Goodreads helps you keep track of books you want to read.
Start by marking “เทคนิคอ่านให้ไม่ลืมที่จิตแพทย์อยากบอกคุณ” as Want to Read:
เทคนิคอ่านให้ไม่ลืมที่จิตแพทย์อยากบอกคุณ
Enlarge cover
Rate this book
Clear rating
Open Preview

เทคนิคอ่านให้ไม่ลืมที่จิตแพทย์อยากบอกคุณ

3.86  ·  Rating details ·  83 ratings  ·  24 reviews
เคยไหม...หนังสือทีมีคนอานแลวบอกวาดี แตเราอานแลวไมคอยเขาใจ
เคยไหม...อานเทาไหรกดูจะไมเขาหัวสักที
เคยไหม...เพิงอานหนังสือจบวันนี วันพรุงนีกจำเนือหาไมไดแลว

ถาคำตอบของคุณคือเคยอยางนอยหนึงขอ คุณจำเปนตองอานหนังสือเลมนีโดยดวน!

คะบะซะวะ ชิอง จิตแพทยชือดังชาวญีปุน นำประสบการณตรงจากการอานหนังสือเดือนละไมตำกวา 30 เลมมาตลอด 30 ปี และความรูลาสุดทางดานประสาทวิทยามาผสมผสานกัน และสรุปเปนเทคนิค
...more
Paperback, 304 pages
Published January 2017 by สำนักพิมพ์วีเลิร์น (first published April 14th 2015)
More Details... edit details

Friend Reviews

To see what your friends thought of this book, please sign up.

Reader Q&A

Be the first to ask a question about เทคนิคอ่านให้ไม่ลืมที่จิตแพทย์อยากบอกคุณ

This book is not yet featured on Listopia. Add this book to your favorite list »

Community Reviews

Showing 1-30
3.86  · 
Rating details
 ·  83 ratings  ·  24 reviews


Filter
 | 
Sort order
Rachanont
Jun 09, 2017 rated it really liked it
เทคนิคการจำคือสวนเลกนอยในหนังสือนี หนังสือมีวัตถุประสงคกระตุนใหทุกคนมาอานหนังสือกันเยอะๆ กถือวาดี แตคนทีมาหาเทคนิคการจำอาจจะผิดหวังบาง ...more
Saki Rook a Bead
May 26, 2018 rated it it was ok
“อยาอางวาไมมีเวลาอานหนังสือ” คงเปนสิงทีคุณหมออยากบอกคุณ
.
คิดวาเนือหาในเลมสวนใหญนาจะเปนเทคนิคการอานใหจำแมน แตเหมือนถูกผูเขียนหลอกเบา ๆ คะ ทีจริงหนังสือนาจะชือ “จิตแพทยอยากบอกวา... อานหนังสือกันเถอะ” มากกวา เนือหาสวนใหญเปนการเขียนถึงขอดีของการอานหนังสือ วิธีการเลือกหนังสือทีเหมาะสมกับตัวเอง เลือกซือหนังสือเปนเลมหรือ e-book สวนเทคนิคซึงเปนขอความดึงดูดใจบนหนาปกมีอยูประมาณ 1 ใน 3 ของเลม หลักกคือ อานใหจำโดยการนำเขาสงออกขอมูลบอย ๆ อานเปนชวงเวลาสัน ๆ เชน อานชวงละ 15 นาที 4 ครังจะจำไดดีกวาอานรวด 60 นาที แ
...more
Naho Kobayashi
Jan 03, 2016 rated it it was amazing  ·  review of another edition
読書ができなかった私が、初めてと言ってもいい、全て読み通した本です。
読書に欠かせない記憶術のテクニックを分かりやすく書いています。

私が特に読む本においてためになった事は、

⚫読んだ後一週間以内に三回アウトプットをする。

⚫本を見つけたら、全体を把握、読む目的の設定をする。

⚫今の自分に本当に必要な本を読む。

実行していきたいです。
...more
Diamond Dm
Jan 30, 2018 rated it really liked it
This review has been hidden because it contains spoilers. To view it, click here.
Beam Tennyson
Jan 03, 2018 rated it it was ok
หนังสือเลมแรกทีอานจบในปี 2018

ตัดสินใจซือเลมนีเพราะสนใจ "เคลดลับการอานยังไงใหไมลืม" แถมหนาปกยังการันตีวา "เขียนโดยจิตแพทย" และทุกเทคนิคยังไดรับการรับรองโดย "ความรูลาสุดทางประสาทวิทยา"

แตพอลงมืออานจริงๆ มีการกลาวถึงเทคนิคทีวาแคนิดเดียวชวงกลางเรือง แถมไมใชเรืองใหมถึงขันตองรองวาว หรือมีงานวิจัยเลิศๆมายัน ออกแนวผูเขียนมานังทอลคโชวเลาประสบการณการอานหนังสือของตัวเองแบบลอยๆเรือยๆมากกวา

เนือหาสวนอืนๆนอกเหนือจากเทคนิคทีวา ประกอบดวย การบรรยายความวิเศษเลิศเลอของการอานหนังสือ (ปาไปรอยกวาหนาจา งงมาก ไมตองอธิบา
...more
Pavari Di Pasetto
Jan 28, 2019 rated it liked it
เทาทีจำไดจากหนังสือเลมนีคือ อานแลว เลาใหคนอืนฟัง จะทำใหจำไดมากขึน ใชปากกาสี ขีดเขียนลงในหนังสือกจะชวยไดเชนกัน

ยังแนะนำวิธีการเลือกซือหนังสือวา ถาจะดูวาเราเหมาะกับหนังสือเลมทีถืออยูตรงหนารึเปลา ใหตัดสินใจภายใน 1 นาที หนังสือทีควรคาแกการซือ จะเรียกรองเราเอง

รวมถึงไดแนะนำหนังสือนาอานดวย หนึงในนันทีตังใจจะอานมาก ๆ กคือ Norwegian Wood ของ Haruki Murakami

อานเลมนีแลวกจำไมคอยไดหรอกวาในหนังสือเขียนวาอะไรบาง(ถึงแมวาชือหนังสือคือ อานใหไมลืม กตาม) แตสิงทีไดตอบแทน คหสต เลยกคือ ไฟในการอานหนังสือ มันทำใหอยากอาน
...more
Boon
Sep 05, 2017 rated it really liked it
This review has been hidden because it contains spoilers. To view it, click here.
Dathinee Niwasprakrit
Sep 23, 2018 rated it really liked it
อานแลว อยากอานหนังสือใหมีคุณภาพและปริมาณ เพราะปกติเราอานผานๆ
สักพักลืม บางที เราอานเพราะคนอืนแนะนำมา
แลวปกติเปนคนพูดเรียบเรียงประโยคไมเกง พอไดอานกอยากพูดเกง
ซึงจะพูดเกง กตองอานเยอะ มีคลังศัพทมากพอทีพรอมจะสือสาร
แลวหมอแนะนำนิยายเรือง Norwegian Wood ซึงอิฉันมี ตอนไปเรียนทีสิงห
พอมาคนตูหนังสือคือ หา ไมเจอ
แลวยังไง .. ยังอานไมจบอีก เพราะอานแลวไมเขาใจ
และตอนนีกอยากเขาใจมากขึน คงตองไปซือมาใหม
จาาา

...more
Vishnu Kadanchak
Jul 15, 2017 rated it liked it
This review has been hidden because it contains spoilers. To view it, click here.
Sarut Samathanawin
Apr 12, 2018 rated it really liked it
อานงาย เขาใจงาย เทคนิคอานแลวไมลืมในเลม สวนใหญกเปนสิงทีคิดวาคนทัวๆ ไปจะรูอยูแลว แตไมทำหรือทำไมได
โดยสวนตัว ถาสามารถนำเทคนิคในเลมนีมาทำไดแตบางสวน คนนันกไดประโยชนจากสิงทีอานเพิมขึนแลว

สิงทีไดจากเลมนีแบบเหนๆ เลยกคือ อานจบ มันอยากอานหนังสือ แบบตังเปาอานจริงจัง และลงมือทำ แคนีกคิดวาคุมแลวกับทีอานเลมนีจบ
...more
Phubet Chitapanya
Jul 13, 2018 rated it it was amazing
Shelves: favorites
นีเปนหนังสือเลมแรก และยังคงเปนเลมเดียว ทีทำใหเราจากคนไมชอบอานหนังสือ ตองแวะเขารานหนังสือทุกครังทีเดินผาน เทาทีจะเปนไปได ชอบอานหนังสือเวลาวางๆ เพราะเลมนีเลย... หนังสืออาจจะบอกเลาเทคนิคทำยังไงไมใหลืม หลักสำคัญคือคุณตองมีนิสัยรักการอานเสียกอน และหนังสือนีกใชจิตวิทยาเลาอีกอยาง และทำใหคุณรูสึกอีกอยาง ไดอยางนาสนใจ นีเปนหนังสือในดวงใจทีเปลียนชีวิตผมจริงๆ ...more
Watunyou Roengruen
May 24, 2017 rated it liked it
เลนนีพยายามกระตุนใหเราอานหนังสือ และใหเราเชือวาการอานหนังสือจะชวยใหชีวิตเราดีขึน เริมจากการอานหนังสือทีอยากอาน การอานทีตอบโจทยชีวิต ไปสูการอานใหไดใหคุณภาพมากกวาปริมาณ หลักสำคัญทีเปนหัวใจตามชือหนังสือ คือการรับเขาและสงออก คืออาานเอาใจความสำคัญ และสงออกเนือหานัน นำไปสูการจำไดและนำไปประยุกตใช ...more
Feihong
働き出してからあまり本を読まなくなった私にとっては読書の重要性を再認識させる一冊。たくさん本を読む、そして読んだら忘れないためのテクニックがたくさん。とてもわかりやすく書かれていて、読書の初心者を読者層と設定しているようなので、よく本を読む方はあまりこの本を読む必要はないでしょう。個人的に覚えておきたいことは:

本を読むつもりではだめー読んで人と本の内容を議論できるようにならないと。
隙間の時間を活用して本を読む。
本を読んだら一週間以内に三回アウトプットする:人と議論する、レビューを書くなど。
アウトプットを考えながらインプットする。
Tony
Jan 07, 2019 rated it liked it
เลมนีเปนเลมแรกทีอานจบในปี 2019 แนะนำเทคนิคเบืองตนเหมาะสำหรับมือใหม แตกไดขอคิดทีดีในการอานหนังสือ เชน การสงออกบอยๆ ทำใหจำได ถาตังเปาและทำตามหนังสือ คิดวาจะทำใหอานหนังสือไดมีประสิทธิภาพมากขึน เพราะตัวเองกเคยเปนคนทีอานแลวกจำไมได

...more
Somphong Phuangmalai
เทคนิคจำตามชือมีไมมาก เปนเทคนิคใหอานหนังสือ เลือกหนังสือ เสียมากกวา
- อานชวงสันๆ 15 นาที
- อานกอนนอน
- อานเรืองทีเกียวของกัน เพือใหระบบประสาทเชือมโยงกันไดดีขึน
- อานทันทีทีอยากอาน
...more
Noonoon
Jan 09, 2018 rated it it was ok
This review has been hidden because it contains spoilers. To view it, click here.
Chonnie Promlerd
Jun 21, 2017 rated it it was amazing
หนังสืออานงาย เขาใจงายมาก เอามาใชไดจริง ...more
Tanyawan Pig
Sep 13, 2017 rated it liked it
This review has been hidden because it contains spoilers. To view it, click here.
Sitdhibong Laokok
May 16, 2017 rated it really liked it
อานงาย บางบทอานคราวไดอยู ยิงตอนทายทีแนะนำใหอานอีบุค อานผานๆ ไดเลย สวนหนังสือแนะนำ มีบางเลมทีเปนภาษาอังกฤษนาสนอยู ไดเทคนิกการเลือกหนังสือและวิธีการอานจากเลมนีพอสมควรครับ ...more
Pitchayapa Apithamsoontorn
very overrated
Wisin(ZEN) Charoensuk-Sira
Sep 21, 2018 rated it it was amazing
คนญีปุนอานหนังสือเฉลียนเดือนละ1เลม หรือ12เลมตอปี ในขณะทีคนไทยเฉลีย 2เลมตอปี ทำใหเขาใจความสำคัญของการอานซึงเปนความรู(knowledge) และประสบการณ(Experience)ทีผานการวิเคราะหแลวซึงแตกตางจากขอมูล( data ) ทีมีอยูทวมโลกออนไลนในปัจจุบันมีทังจริงและเทจปะปน และคติทีนาสนใจคือ แคพลิกกระดาษผานๆไปโดยจำไมไดไมไดชือวาอานจบแลว เพราะอานแลวตองจำใหไดและนำไปใชได โดยรวมถือวาเปนหนังสือทีดีเลมหนึง ...more
Simonkim
Jun 03, 2016 rated it it was amazing  ·  review of another edition
本当に役に立つ本だと思います。
私は本を読むことが好きですし、日本語の勉強のためにオーディオブックで読みました。
Outputを考えながらほんをInputすることが効率な読み方だという表現が私にとって強く共感できました。
スキマ時間を利用することも気に入ります。
ワクワクして読むことも本当に重要だと思います。
Social Networkを利用することも役に立つと思います。
Ter
Mar 31, 2018 rated it it was amazing
ทำใหอยากอานหนังสือเดือนละหลายเลม

"อานแลวลืม กเหมือนไมไดอาน" :-/
...more
Thanawat Charkhonburee
rated it really liked it
Sep 11, 2018
Noony
rated it it was amazing
Jul 02, 2017
Srisurang
rated it it was amazing
Sep 13, 2017
JB Sinluenam
rated it really liked it
Jun 07, 2017
Phongsapak Pipatnavakij
rated it really liked it
Mar 18, 2018
akio hirata
rated it it was amazing
Mar 11, 2016
Serpsaipong Navanuraksa
rated it it was amazing
Sep 07, 2017
« previous 1 3 next »
There are no discussion topics on this book yet. Be the first to start one »