Goodreads helps you keep track of books you want to read.
Start by marking “കാലം | Kaalam” as Want to Read:
കാലം | Kaalam
Enlarge cover
Rate this book
Clear rating
Open Preview

കാലം | Kaalam

3.85  ·  Rating details ·  1,304 Ratings  ·  36 Reviews
കാലതതിനറെ മറുകര തേടുനന മനുഷയനറെ ജീവിതേതിഹാസമാണ ഈ നോവല. കടനനു പോകുനന ഓരോ പാതയിലും തനറെ ഒരടയാളമെങകിലും അവശേഷിപപികകാന ആഗരഹികകുനന മനുഷയന ഒടുവില മുനനില കാണുനനത രകതം വാരനനു തീരനന മണണിനറെ മൃതശരീരമാണ. അയാളകകു കൂടടായി സവനതം നിഴല മാതരം അവശേഷികകുനനു. പചചയും ഈർപപവും അലഞഞകലുനന നാടിനറെ കഥയെ മനുഷയകഥയിൽ മനോഹരമായി ലയിപപിചചിരിപപികകുനന ഈ നോവലിലെ നായകൻ, എങകിലും, ഉദയതതിനറെ ഗോപുരങങലിലേകകു നോകകു ...more
Hardcover, 235 pages
Published (first published 1969)
More Details... edit details

Friend Reviews

To see what your friends thought of this book, please sign up.

Community Reviews

(showing 1-30)
Rating details
Sort: Default
|
Filter
Vijay Prince
Jun 16, 2013 rated it liked it
"സേതൂനന എനനും ഒരാളോടെ ഇഷടേംണടായിരുനനുലലു... സേതുനനോട മാതരം....." ...more
Jaseena AL
Jun 09, 2015 rated it it was amazing
Book Set against the backdrop of a crumbling matrilineal ''tarawad'' system of the Nairs in Kerala with its petty rivalries and jealousies, its sambandhan system of contractual marriage, its conflicts and problems, and the changes in land legislation which sharply erode the feudal order.
Kaalam is the story of sethumadhavan Nair who starts out as an ambitious and confident adolescent - but in his journey towards adulthood, where material and social success go hand in hand, he is faced with an ov
...more
Shweta Ganesh Kumar
Nov 21, 2013 rated it liked it
Being the first book, I've read by iconic Malayalam writer M.T Vasudevan Nair, I wish I had, had the chance to read this book in Malayalam.
But being in El Salvador, where let alone Malayalam books, but also English ones being scarce to come by, I had to settle for the eBook version.

The book has suffered due to its conversion into this format - with typos galore. The translation is a little stilted as well.
But I still ploughed through, devouring the story of Sethu - a young boy in a joint fami
...more
Alfa Hisham
Dec 31, 2013 rated it really liked it
Shelves: malayalam
MTയുടെ കഥാപാതരങങൾ എനനും പചചയായ മനുഷയനമാരാണ. സവാർതഥതയും, സനേഹവും, നിരാശയും, കാമവും, കോപവും, സഹതാപവും എലലാം നിറഞഞ, ലളിതം എനന തോനനികകുനന എനനാൽ വളരെ സങകീർണണമായ ജീവിതം നയികകുനന, മനുഷയ രാശി. ഒരുവനറെ ജീവിത പോരാടടങങളെയും, ചെറിയ നേടടങങളെയും, സനതോഷങങളും MTയുടെ തനത ശൈലിയിൽ 'കാലം'തതിൽ കാണാൻ സാധികകും.

കാലം എനന ഫയൽമാനോട മൽപിടുതതം കൂടി അവസാനം അടിയറവ വെകകുനന സേതുവിനോട സഹതാപവും, തിളങങുനന കണണുകൾ ഉളള, കാലം കാർനനു തിനന സുമിതരയോട എനതനനിലലാതത മമതയും തോനനിപപോകും.

കാലചകരതതിനറെ തിരിയലിനപപുറം, തേഞഞു തീർനനു കൊണടിരികകുനന എ
...more
Harsha Priolkar
Mar 09, 2013 rated it it was ok
Shelves: 2013, indian-authors
Let’s just cut to the chase shall we? This book left me depressed :( I think it was the wrong choice right after reading The God of Small Things, which is no picnic in the park either, although written in an interesting style. This one is just too languid and relentlessly oppressive. The characters seem doomed and exhibit an apathy towards battling and/or bettering their circumstances that is appalling. I can accept a couple of losers in a book – but a whole novel populated by them can get reall ...more
Sreejith Sreedhar
Jan 13, 2017 rated it really liked it
മലയാള സാഹിതയതതിന നെറുകയിൽ ചാർതതാവുനന തിലകമാണ എം ടി യുടെ രചനകൾ. കേരളതതിലെ നാടടിൻപുറങങളെ ഇതരതതോളവും മനോഹരമായി എങങനെ വർണികകാൻ സാധികകുനനു എനന ഞാൻ പലപപോഴും ചിനതികകാറുണട. ഓരോ മണൽതതരിയെയും അതിൻറെ അനതസസതത ഉൾകകൊണടു കൊണട കഥാകാരൻ ഉളളിലേകക ആവാഹിചചെടുകകുകയും വായനകകാരൻറെ ഉളളിലേകക പകർനനു തരികയും ചെയയുനനു. എം ടി യുടെ ആതമകഥാംശപരമായ നോവലാണു "കാലം". നിളയും, വികടോറിയയും, ഒലവകകോടും, നെൽപപാടങങളും, ഇലലവും, അങങിനെ ഞങങളുടെ പാലകകാടിൻറെ പചചയായ ചിതരം എഴുതതുകാരൻ തുറനനുകാടടിയതിൽ അഭിമാനമുണട. നിഷകളങകതയും ഗരാമീണതയുടെ നൈർമലയവുമു ...more
Sameer m
Nov 12, 2016 rated it really liked it
വീണടും എംടി യുടെ എഴുതതുകൾകകു മാതരം നൽകാൻ കഴിയുനന അനുഭൂതിയുടെ നിറവിൽ ഞാൻ ..


ഒരു മനുഷയ ആയുസസിൽ വനനു ചേരുനന വിവിധ വർണങങളിലുളള ചുററുപാടുകൾ ..സൗനദരയം ഉളളതും ഇലലാതതതുമായ ചിതരങങൾ ..അവസാനം രകതം വാർനനു മണണിലേകക അടിയുനന ശരീരവും ...

" രാവിലെ വരഷങങളകകു ശേഷം അമപലതതിലൊനനു പോയി തൊഴണമെനനു മനസസിൽ കരുതി .. കുടടികകാലതതു എനനോ പരാർതഥിചചതാണ . വീണടും അമപല നടയിൽ ഭകതനായി ചെനന നിൽകകുമപോൾ ... എനതാണ പരാരഥികകേണടത ...ഒനനും പരാർതഥികകാനായിലല ...ഒരേ ഒരു പരാർതഥന മാതരം ..

ഒരികകൽ കൂടി ...ഒരികകൽ കൂടി... ഒരു അവസരം തരൂ ..."

വായനയുടെ വേ
...more
Matt
Nov 01, 2012 rated it liked it
This is a good book that suffers from quality of ebook reproduction, and sometimes quality of translation. The book is sort of a coming of age type book for a young man in India. I would think of it as sort of a "catcher in the rye" except the character is a little less likable. It is short and I think there are some great literary devices being used, but it is hard to follow sometimes because of translation and languages. Plus referring to the glossary on a kindle is a pain.
Meghna
Jun 09, 2017 rated it did not like it
I read the book with high expectations as it is written by an esteemed writer. But the book was boring although it has an interesting writing style. It is the story of Sethu who is an ambitious person who lives in a joint family. But the selfishness of Sethu is shown throughout the story. I like the female characters who appears in Sethu's life at different times
Smithun
Sep 15, 2016 rated it really liked it
Shelves: owned
"സേതൂനന എനനും ഒരാളോടെ ഇഷടേംണടായിരുനനുലലു... സേതുനനോട മാതരം....."
നോവലിസററ എതര ലളിതമായി ആണ ഈ നോവലിനറെ ആതമാവ മുകളിൽ പറഞഞ ഏതാനും വരികളിലൂടെ വിവരിചചിരികകുനനത ..shows his class.. വായികകുനന ഒരുതതനും എളുപപം മനസസിലാകരുതെനനു കരുതി സൃഷടികകുനന പരമേയവും ദുർഗരാഹയതയും കുതതിനിറചചു വിടുനനതലല ശരേഷഠ കൃതി എനന എം.ടി വീണടും തെളിയിചചിരികകുനനു.
...more
Rekha
Apr 22, 2013 added it
This is the first book of MT which i read . I like the way of writing and the book too.It's a must read book :)
Arun Kalarikkal
Jun 02, 2015 rated it really liked it
Sethuvinu annum innum ishtam Sethuvine thanne...MT's awesome book based on an ordinary boy who ultimately loves himself and it's the truth..a person ultimately loves himself more in the world
Shajeer Marakkar
Apr 30, 2013 rated it it was amazing
അകലെ ഇരുമപുപാലവും തണടുവാളങങളും വിറയകകുനനു...മലവെളളം സവപനം കണടുണങങിയ പുഴ, പിനനില ചോര വാരനനുവീണ ശരീരംപോലെ ചലനമററു കിടകകുനനു. ...more
Shajith P R
Aug 16, 2017 rated it liked it
ഒരു സാധാരണ കഥാഘടനയിൽ പോലും സംഗീർണണമായ സാഹചരയങങളും അത അർഹികകുനന തീവരതയോടെ അവതരിപപികകുകയും ചെയത ഒരു നോവൽ.

തിരഞഞെടുതത കഥാ തനതു അതരമേൽ ആകരഷികകുനനിലലെങകിലും , ഒരു മഹാ രചയിതാവിനറെ കയയൊപപു ഉടനീളം തെളിഞഞ കഥ

വളരെ ഹൃദയസപരശിയായി ഈ ലോകതതിലെ ഭൂരിപകഷം ആൾകകാരെയും വരണണികകുകയാണ ഈ വാകകുകളിലൂടെ "സേതുവിന എനനും ഒരാളോടെ ഇഷടം ഉണടായിരുനനുളളു, സേതുവിനോട മാതരം"
...more
Jincy
May 07, 2017 rated it really liked it
സേതുനു എനനും ഒരാളോട ഇഷടം
ഉണടായിരുനനുളളൂ .സേതൂനോട മാതരം 👍👍
...more
Arya R Nair
Nov 13, 2017 rated it liked it
sethuuuuuu
Vishnu Kartha
Jun 17, 2017 rated it liked it
as this one is the second malayalam novel im reading, and the 1st one being 11 years ago, it has its unique style which is entirely different from english novels. initialy i was not that impressed until i understand how a malayalam novel is really different from english novels. both of 'em cannot be compared since they are originated from different corners of the world. both are different in their own ways...talking about Kaalam, it was a different ride for me and MT really showcases the good ol ...more
Sreerag Nair
Dec 18, 2016 rated it liked it
A tale of time, told through the change of the protagonist with his encounters with the realities of life. A slow paced which gives an outlook towards the story of the social structure of Kerala towards the mid 20th century. M. T also discusses about the unemployment issues faced by the youth at that time.
Sumith Prasad
Dec 30, 2015 rated it it was amazing
കാലം അവശേഷിപപുകളുടെ കഥയാണ .. വയാഖയാനങങൾ നലകാൻ കഴിയാതത ജീവിതമുളള സേതുവിൻറെ .. അവനറെതനനെ ജീവിതതതിനു അടിയറവു പറഞഞ തങകമണിയുടെയും സുമിതരയുടെയും .. ഒപപം വാതസലയം തുളുമപുനന ചെറിയമമയുടെയും .. കാലതതിനറെ ഒഴുകകിൽ ഭയപപെടടു നിശചലനായി നിലകകുനന .. അവസാനം വെയകകാനും വിളംബുവനും വരെ തയയാറാവുനന ഉണണി നമപൂതിരിയുടെയും ..
കാലം ഒരു ഇതിഹാസമാണ ..
...more
Alphonse Devasia
Sep 01, 2015 rated it it was amazing
Another best of MT. It surprises me, why I didn't read this wonderful piece of literature earlier !! The book confirms the idea that, life is FULL OF CHOICES, be wise and use intellect in selecting the right one.
Sabik Kp
Dec 26, 2012 rated it really liked it
Kaalam is a novel by M. T. Vasudevan Nair , for which he was awarded the Sahitya Academy Award in 1970.The book takes the reader along with
'Sethu Madhavan', the
protagonist, through a
journey across time (Kaalam).
Parvathy
Feb 23, 2015 rated it liked it
Quite unbearable sentimentality. With absolutely no reason to like the protagonist, it gets difficult to like the book. The 3 stars are only for the superb description of small town Kerala life.
Kishorelal
Feb 22, 2011 rated it liked it
Typical MT Vasudevan Nair Writing.. Walks you along with the Protagonists(A boy from typical Nair Family in a village in Palakkad) life.
Sanush Maniyeri
Sep 06, 2013 rated it really liked it
great
Darshana Unnikrishnan
my first M.T book n i liked it. its about the old joint family system of a nair family. worth a read.
Sreejith MS
Feb 08, 2015 rated it it was amazing
Ultimate novel experience!
Harsh Gopal
Sep 02, 2012 rated it really liked it
Took quite sometime to finish reading the book cuz my Malayalam reading ability is pretty slow. But a brilliant book. :)
SAJEEHA SAJUDHEEN
Feb 02, 2016 rated it it was amazing
nice realestic
Amarnath M
May 18, 2016 rated it liked it
even after many decades i enjoyed reading this book loved sethu and the episode where he gets out of the training academy ..truly superb.. the ending and the last but not the least the writing style
« previous 1 3 4 5 6 7 8 9 next »
topics  posts  views  last activity   
kalam..jeevitham oru parajithantethu koodeyanu. 1 24 Oct 13, 2013 11:11AM  
 • യന്ത്രം | Yanthram
 • Thottiyude Makan | തോട്ടിയുടെ മകന്‍
 • ഒരു തെരുവിന്റെ കഥ | Oru Theruvinte Katha
 • ഗുരുസാഗരം [Gurusagaram]
 • ആലാഹയുടെ പെണ്മക്കള്‍ [Aalahayude Penmakkal]
 • മരുഭൂമികൾ ഉണ്ടാകുന്നത് | Marubhoomikal Undakunnathu
 • ദൈവത്തിന്റെ വികൃതികള്‍ [Daivathinte Vikruthikal]
 • ഇനി ഞാൻ ഉറങ്ങട്ടെ | Ini Njan Urangatte
 • അടയാളങ്ങള്‍ | Adayalangal
 • അഗ്നിസാക്ഷി | Agnisakshi
 • നക്ഷത്രങ്ങളേ കാവല്‍ | Nakshathrangale Kaval
 • പയ്യൻ കഥകൾ | Payyan Kathakal
 • ഐതിഹ്യമാല | Aithihyamala
 • മതിലുകള്‍ | Mathilukal
 • ലന്തൻബത്തേരിയിലെ ലുത്തിനിയകൾ | Lanthanbatheriyile Luthiniyakal
 • സുന്ദരികളും സുന്ദരന്മാരും | Sundarikalum Sundaranmarum
721 followers
Madathil Thekkepaattu Vasudevan Nair (Malayalam: മഠതതില തെകകെപാടട വാസുദേവന നായര) (born 9 August 1933), popularly known as MT, is a renowned Indian author, screenplay writer and film director. He was born in Kudallur, a small village in the present day Palakkad District, which was under the Malabar District in the Madras Presidency of the British Raj. He is one of the most prolific and versatile wr ...more
More about M.T. Vasudevan Nair

Fiction Deals

 • Echoes of Family
  $4.99 $1.99
 • Checking Out
  $4.99 $1.99
 • This Is the Story of You
  $13.99 $1.99
 • Outlaw
  $7.99 $1.99
 • Transit
  $9.99 $3.99
 • Class Mom
  $13.99 $2.99
 • Drawing Lessons
  $3.99 $1.99
 • Revolution 2020
  $3.99 $0.99
 • A General Theory of Oblivion
  $13.99 $1.99
 • The Bloom Girls
  $3.99 $1.99
 • So B. It
  $6.74 $1.99
 • Island Beneath the Sea
  $10.49 $1.99
 • Petersburg
  $7.99 $1.99
 • Journey to the Center of the Earth
  $3.99 $1.99
 • Life is What You Make It: A Story of Love, Hope and How Determination Can Overcome Even Destiny
  $1.99 $0.99
 • As Good as True
  $4.99 $1.99
 • First Comes Love
  $11.99 $2.99
 • The Last Telegram
  $9.99 $2.99
 • The Spinning Heart: A Novel
  $11.99 $1.99
 • The Ocean Liner
  $4.99 $1.99
 • Every Day Is Mother's Day
  $7.99 $2.99
 • Breakdown: A Love Story
  $3.99 $0.99
 • A Blaze of Glory (Civil War: 1861-1865, Western Theater, #1)
  $4.99 $1.99
 • The House Girl
  $8.24 $1.99
 • The Shepherdess of Siena
  $3.99 $1.99
 • The Gentleman's Guide to Vice and Virtue
  $9.99 $2.99
 • The Man Who Could Be King
  $4.99 $1.99
 • Challenger Deep
  $9.49 $1.99
 • Wildflowers (Glenbrooke, #8)
  $9.99 $1.99
 • A Mother's Secret (Hearts of Lancaster Grand Hotel #2)
  $4.99 $1.99
 • The Great Man
  $11.99 $2.99
 • The Whiz Mob and the Grenadine Kid
  $10.99 $1.99
 • Chasing Rainbows: A Novel
  $3.99 $1.99
 • The Vagrants
  $11.99 $1.99
 • The Perfect Son
  $4.49 $1.99
 • The Winnowing Season (Amish Vines and Orchards, #2)
  $9.99 $2.99
 • The Feathered Bone
  $6.99 $1.99
 • Secrets of the Tudor Court
  $7.99 $1.99
 • The Things They Carried
  $9.99 $2.99
 • Woman Last Seen in Her Thirties
  $3.99 $1.99
 • A Reunion Of Ghosts
  $6.99 $1.99
 • Crooked Little Lies
  $4.99 $1.99
 • The Twelve Lives of Samuel Hawley
  $12.99 $1.99