Goodreads helps you keep track of books you want to read.
Start by marking “เพราะเธอคือสายฝนที่ชื่นฉ่ำ” as Want to Read:
เพราะเธอคือสายฝนที่ชื่นฉ่ำ
Enlarge cover
Rate this book
Clear rating
Open Preview

เพราะเธอคือสายฝนที่ชื่นฉ่ำ

4.3  ·  Rating details ·  37 Ratings  ·  13 Reviews
บางความรักเรียบงายชัดเจน
บางความรักหลบซอนเกินมองเหน
บางความรักซับซอนเกินเขาใจ

ลูกพีช เคยบอกความฝันเลกๆ ใหทุกคนลวงรู วาเธออยากเปนสถาปนิก แตวันหนึงเธอกไมเอยใหใครฟังอีกเลย เพราะถาฝันแลวทำไมได เธอกกลายเปนแคคนเพอเจอเทานัน

กระทังฤดูฝนปีสุดทายของวัยมัธยมปลายเขามาเยือน เธอไดพบกับหนุมนักเรียนสถาปัตยชือ สายฝน ความฝันของเธอจึงเริมแตกใบออนอีกครัง ลูกพีชเริมไขวควาหาสวนทีแหวงวินไปของชีวิ
...more
Paperback, 436 pages
Published October 2016 by อรุณ
More Details... edit details

Friend Reviews

To see what your friends thought of this book, please sign up.

Reader Q&A

Be the first to ask a question about เพราะเธอคือสายฝนที่ชื่นฉ่ำ

This book is not yet featured on Listopia. Add this book to your favorite list »

Community Reviews

(showing 1-30)
Rating details
Sort: Default
|
Filter
Polyj
Oct 25, 2016 rated it really liked it
Shelves: read-2016
ลูกพีช พีชา vs พีฝน สายฝน

เรืองนีมันอารมณนวล ๆ คะ เปนเรืองของ ลูกพีช เดกสาวม.ปลายทีอยากเปนสถาปนิก แตตองฝาฟันปัญหาหลายอยาง มีพีสายฝน รุนพีทีรับสอนพิเศษ คอยเปนกำลังใจ
เรืองราวคอยเปนคอยไป เนนรายละเอียดของการสอบเขาเรียน จนถึงการเรียน มีปัญหาครอบครัวตางๆเขามา

ความสัมพันธพระเอกนางเอกกคอยเปนคอยไป ไมหวือหวา มาแบบพีนองเนียนๆกอนแลวคอยๆแทรกซึมเขาไปในใจ

อานเรือยๆ เรืองกเลาไปเรือยๆ ไมไดมีเรืองตืนเตนอะไร แตไมรูทำไมวางไมลง อาจเปนเพราะสำนวนทีใหความรูสึกอบอุน หรือเปนความนารักไรเดียงสาของลูกพีช ทำใหเราเอาใจชวยเธอตลอ
...more
Clairdenoon
อานจบแลวตือๆจะ>o<

........ความรูสึกมันไมทวมทนพรังพรูรองหมรองไหคลุมคลังเหมือนตอนอานเรือง"รักษ"นะจะ
เพราะเรืองนีไมหวือหวา ไมแซบจัดจาน โนเลิฟซีน ไมหวานจัดๆจับใจอยางทีคาดหวังไวเลยจะ แทบจะเปนแนวเรียบๆนิงๆเรือยๆมาเรียงๆเสียดวยซำนะจะ
....แต....ไรทเตอรกสามารถดึงอารมณ ทำใหเคามีอารมณรวมสุดๆเลยจะ ดูเรียลจนตองคอยลุนทุกอณูหนากระดาษ วานางเอกจะทำตามฝันไดมัยความผูกพันเรียบๆของทังคูจะสานตอกลายเปนความรักยังยืนไดรึปาวนะจะ....ยิงไดแบกหนังสือไปนังอานทีคณะสถาปัตยC.U.สถานทีเกิดเหตุโลเคชันหลักของเรือง..ซึงเปนมหาวิทย
...more
Misspharaoh
Apr 18, 2018 rated it it was amazing
โอยชอบบบบบบ
ไดมีโอกาสอานตอนพายุฤดูรอนบุกกทม. ฝนตกอากาศเยนๆ เปิดพัดลมหมผาเบาๆมันชางเขากับตีมเรืองจริงๆ
ชอบความสัมพันธพัฒนาการความรักของพระเอกนางเอกมาก ชอบพีฝนจังทำไงดี อยากเจอพีฝนในชีวิตจริงบางตองทำบุญแบบไหนอะ 555 ดูเพอนะเรา

มีจุดหักคะแนนนิดหนอย ซัก 0.1 (เพือ? ดวยความติง) เรืองชือเรือง “เพราะเธอคือสายฝนอันชืนฉำ” เราวาชีวิตลูกพีชไมไดดรามามากขนาดมีพีฝนมาเปนหยาดฝนชโลมจิตใจ พีฝนเปนคนฉุดรังชีวิตใหพบกับความชุมฉำอะไรขนาดนันซักเทาไหร จนถึงขนาดเอาชือพีฝนมาเปนชือเรือง จะวานางอยูดวยตัวเองได เติบโตขึนมาไดโดยไม
...more
Patrawan Dear
#เพราะเธอคือสายฝนทีชืนฉำ / ราตรี อธิษฐาน

อีกครังทีภาษาเรียบงายของนักเขียนทำใหเราประทับใจคะ อันทีจริงทังเรืองนีเรียบงายมาก แคบอกเลาถึงชีวิตประจำวันของเดกสาวทีกำลังจะสอบเขามหาวิทยาลัยคนหนึง ใหคนอานติดตามดูเหตุการณทีเกิดขึนกับเธอไปเรือยๆ ภาษาของนักเขียนไมไดเนนแรงกระแทกใจจนจับหัวใจเราอยูหมัด แตคอยๆแทรกซึมไปกระเทาะเปลือกใจ จนเราเปิดใจรับเรืองราวไดเตมที ไดลุน ไดรักไปพรอมๆกับนางเอก รูสึกเตมอิมในอารมณ คลายๆหยาดฝนทีคอยๆพรมลงจนพืนดินฉำนำ สมชือเรืองจริงๆคะ

พระเอกเรืองนีไมใชผูชายสมบูรณแบบ นางเอกเองกเชนกัน แตท
...more
百合花 Lily
ชือเรือง – เพราะเธอคือสายฝนทีชืนฉำ
ผูแตง – ราตรี อธิษฐาน


ตัวละคร
พีชา (ลูกพีช) อายุ 17 ปี ⇒ 26 ปี
สายฝน (พีฝน) อายุ 23 ปี ⇒ 32 ปี


รีวิวหลังอาน

เคยอานผลงานของคุณราตรี อธิษฐาน เรือง “รักษ” มากอนคะ เรืองนันกชอบมากเลยนะคะ เพราะโปรยปกหลังกับเนือเรืองนันหลอกเรา 555+ แตเรากเตมใจใหหลอก เลาเรืองไดสนุกดีคะ มาเรือง “เพราะเธอคือสายฝนทีชืนฉำ” ชือเรืองยาวกวาชือเรืองนันเยอะเลย แตชือเรืองกเพราะมากเชนกัน เราเหนแลวชอบเลยอะ

พอไดอาน อยากจะบอกวาวิธีการเลาเรืองกตางจากเรือง “รักษ” อีก มีอะไรแปลกใหมใหไดตืนตาตืนใจจริงๆ สำนวน
...more
Tharachaya
May 09, 2017 rated it really liked it
หยิบเลมนีมาอานดวยตองการความตอเนืองของสำนวนผูแตงเดียวกับ "รักษ" และกไมผิดหวังกับภาษาทีใช แมพลอตจะดูหมนหมอง บีบอารมณไปบาง ไมใชแนวสีสันของโลกวัยเยาวทีเปนฉากประกอบแบบโรงเรียนสีขาว แตกลับใหเหนมุมพัฒนาการของชวงอายุตัวละคร ทีจะบอกวา ไมคอยจะไดเหนนะ...ตัวนางเอกหลัก อานจบเรากลับรูสึก "ลูกพีช" กไมไดโตตามเวลา โดยเฉพาะสิงทีมีคนติงเยอะสุด คือคำแทนตัวเองวา "เคา" ทีมันมองขามกไมได เพราะมันชัดเจนวา เธอยังคงไมไดเติบโตตามสิงแวดลอมใดๆ...ผิดกับนายปกปอง ทีเรารูสึกวาโตตามวัยและสมเหตุสมผลมากกวา... ไหนๆ คนเขียนกเลนแคเวลา ...more
Ann
Dec 29, 2016 rated it liked it
3.5/5
เรืองราวชีวิตของ 'ลูกพีช' (นางเอก) ตังแตมัธยม เขามหาลัย จนเริมทำงาน ในเรืองมักลงทายบทเหมือนไดอารี ทีมีเวลา และความรูสึกของเธอเอาไว 80% ในเรืองนีจะเปนชีวิตลูกพีช 20% เปนความรักของเธอ

เรืองราวชีวิตทีคอยๆเปลียนไป ความรักทีคอยๆเปนคอยไป ดำเนินไปแบบชามากๆๆๆๆ จากเดกสาว เปนนักศึกษามหาลัย จนจบออกมาทำงาน มีเรืองสังคมรอบขาง คนรอบตัว อาสาวทีเลิกรากับสามี มีลูกติดทีตองเลียงดู ครอบครัวทีขาดหาย ปมดอยในใจ

ความรักในเรืองนี เหมือนพีชายดูแลนองสาว อยูดูแลเธอตังแตเดกจนโต (เลียงตอยนีเอง..) รอคอยยาวนาน

แอบเสียดาย
...more
Anya
May 14, 2017 rated it really liked it
This review has been hidden because it contains spoilers. To view it, click here.
punch chuek
Nov 23, 2017 rated it it was amazing
Shelves: thai-fiction
เนือเรืองมีเอือยเฉือยบางตามประสานิยายรัก แตนิยายเรืองนีกไมใชนิยายรักสักทีเดียว เปนเหมือนเรือง coming of age ของลูกพีชทีเรียนรูและเติบโตขึนโดยมีพีฝนอยูขางๆ เรืองนียังนำเสนอความรักหลากหลายรูปแบบ ไมวาจะเปนความรักในวัยคะนอง ความรักของผูใหญวัยทำงาน ความรักของครอบครัว ความรักของคนทีเคยเหินหางกัน เปนนิยายทีดีและอานแลวเหงามากๆเลยคะ ...more
Bookworm
Jan 24, 2017 rated it really liked it
หลังจากอานจบหนาสุดทายคือ อืมชอบแตมีความหมน ดูละมุนละไม แตตองหักคะแนนทีอานแลวความรูสึกมันหมน ดวยความโลกสวยโดยสวนตัวจะ เราชอบทีโทนเรืองดูมีหมอกคลุม แตอยากใหอานจบแลวรูสึกอิม..เตม.. ...more
Miki
May 08, 2017 rated it really liked it
Shelves: th-novel
เรืองรักละมุน คอยๆเปนคอยๆไป
เหมือนนังอานบันทึกเรืองราวของเดกผูหญิง
วัยมัธยมปลายกอนจะเขามหาลัย
ไปเรือยๆกระทังเติบโตเปนผูใหญวัยทำงาน
ความใสใสไมมันใจ จวบจน สังคมหลอหลอมใหแกรงขึน
แตแอบติดนิดนึงตรงทีใชคำวาเคาแทนตัวเองไมวาจะพูดกับเพือนหรือผูใหญ เลยสะดุดๆนิดหนอย
...more
Aim
Feb 17, 2018 rated it it was amazing
10 10 10 ชอบเรืองนีมากก อานแลวอบอุนหัวใจ พระเอกคือคนทีเราสามาถจับตองไดจริงๆ ไมหลอเวอรวัง ไมเฟอรเฟคจนดูเหมือนเปนแคคนในนิยาย นางเอกชวงแรกๆอาจจะขัดใจไปบางกับความไมกลาตัดสินใจ แตพออานไปเรือยๆ รับรูอดีตนางเอก สภาพแวดลอมทีนางเอกเติบโตมาทำใหเปนคนแบบนัน แลวพอรูจักพระเอก กคอยๆเปลียนเปนมันใจขึน ทำอะไรหลายๆอยางดีขึน เปนหนังสือทีทำใหอยากเรียนคณะสถาปัตย 555 ...more
Kley
rated it liked it
Jan 28, 2017
Monaliz Juang
May 01, 2017 rated it really liked it
Shelves: romantic, thai-novel
เปนนิยายอีกเรืองทีดีมากเลยคะ ใหแงคิดในเรืองการไมยอมแพในการตามความฝันของตนเอง แลวสูจนในทีสุดกทำตามความฝันไดสำเรจคะ ซึงนอกจากในแงของการทำตามความฝันแลว เรืองนียังไดแงของความรักของมุมมองชีวิตคนในครอบครัว และมุมมองความรักของหนุมสาวดวยคะ

ลูกพีช เปนผูหญิงทีไมมันใจในตัวเอง ดวยชาติกำเนิดเปนปมและมาอยูในบานของอาทีดูจะเขมงวดกับเธอไปซะทุกอยาง แตลูกพีชมีสิงหนึงทีนานับถือนันคือใจของลูกพีช ทีถึงแมจะมีปัญหาสักกีครังลูกพีชกไมเคยแกไขชีวิตตัวเองในทางทีผิด แตพยายามสูดวยตนเอง เมือรูวาไมไหวกยอมถอยกลับมาแลวสูใหม แตทีสำค
...more
Numsakun
rated it really liked it
May 25, 2017
Amy
rated it really liked it
Apr 27, 2018
Hatkool
rated it really liked it
Dec 11, 2016
Yingying_yc
rated it it was amazing
Oct 30, 2016
Gednut Zroizuwan
rated it liked it
Jul 28, 2018
Sammie Sirima
rated it it was amazing
Jul 10, 2018
Chanisa Chanizaap
rated it it was amazing
Jan 27, 2018
Snonom
rated it liked it
Oct 30, 2017
Yui
rated it it was amazing
Dec 15, 2016
Be Rapeeporn
rated it it was amazing
Jun 09, 2018
Ploy PP.
rated it it was amazing
Apr 08, 2018
Ploywadee Thungsri
rated it it was amazing
Apr 07, 2017
Metinee
rated it really liked it
Jul 18, 2017
Narerat Somsirikun
rated it really liked it
Dec 31, 2016
Anida
rated it really liked it
Apr 23, 2017
« previous 1 next »
There are no discussion topics on this book yet. Be the first to start one »