grand entry. We also get to finally see Aaditta Karikalan. The stage is set for the inevitable tragic end..
Sindhuja Anbazhagan
The masterpiece of Kalki, the Ponniyin Selvan though being fictitious the plot reveals many interesting stories based on some historic facts and characters. Hence it is imperative to focus on the history behind the fiction.With the expansion of medieval Chozha kingdom founded by Vijayalaya Chozha, the Chozha empire spreads over by capturing the Pallavas and the Kongu kingdom. Later on, his successors (Parantaka I, Aditakarikala alias Aditya II and Rajarajachozha) do elaborate the dynasty with th ...more
Ashish Iyer
Epic! Epic!

Simply Awesome, fast moving unputdownable book crafted with lovely style of writing.
All characters are set for final book.
Cant wait to start the last part.
Soundar Phil
Sep 25, 2017 rated it it was amazing  ·  review of another edition
பொனனியின செலவன நானகாம பாகம "மணிமகுடம"

சோழ குலததின செலவஙகளில ஒருவரான பொனனியின செலவனை நடமாட செயத ஆசிரியர, இபபகுதியில கரிகாலரை இறககி விடடிருககிறார.

சூழசசி செயயும கூடடம ஒனறாய கூடுகிறது. நடுவில ஒரு நாயகன, உயிர ஆடடம ஆடுகிறாரகள.

செயிககப போவது யார?

பல உணமைகள பலருககு வெடட வெளிசசமாகிறது, அதனால நனமை விளையுமா?

கடைசி பாகம நோககி பயண பட ஆயததம ஆகினறோம.
...more
Ramya
Dec 02, 2012 rated it really liked it  ·  review of another edition
Even translated this whole series of Ponniyan Selvan gets a 4.5 for plot, odd & diverse character development, and a sense of humor throughout! This is a -- in occidental comparison a chivalrous romance novel a la style de Dumas, but is set in the 10-11th century Southern India and has all the components of court/country intrigue, interior heart plots of vengeance and love, and lush scenery -- novel by Kalki a 20th century master of story telling & reformer of identity for Tamil Nadu &am ...more
Girish
Feb 26, 2015 rated it really liked it  ·  review of another edition
Shelves: books-owned
Part 4 of the book, for no fault of anybody, is that part that has to focus on the background, history and back-story that is relevant. Hence it has 75% of the story without any of our favorite characters including Ponniyin Selvan and Vandhiyathevan.

The reader is allowed to become impatient since the characters are left at an interesting point and you are to wait for almost an entire book to pick up the story. The part being explained is something that you might have put together along with the
...more
Vijay
Nov 14, 2011 rated it really liked it  ·  review of another edition
Another epic piece from Kalki. Since this was nearing the conclusion of the five part series, it raced along from the start to the finish - The number of days covered in the entire book is very few. When the book ends, Kalki has set you up for the climax with a lot of expectation.

In some ways, this was my least favorite of the series so far - Primarily because I love the main character, Vandhiyadevan, and wished to see more of him. His activities occupy very little of this book, so I was a littl
...more
Sampath Nellaiappan
பொனனியின செலவனில எபபோதும உளள விருவிருபபு இநத பாகததில இனனும அதிகரிததே உளளது.
ஆதிதத கரிகாலனுடன தொடஙகும இபபாகம, அவனுடைய குணாதிசயஙகளை நனகு கோடிடடு காடடுகிறது.
ஊமை ராணியை பறறி மேலும சில உணமைகளையும, சுநதர சோழர - ஊமை ராணி சநதிபபையும காணகிறோம.

வழககமான வரணிபபபுகளையும திருபபஙகளையும நமககு இநத பாகததிலும கலகி தநதுளளார. அடுதத பாகததை உடனே ஆரமபிகக வேணடும எனற ஆரவததையும நானகு தூணடி விடடுளளார.
...more
Senthilprabhu
Dec 09, 2016 rated it it was amazing  ·  review of another edition
When I am reading this book, I felt like sitting on a oven. The pressure is getting build up for each and every page. This book is definitely a masterpiece in the series.

When everyone is expecting peace, only Kalki can give such a twist and turn in a most subtle way.
Srikanth R
Oct 11, 2012 rated it it was amazing  ·  review of another edition
One of the best books I have ever read.. Thrilling, gripping and intriguing... Lightning speed... Cant wait to start the last part...
Sankar Narayananan
This is an excellent book. people who cannot read tamil has been given an excellent opportunity to know and appreciate the work of Kalki in Ponniyin Selvan
Srividhya Sreenivaasan
What a wonderful work. Just waiting to read % th volume... Must read all the works done by KALKI THATHA the Great LEGEND..
Nsvignesh88
Mar 20, 2014 rated it really liked it  ·  review of another edition
An important book with several twists before the final concluding book. Slow to start with but becomes racy after mid way through. Highly descriptive writing style, similar to the initial books.
Santhanakrishnan
Brilliant and fast paced part 4 of 5

Amazing build up in this part 4, to a great climax in the last book ahead... This Part 4 gives a much closer view into the heavy emotional undercurrents driving the motives of the key characters... Highlight is on the elder son of Sundara Chola, Aditta Karikaalan, in line for the throne unwillingly and being heavily plotted against, while his younger brother (and younger son of Sundara Chola) Arulmozhi is still recuperating at a Buddhist temple down south afte
...more
Mani
Nov 20, 2018 rated it really liked it  ·  review of another edition
Shelves: historic-fiction
A historical romance set in the heyday of a South Indian Chola empire, it's a saga of intrigue and plotting, valour and ardour, love and heroism. This is the fourth of five volumes in the saga.

With an extensive cast of characters that'll make your head spin, Kalki has woven an intricate but lovely tale that spans all of seven volumes. It took me almost a month to read - and it was extended pleasure.
Arun Prakash
Sep 06, 2017 rated it it was amazing  ·  review of another edition
எனனே விறுவிறுபபு! அறபுதமான கதையோடடம! கதையின முககிய ரகசியஙகள பல,தெரிய வேணடிய முககிய கதாபபாததிரஙகளுககு தெரிநது போயவிடுகிறது. சிலிரபபு! பொனனியின செலவனே இநதப பாகததில காணோம, அது மடடும சிறிது ஏமாறறம. சிறபபான படைபபு. ...more
Madhana Balaji
Oct 13, 2018 rated it it was amazing  ·  review of another edition
Shelves: tamil, owned, kindle
lovely!
David
Dec 05, 2017 rated it did not like it  ·  review of another edition
Tasteless.
Kolappan
Dec 18, 2018 rated it it was amazing  ·  review of another edition
Shelves: favorites
No wonder why many directors want to make a film out of this novel. Epic!!
Saravana Sastha Kumar
A grand penultimate volume of the magnum opus by Kalki. Brilliant.
Dhanya Jothimani
Part 4/5 (or Book 4/6): Mani Makudam - More focus on back ground of the characters, less activities with respect to main characters, increased complexity and builds the interest for climax!
Yoginth
Feb 08, 2019 rated it it was amazing  ·  review of another edition
Very good story!
Msendhilvel
Sep 22, 2018 rated it it was amazing  ·  review of another edition
Superb

Very much appreciable historical novel. I think I'm reading this book forth time. Yet it's still interesting to read.
Thanks.

Jeevaraj Radhakrishnan
பொனனியின செலவன- நானகாம பாகம :) மணிமகுடம :)
முடி சூடடபபடட இளவரசன கரிகாலனை மையமாகக கொணடே கதை நகரகிறது.
ஆபததை விலை கொடுதது வாஙகும வநதியததேவனிடம முககியமான பொறுபபினைக குநதவை ஒபபடைககிறாள. பல ஆபததில சிககினாலும, அநத வாணரகுலதது வீரன, அதிலிருநது தபபிசசெலவது அழகோ அழகு தான.
இததகு வாலிபனிடம மனதைபபறிகொடுதத மணிமேகலையை நாம குறை சொலலுவது நியாயமா? இலலை இலலை! பரிதாபம தான பட வேணடும. ஏனெனறால குநதவையின அழகில அநத வாலிபன மயஙகியது மணிமேகலைககுத தெரிய வாயபபிலலையே!!
ஆதிதத கரிகாலனின நககல பேசசு எனன அழகாக பகைவரகளின நெஞசிலே பாயநத
...more
Gautham Vasan
Feb 06, 2016 rated it it was amazing  ·  review of another edition
Kalki is an amazing author! Being a Tamilian, I'm a little embarrassed to say that I didn't read any Tamil books until now (I'm 21 now). But in a way, I'm happy that I started my journey in Tamil Literature with a classic like Ponniyin Selvan. I have always been an avid reader but limited to just classics and fiction in English. I started Ponniyin Selvan after my friend suggested it. Honestly, I'm just spellbound by the description, characterization and portrayal of the Chola period by Kalki. Ne ...more
« previous 1 3 4 5 6 7 8 9 next »
topics  posts  views  last activity   
vandiyadevan 1 8 Nov 30, 2012 12:03AM  

Readers also enjoyed

 • மன்னன் மகள் [Mannan Mahal]
 • Abitha
 • வாடிவாசல் [Vaadivaasal]
 • உடையார், #5 [Udayar]
 • Seasons of the Palm
 • தண்ணீர் தேசம் [Thanneer Desam]
 • தண்ணீர் [Thanneer]
 • 呼兰河传 (Chinese Edition)
 • குருதிப்புனல் [Kuruthi Punal]
 • తులసి [Tulasi]
 • Temporary Kings (A Dance to the Music of Time, #11)
 • Rangbhumi: The Arena of Life
 • Teahouse
See similar books…
479 followers
Kalki (Tamil: கலகி) was the pen name of R. Krishnamurthy (Tamil: ரா. கிருஷணமூரததி) (September 9, 1899–December 5, 1954), a noted Tamil writer, film & music critic, Indian independence activist and journalist from Tamil Nadu, India. ...more

Other books in the series

பொன்னியின் செல்வன் (5 books)
 • பொன்னியின் செல்வன் - புது வெள்ளம்
 • பொன்னியின் செல்வன் - சுழற்காற்று
 • பொன்னியின் செல்வன் - கொலை வாள்
 • Ponniyin Selvan - The Pinnacle of Sacrifice, Vol. 1
“இவர் ஏன் பார்த்துக் கொண்டு நின்றார்? ஏன் இளவரசரைத் தடுக்கவில்லை? ஏழையும் அநாதையுமான என்னைக்” 0 likes
“வஜ்ராயுதத்தைப் பிடுங்கி மேகக் கூட்டங்களின் மீது பிரயோகிக்க ஆசைப்படுகிறேன். வஜ்ராயுதத்தினால் தாக்கப்படும்போது அந்தக் கரிய மேகங்களிலிருந்து ஆயிரம் பதினாயிரம் மின்னல்கள் கற்றைக் கற்றையாகக் கிளம்பி வான மண்டலத்தைச் சுக்கு நூறாகப் பிளப்பதைப் பார்க்க ஆசைப்படுகிறேன். இப்போதெல்லாம் வானத்திலிருந்து இடி விழுந்தால் எங்கேயோ கடலில் அல்லது காட்டில் விழுந்து விடுகிறதல்லவா? நான் அப்படி இடிகளை வீணாக்க மாட்டேன். அரசர்களும் அரசிகளும், இராஜகுமாரர்களும்” 0 likes
More quotes…