Goodreads helps you keep track of books you want to read.
Start by marking “จ้างหัวใจไว้จับรัก” as Want to Read:
จ้างหัวใจไว้จับรัก
Enlarge cover
Rate this book
Clear rating
Open Preview

จ้างหัวใจไว้จับรัก

really liked it 4.0  ·  Rating details ·  7 Ratings  ·  7 Reviews
เขาตกกระไดพลอยโจนตองรับทำงานพิกล มิหนำซำยังเผลอตกหลุมรักนายจางสาวเขาเตมเปา จึงเพียรพยายามดึงเธอตกหลุมพรางของเขาบาง ไมเจบหรอกนา เพราะกนหลุมมีเขากางแขนรอรับไวอยู
......................

ตลอดชีวิตนักสืบของ ศุวิล งานครังลาสุดนีตองติดอันดับตนๆ งานสุดพิลึกของเขาเปนแน ใจหนึงอยากปฏิเสธใหสินเรืองสินราว แตดันโดนหลายเหตุผลมาหามไว โดยเฉพาะกับนายจางสุดสวยอยางเธอ มีปัญหาแคอยางเดียว งานทีเธ
...more
Paperback, 383 pages
Published October 2016 by คำต่อคำ
More Details... edit details

Friend Reviews

To see what your friends thought of this book, please sign up.

Reader Q&A

Be the first to ask a question about จ้างหัวใจไว้จับรัก

This book is not yet featured on Listopia. Add this book to your favorite list »

Community Reviews

(showing 1-20)
Rating details
Sort: Default
|
Filter
Fish Lapass
Oct 31, 2016 rated it liked it
Shelves: 2016-read
#จางหัวใจไวจับรัก แนนอนตองมีนักสืบคะ แตไมไดสืบเรืองชูสาวอะไรแบบนันนะ แตเปนการสืบเพราะ #อยากฆาคนบางคน สองสาวฝาแฝด #เพลินนับดาว และ #พราวนับเดือน สารภาพวาชวงแรกอานชือสลับกันตลอดเลยคะ เมือแฝดพีและครอบครัวตองเจอกับเรืองไมคาดฝัน เรืองทีทำใหทุกคนตองจมอยูกับความทุกขใจดวยนำมือของผูชายบางคน ผูชายทีเหนผูหญิงเปนแคของเลน ทำรายความรูสึก ศักดิศรี ความรักทีมีให ในยามทีครอบครัวตองทนทุกขใจ การอยูในทีเดิมคงมีแตทำใหสภาพจิตใจยำแย และหากไมทำใหคนผิดไดรับรูถึงความเจบปวด โลกนีคงไมยุติธรรม
.
#สำนักงานนักสืบสารพัดพิษ ศุวิล
...more
Or_O
Dec 19, 2016 rated it liked it
พราวนับเดือนตองการแกแคนผูชายทีทำรายฝาแฝดและครอบครัว เมือไฟสุมทรวงจนยากจะทนไหว ศุวิลจึงเขามามีบทบาท ชวยราไฟ หรืออยางนอย กใหเปนไปในทิศทีควรจะเปน


อานโปรยปกกสงสัย นางเอกจางพระเอกไปทำอะไร เปิดหนาแรกเจอคำตอบ นางจางไปฆาคนคา

เหวอเลย แบบ เอาจริงดิ?!

เออ จริงแฮะ!!

กอนจะเลาเรืองตอไป ตองบอกกอน พระเอกเรา คุณศุวิล (ศุวิมล... ทำไมติดอานอยางนีตลอดเลย...) ไมใชมือปืนรับจางนะคะ เขาเปนนักสืบ แตทำไมถึงมาหลนปุในตำแหนงนีไดไปอานในเลมดีกวา

ตอนอานรูสึกเปนอะไรทีขัดมโนธรรมจิตสำนึกมาก นางเอกกควรจะเปนคนดี (หรืออยางนอยกไมควรคิดเร
...more
Patrawan Dear
#จางหัวใจไวจับรัก / สิตา

สวนตัวคิดวาพลอตเรืองนีขาดความสมจริงอยูประมาณหนึงนะคะ นางเอกจางพระเอกใหไปฆาผูชายทีทิงพีสาวฝาแฝดในวันกอนแตงงาน แมและพีสาวเสียใจ อับอาย เพียงแคนีกคิดจะฆากันแลว ไมเกรงกลัวบาปกรรม ใครหามกไมฟัง ถึงขนาดเอยปากยอมตกนรก โชคดีทีพระเอกไมบาจีตามไปดวย แตกแปลกทีเสนอกลับไปวาจะรับจางฝึกสอนใหนางเอกมีความสามารถพอทีจะลงมือฆาเองได (เพือถวงเวลา) แลวนางเอกตกลงซะงัน (คิดไมเหมือนใครดี) กเลยเกิดเปนเรืองราวหลอกกันไปหลอกกันมาขึน พระเอกพยายามถวงเวลาเพือเกลียกลอมนางเอกใหเลิกลมความตังใจ เมือไดใกลชิดกัน
...more
Jerry
Oct 15, 2017 rated it it was amazing
เปนครังแรกทีอานนิยายของสิตา แลวพอไดอานตัวอยางกติดทันที เปนเรืองทีมีหลากหลายอารมณอานไปหัวเราะไป แถมใหแนวความคิดสอนไปกลายๆ สนุกมากๆวางไมลงเลยคะ ตอนนีเลยไปตามหาผลงานของสิตามาอานเทาทีจะหาไดจากอีบุค เพราะอยูตางประเทศเลยหาสือหนังไทยลำบากนิดนึง จะคอยตามผลงานตอๆไปคะ ...more
Rada Chalapipat
Nov 26, 2016 rated it really liked it
เปนงานเขียนทีทิงหางจาก "ลวงตาฤลวงใจ"มานานพอสมควรเลยทีเดียว ถาเรืองกอนคือแนวสืบสวนวาคนหลอกคนรึผีหลอกคนทีทุกอยางเกิดขึนในคืนเดียวจนยากทีจะเชือวาพระนางจะรักกันไดอยางรวดเรว เรืองนีตางออกไปตังแตแนวเรืองทีมาแบบโรแมนติคคอเมดีเสียดสีสังคมทีมีธีมหลักอยูทีการหลอกลวงของเกือบทุกตัวละคร พระนางตองมาใกลชิดกันในฐานะผูวาจางและนักสืบ ควบตำแหนงโคชหอมใหญใจดีกับลูกศิษยสาวแสบจอมดือทีเตมไปดวยเหตุการณคาดไมถึงทีทำใหเชือวาทังคูจะตองเรียนรูนิสัยใจคอกันจนรูไสรูพุง เปนงานเขียนทีแปลกดีทีตัวรายตนเหตุถูกพูดถึงและถูกนินทาลับหลั ...more
Polyj
Nov 11, 2016 rated it really liked it
Shelves: read-2016
ศุวิล , นายหอม vs พราวนับเดือน , พราว


เรืองนีเปนแนวโรแมนติกคอมเมดี ทีพวงสืบสวนนิดๆ
เราชอบนะ อานแลวอารมณดี เพราะคนเขียนเขามุกเยอะ อานแลวขำ

ตัวสาระของเรืองคือนางเอกแคนผูชายคนหนึงมากจนอยากฆาใหตาย ใครหามกไมฟัง เลยมีคนแนะนำใหไปหาพระเอก ...
... ไอเรากนึกวาพระเอกเปนมือปืนรับจาง .... กรากกกกกก ไมใชๆ เขาเปนนักสืบ แถมดวยเปนคนสอนพวกบอดีการด
แลวตัวเรืองกเลยวนเวียนอยูทีพระเอกตองพยายามหาทางใหนางเอกเลิกคิดฆาคนแกแคน
สวนนางเอกกคอยแตจะคิดหาวิธีแกแคนใหได แมบางครังใจจะเอนเอียงไปทางใหอภัยแตกมักจะมีเรืองแยๆ ของเจาคนนัน
...more
Natt
Dec 30, 2016 rated it it was amazing
Shelves: fiction
ในชวงเวลาทีเครงเครียด นิยายเรืองนี ชวยผอนคลายไดดีทีเดียว ทังฮา ทังมัน ทังสะใจ
อานความเหน >> http://www.bloggang.com/mainblog.php?...
...more
Oui Prophetdoll
rated it really liked it
Nov 13, 2016
Nat Nattanan
marked it as to-read
Oct 28, 2016
百合花 Lily
marked it as to-read
Nov 01, 2016
Kathi
marked it as to-read
Nov 09, 2016
Kamolchanok Chimnuan
marked it as to-read
Nov 10, 2016
Elifobeth
marked it as to-read
Nov 13, 2016
Mimna
marked it as to-read
Nov 16, 2016
arabica jay
marked it as to-read
Nov 27, 2016
Anida
marked it as to-read
Apr 23, 2017
Tubby
marked it as to-read
Jun 20, 2017
Pepper
marked it as to-read
Mar 10, 2018
Kobzilly
marked it as to-read
Apr 16, 2018
There are no discussion topics on this book yet. Be the first to start one »