Goodreads helps you keep track of books you want to read.
Start by marking “เพียงหนึ่งใจ เล่ม 2” as Want to Read:
เพียงหนึ่งใจ เล่ม 2
Enlarge cover
Rate this book
Clear rating
Open Preview

เพียงหนึ่งใจ เล่ม 2

(เพียงหนึ่งใจ #2)

4.05  ·  Rating details ·  184 Ratings  ·  35 Reviews
นางคือ ‘เมิงซังอวี’ผูมีฐานะเปนเตอเฟย หนึงในสีราชชายาทีไดรับความโปรดปรานจากฮองเตมากทีสุด ทวาหาไดมีใครลวงรูไมวาทุกอยางเปนแคภาพลวง นางเพียงถูกใชเปนโลกันธนูใหสตรีทีฮองเตทรงรักและทะนุถนอมอยางแทจริง

เขาคือ ‘กูเซาเจอ’ฮองเตผูปรีชาชาญ รูปโฉมสงางาม หลักแหลมฉลาดเฉลียว แมภายนอกเขาจะแสดงทาทีวาโปรดปรานเตอเฟยอยางยิงยวด แตแทจริงแลวนางกลับเปนสตรีทีเขาเกลียดชังไมอยากของเกียว ดวยเพราะนางหยิงผ
...more
Paperback, 435 pages
Published August 3rd 2016 by Jamsai
More Details... edit details

Friend Reviews

To see what your friends thought of this book, please sign up.

Reader Q&A

Be the first to ask a question about เพียงหนึ่งใจ เล่ม 2

This book is not yet featured on Listopia. Add this book to your favorite list »

Community Reviews

(showing 1-30)
Rating details
Sort: Default
|
Filter
Ning
Sep 04, 2016 rated it really liked it
ถาไมคิดอะไรมาก.. อานแคความบันเทิง โอเคนะ
อานฟินๆ กันไป

แต"การอาน"มันไมควรจบแคนันปะ!!
อะไร ทีไหน เมือไหร อยางไร ทำไม.
มันตองมีบางนะ

นางเอก ยอนเวลามา
เพือ? ยังไง? ทำไม?
คาดวาเพือใหคนแตง แตงงายขึน ไมจำเปนตองเปนหญิงติมๆ สมัยกอน .. แต.. หญิงสมัยกอนฉลาดๆ ไมมีเลยเหรอ? ถานางเอกไมไดกลับชาติมา จะอานไดสบายใจกวานี

พระเอก วิญญาณเขารางสุนัข.. เพือ? อันนีชัดเจน.. แตยังไง ไมรู เปนเรืองลีลับ เหนือจริง.. อธิบายไมได

แต 2 คน พระ-นาง เหนือจริงทังคู? อืมม..

ตัวหญิงอืนๆ รายเทากัน รายแนวเดียวกัน สรางมาคนเดียว รายเลเวลสุดเลยดี
...more
SRWN
Aug 06, 2016 rated it it was ok
ไมแนใจวาควรให 2 หรือ 3
อยางทีคนสวนมากบอกไว เลมสองคืองอเมีย
หายใจเขาเหอ เธอ ~
มันเปนนิยายขายฝันนีนะ
แตอานแลวไมรูสึกฟิน ออกแนวเบือหนายและรำคาญ

แตสวนทีชอบกมี ชวงครึงแรกทีนางเอกคอยระแวงพระเอกทุกอยาง
กนดาพระเอกในใจ ฮาดี
มันไมไดแยนะ แปลดี ไดรูสำนวนจีนเยอะดวย
แตเราไมชอบนิยายทีแตงใหเพศหญิงแทบทุกนางตางพากัน
ทำตัวเปนแมลงวันตอมขี ทำเรืองรายๆเพราะตัวผู
มันเลยทำใหความรูสึกตอนอานจบ
พาลหมดรมณอานนิยายเรืองอืนเลย

ผญเกือบทังเรืองดูจะกลายเปนนางรายไปหมด
ยกเวนนางเอก ทีรายกตัวเมือมีคนรายมา
พระเอกยิงเลวยิงดี เลวกับคนทังโลกไดย
...more
Uminaka16
Sep 03, 2016 rated it really liked it
Shelves: read-in-2016
ชอบเลมแรกมากกวา เลมนีมีแตฮองเตงองอนเมียกับการกำจัดเสียนหนามแผนดินและครอบครัว ทุกอยางราบรืนเกินไปจนเกิดอารมณหมันไสนางเอกเลกๆ เหมือนนางเอกไดสิงดีๆ อยูคนเดียว ทังทีสนมคนอืนๆ ทีไมไดรายอยางนางเอกกมี คือสนมรุนหลังนีไมไดผุดไดเกิดเลย นาสงสารมาก แตทีนาสงสารสุดคือพวกนางกำนัลและขันทีผูไมรูอิโหนอิเหนกโดนลากไปตัดหัวเพราะเจานาย ซวยจริงๆ

ชวงหลังๆ รูสึกยืดไปหนอย คิดวานาจะจบกอนไดสักหลายบท แตโดยรวมกยังสนุกนารักมาก วาแตนางเอกนาจะปากเปือยนะ ดูจากพฤติกรรมฮองเตแลว
...more
Monaliz Juang
Aug 04, 2016 rated it really liked it
มาถึงเลมสองพอเดาไดวาพระเอกจะกลับเขารางยังไง พอมาเลมนีคือการตลบหลัง และพยายามเอาชนะใจของพระเอกทีมีตอนางเอก ดวยความหวาดระแวงของนางเอกทำใหพระเอกเสียใจอยูหลายครัง แตกไมเคยละความพยายาม เนือเรืองเลมนีอาจจะมีชวงชองโหวบาง ไปเนนพระนางซะสวนใหญ ทวายังคงความนารักสนุก พระเอกนารักจริงๆ นิสัยติดนางเอกเหมือนติดเจานาย หาไมไดอยูเนือนางจะนอนไมหลับ เหนนางทำอะไรกเอนดูนารักไปเสียหมด หลงถึงขันรุนแรงเลยทีเดียว ฮา นางเอกเสียอีกเปนฝายคิดวาพระเอกจะมีแผนตลอดเวลา ลองอานดูคะ นารักมากเรืองนี ...more
J.Nida
Feb 27, 2017 rated it liked it
อานเพลินๆ ดี เลมนีจะเปนเรืองราวของพระเอกกูเซาเจอและนางเอกเมิงซังอวีลวนๆ

หลังจากพระเอกกลับเขาราง กมาพิชิตใจนางเอก เพราะเมือกอนทำกับนางเอกไวเยอะ แมจะไมใชทางตรงแตกทางออม ทังเลมจะเปนพระเอกเอาใจนางเอก ใครชอบอะไรไมดรามากจะชอบ

จะมีเหตุการณพวกคัดเลือกสาวงาม นูนนีนันมาแตพระเอกกนักนางเอกคนเดียว

เปนนิยายโลกสวยอานสนุกเพลินๆ แตไมไรสาระ ชอบ นางเอกตลกดี พูดอะไรทือๆ แตรูสึกชอบเลมแรกมากกวา
...more
Or_O
Aug 31, 2016 rated it it was ok
เรืองนีเปนนิยายแนวนางเอกทะลุมิติมาในอดีตอีกเรืองหนึงคะ และนางเอกไมไดมาแบบครึงๆ กลางๆ แตทะลุหลุดมาเกิดมีตัวตนตังแตตน โดยมีความจำของอดีตชาติ ตรงนีอาจไมคอยแปลกนัก

ทีแปลกหูแปลกตาคือผูเขียนใหพระเอกวิญญาณหลุดมาเขารางหมาของนางเอก

พระเอกทีเปนถึงฮองเต กลับตองมาอยูในรางนองหมาตัวจอย แถมอยูในความดูแลของเตอเฟย สนมทีตนไมเคยไยดีมากอน

แตพอกลายเปนหมา อะไรทีเคยมองเหนในสายพระเนตร กไมเหมือนตอนมองจากสายตาหมาตัวเลกตำตอย โดยเฉพาะเตอเฟยทีตัวเองเคยรังเกียจความโอหังหยาบกระดาง กลับรักใครเอนดูสัตวหนาขนอยางตนเปนอยางดี

บทเรียนคร
...more
Saki Rook a Bead
Jul 27, 2018 rated it liked it
รีวิวรวมสองเลม

ตามปกติเวลาอานนิยายแนว ๆ ฮองเตหรือพระราชา นางเอกมักจะเปนสามัญชนทีฮองเตหลงรัก และพอพาเขาวังกจะตองถูกชายาคนอืนกลันแกลง....
.
แต... เรืองนีสลับบทบาทมากคะ นางเอกเปนชายาทีฮองเต “โปรดปราน” (ความโปรดปรานนับไดทรัพยสินหรือตำแหนงทีฮองเตมอบให) สวย เริด เชิด หยิงอยูในวัง ไมมีใครรูวา แทจริงแลวนางเปนเพียงตำแหนงหุนเชิดใหคนมาพุงเปาอิจฉาริษยาแทนหญิงสาวทีฮองเตรักอยางแทจริง...เสินหุยหรู...เทานัน แตชะตาดันเลนตลกใหฮองเตตองมาอยูในรางลูกสุนัขพุดเดิลทีนางเอามาเลียง ฮองเตจึงไดรูจักกับนางเอกอยางแทจริง ผานมุมม
...more
Wanyiwa
เปิดเรืองมาเกๆดวยการใหวิญญาณของฮองเต "กูเซาเจอ" ไปอยูในรางของนองหมาพุดเดิล ทีหนาตานารักนาชังจนเสียจนเตอเฟย "เมิงซังอวี" หนึงในสีราชชายาทีเปนทีรูกันวาเยอหยิงและโหดเหียม แตเปนทีโปรดปรานมากของฮองเต เหนแลวเกิดอาการเอนดูและนำไปเลียงอยางดี แถมยังตังชือเสียนารักวา "อาเปา"

เราชอบวิธีการเปิดเรืองและรูปแบบการเลาเรืองของนิยายเรืองนี คือเปิดเรืองมากสามารถดึงความสนใจจากคนอานไดเลย และดวยวิธีการเลาในแบบทีทำใหเราเหนภาพทีขัดแยงกันระหวางภาพทีเหนและความเปนตัวตนทีแทจริงของเมิงซังอวี โดยไมตองเลาปูพรมกันตังแตจุดเริมตน
...more
Nichada
May 22, 2018 rated it really liked it
เลมเอาใจเมีย 55555
.
ชอบลำดับพัฒนาการของตัวฮองเตนะ เหมือนมีมุมหมานอยเขามา แตยังไงกยังมีศักดิศรีฮองเตอยูในการตัดสินใจบอกไมบอกในบางเรืองบางราวนีละ
.
ชอบการอานความคิดของสองฝายทีบางทีกไมไดมองอะไรตรงกันเทาไหรเลยและไมไดตองมาเคลียรใหชัดแจงกระจางใสวาฉันคิดอยางงีๆๆๆ ตางหาก หรือทังคูตองรูใหครบทังหมดทุกอยางของกันและกันอะไรขนาดนัน แลวทุกอยางกดำเนินไปดวยดีโดยไมรูสึกวาอยากรูวาถาเกิดไปบอกหรือตัดสินใจเคลียรกับอีกแบบจะเกิดอะไรขึน
.
ถาเทียบกับนิยายจีนเลมอืนๆ ทีเคยอานมาบางเลมนีอาจจะไมใชอันดับตนๆ ในใจ แตชอบตรงทีมาทีไปของ
...more
Noo
Sep 03, 2017 rated it liked it
Shelves: chinese-novel
เลมแรกสนุกมีเนนมีหนังมากกวาเยอะ เลมสองมีแตความมุงมิงของพระเอก ไมมีอุปสรรคใดๆ พระ-นาง เกงเทพ สรุปเลมนีหวานอยางเดียว (แอบเบือ) แตกอานเพลินๆ กวาเลมเดียวจบหลายๆ เรืองอยูมาก แตดวยเลมนีไมมีปมไรเลย เลยดูแปลกๆ อยูบาง
สรุปจนถึงตอนจบกยังงง คือจะใหนางเอกมาจากปัจจุบันเพืออะไร ไมมีประโยชนไรในการดำเนินเรืองเลย คงเปนแคกระแสนางเอกตองมากจากปัจจุบันมัง
แลวเรืองทังเรืองมีแคพระ-นาง คือใหมีคูรองๆ ลงมามังกได เชนพีชายนางเอก หรือคนอืนๆ ตลกวานางเอกไมมีเพือน ไมมีใครเลยอะ ชะนีทังเรืองกตองมารุมรักพระเอกในนางเอกโชวพาว
...more
Gigi W
Apr 16, 2018 rated it really liked it
ความสนุกลดลงนิดนึงเพราะวาเหมือนทุกอยางมันคลีคลายไมคอยมีอะไรใหคาดหวังหรือลุนมากมายแลว แตกยังสนุก ตลกเวลานางเอกดาพระเอกในใจ ตลกองครักษเงากับขันทีจำเปนของพระเอก คอนขาง balance ความโหด จริงจัง หวาน ฮาไดแบบพอดีๆ อานไดสบายๆ ไมเครียด ...more
Naam Messy Missive
Jan 09, 2017 rated it really liked it
เลมสองกยังสนุกอยู มีชิงไหวชิงพริบ เลหเพทุบายของวังหลวงชางนาพรันพรึงนัก ตองรูอยูใหถูกทีจึงจะรักษาชีวิตได
...more
Kanye
Jun 15, 2017 rated it liked it
The characters are stereotypical. The wicked ones are comically, foolishly cruel while the good ones are… ridiculously ‘good’. Anyhow, this series is a good one to read, enjoyable, and lovable.
Tkpslc.
Oct 23, 2017 rated it liked it
เฉยๆกับเลมสองแฮะ ไมรูสึกฟินทังทีเลมแรกกลุนอยากใหฮองเตกลับมาเปนคนซะที ...more
百合花 Lily
ชือเรือง – เพียงหนึงใจ (愛妃的寵夫)
ผูแตง – เซินไปเซอ (深白色) เขียน เฉินซี แปล


ตัวละคร
เมิงซังอวี ⇒ เตอเฟย ⇒ ซูฮุยหวงกุยเฟย ⇒ ฮองเฮา อายุ 17 ปี ⇒ 30 ปี
กูเซาเจอ อายุ 27 ปี ⇒ 40 ปี, อาเปา


รีวิวหลังอาน

เลม 2

เลมนีเปนเลมทีฮองเตชดใชกรรม พิชิตใจสาวเดียวในดวงใจ 555+ เตอเฟยกชางใจแขงยิงนัก ยิงเหนทาทีออนโยนเอาใจใส กไมเชือนะ คิดวาหลอกใหตายใจเหมือนเคย ใหกินยาบำรุงจริงๆ กไมเชืออีก คิดวาเปนยาไมใหตังครรภเชนเคย

ชอบชวงแรกๆ ของเรืองนะ ไดเหนถึงความคิดนางเอก แลวกมุมมองความฉลาดของนางเอก แตชวงทายๆ เหมือนจะนอยลง มีแตการตามตือของ
...more
Sun&moon/หมึกดำ
Aug 07, 2016 rated it it was amazing
This review has been hidden because it contains spoilers. To view it, click here.
Polyj
Sep 14, 2016 rated it liked it
Shelves: read-2016
เรืองนีมีความนารัก ชอบเลมแรกมากเลยคะ ตอนชวงทีฮองเตอยูในรางลูกสุนัข อาเปา นารักสุดๆ แลวนึกภาพฮองเตในรางลูกหมาทีออนแอ อยากจะทำอะไรกทำไมได ไดแตยอมรับชะตากรรม ยิงพอเริมเหนความดีงามของนางเอก แมจะพยายามทำใจใหขัดขืนไมใหตกหลุมรักนางแตหางงีโบกสะบัดทีเดียว ฮาๆ ตลกอะ

สวนเลมสองกเปนภาครักเมียหลงเมีย พยายามพิชิตใจเมีย โอยยยย อิจฉานางเอกมาก

ถาเลมแรกทำใหเราหลงรักอาเปา เลมสองกทำใหเรารูสึกฟินมากกับความหวานและชางดูแลเอาอกเอาใจของฮองเต คือนึกภาพตัวเองเปนนางเอกแลวมันแบบวาอยากจะบิดตัวเปนเกลียว เขิน 555

สวนเรืองปัญหาสน
...more
Jamie Nutthaporn
Aug 07, 2016 rated it it was amazing
.... ตอเลมสอง
ฮองเตคืนรางเดิม ... ภารกิจนอกจากรักษาราชกิจใหเปนไปตามครรลองทีควรจะเปนแลว
ฮียังตองมาจัดการเสียนหนาม ความบาบอ สนมผูมักใหญใฝสูงทีฮีไดมีสวนรูเหนตอนเปนนองหมา แตละวิธีทีฮีใชจัดการนีเรายอมใจเลย ชอบอีกหละ
แตสวนทีเปนหลักของฮีในเลมนีคือ ทำไงจะชนะใจเมีย (นางเอก) เพราะตอนแรกกอนเกิดเรือง สองคนเหมือนนำกับนำมัน เจอกันกคือมีสงครามเยนตลอดเวลา เพราะพระเอกกใชประโยชนจากนางเอก และนางเอกกใชประโยชนจากพระเอกเชนกัน
ตอนนีพอพระเอกหลงรักกอน หลงรักแบบมากๆๆๆๆ ฮีเลยพยายามทำทุกอยาง เพือใหนางเอกรักตัวใหได
เหนแลวกสงสา
...more
Manna
ทังเรืองคือการงอเมีย แตทำไมไมรูหยุดอานไมได คือมันไมไดมีแคการงอเมียหรอก แตมันกมีการชิงไหวชิงพริบอยูบาง ชอบเหนเวลานางเอกออกโรง คำพูดคำจานีแหม...สะใจดีจริงๆ คือตรงๆ เหมือนคนสมัยเรานีแหละ ไมมีออมคอม ชอบ
อีกอันคือมันลุนไปกับพระเอกดวยวานีจะงอสำเรจมัยเนีย นางเอกนีคือแทบจะไมมีความรูสึกกับพระเอกแลว ตอนแรกนึกวาจะเอาไพเรืองเคยเขารางหมาออกมาดวยซำ แตกลายเปนวาพระเอกตังใจเอาชนะนางเอกจริงๆ

ประทับใจในความพยายามทุกอยาง ไมวาจะอดทนอดกลัน เวลานางเอกทดสอบลองใจพระเอกกอานออกแลวตังใจทำใหนางเอกจริงๆ อีกอยางทีประทับใจคือการ
...more
Froteploy
Dec 04, 2016 rated it liked it
3.5

นิยายรักจีนในรัวในวัง มีบทตีกันของสนมนางใน นางเอกวางตัวไดดี คือรูตัวเองเลยไมคอยไปยุงเกียว
ตัวฮองเตเลยไมสนใจเทาไร จับวางเปนหมากใหโดนรุมแทนคนรักของตัวเอง
แลวเพิงมารูความจริงภายหลังตอนทีตัวเองกลายเปนสัตวเลียงของนางเอก วานางไมใชคนแบบทีคิด จึงคอยๆหลงรัก

แอบลำเอียงใหคะแนนเลมแรกมากกวาเพราะตอนฮองเตเปนนองหมาสนุกกวามากๆ
เลมสองเนนไปเรืองตบตีวางยาใสรายกันซะคอนนึง เลยทำใหเบือไปนิด
ทีสำคัญคือเฉลยปมไมหมด บางปมดูงงๆ ไมมีขยายความวาเปนไงมาไง ตัดทิงเฉยเลย
อยางเรืองนางเอกยอนยุคมาไดยังไงกไมเฉลย ปลอยใหคางไว
เรืองความร
...more
Kittenlittle
Jul 26, 2016 rated it really liked it
เลมนีกหวานๆ ทังเลมเลย เปนการพยายามของพระเอกทีจะชนะใจนางเอกใหได พระเอกดูแลเอาใจใสนางเอกเตมที ดูหลงรักนางมาก พยายามใหนางมารักมาสนใจ สวนนางเอกกไมเชือใจ ปิดกันใจตัวเอง

โดยรวมเรืองนีกเปนนิยายพาฟัน ทีจบแบบทุกอยางลงตัว แฮปปีเอนดิงตามคานิยมของคนปัจจุบันทีรักเดียวใจเดียว มันเลยทำใหบางอยางดูไมเรียล ไมสมจริงในบางเรือง ตัวรายในเรืองกรายชัดเจน แตนางเอกกสามารถเอาชนะไดตลอด การทีสุดทายแลวพระเอกรักนางเอกคนเดียว กทำใหเราแอบสงสารสนมคนอืนๆ นิดนึงนะ

อยางไรกแลวแต เราชอบเรืองนีนะ อานไดสบายใจดี ไมเครียด จากทีเพิงอานนิยา
...more
Choky Omma
Nov 15, 2016 rated it it was amazing
จะมีพระเอกเรืองไหนรักนางเอกไดเทาเรืองนี
พระเอกเปนฮองเต เปนคนยิงใหญแตกลับยอมทำหลายๆ สิงโดยไมคำนึกถึงความสูงศักดิของตัวเอง กเขารักของเขาอะนะ
ถึงนางเอกจะมึนๆ งงๆ กับการเปลียนแปลงของฮองเต และความลับทีฮองเตฝังกลบไว และดาหนาจีบภรรยาตัวเองอีกรอบ กคอยๆ เริมเรียนรูกันไปใหมได พระองคนารัก อบอุนมากกกก เพคะ รักนางเอกเหนือใครจริงๆ

ตัวรายเรืองนีกมีแตคงโชครายกวาทีมาเจอคนอยางพระเอกนางเอกเรืองนี ไมวาเรืองอะไรกผานพนมาไดดวยสติปัญญาจริงๆ ถึงจะเรือยๆ ไปบาง แตหาดาวทีใหนีเพราะความรักพระนางจริงๆ คะ เอาไปเลยหาเตม
...more
Chompoo Choti
Jan 02, 2017 rated it really liked it
เลมทีสองนีเหมือนเปนภาคแอกชันของฮองเตทีมุงมันจะทะลายกำแพงในหัวใจเตอเฟย อยากบอกวาเขาไมไดราย รักจริงแลวกไมไดไกกาและรายเหมือนอดีตแลว ภาคนีเลยเหนฮองเตทำทุกอยางเพือใหเตอเฟยเคามองเหนในรักแททีเขามอบให แตมันกไมงายเลย เพราะสิงทีผานมามันกมีสะสมมาเรือยๆ มันไมงายและมันกไมยากใชเวลาสักหนอย สวนเรืองอืนๆ ของวังหลวงสนมตางๆ กตางแกแคนหรือจัดการอยางงายดวย สวนนีอานไดเรือยๆ อาจจะเนิบเนือยไปบางแตกยังเรียกวาอานไดเพลินดีคะ ...more
Sortletter
Sep 09, 2016 rated it really liked it
โดยรวมสนุกดี อานเพลินๆ แตเลมแรกเราวาอืดไปหนอย
นางเอกเกงเวอร คิดวานิยายพยายามใหคำอธิบายวาทีเกงขนาดนีเพราะทะลุมิติจากยุคปัจจุบัน แตพูดถึงชีวิตตอนอยูยุคปัจจุบันไมเยอะพอทีจะเหนวาแลวทำไมเกง แตขามๆไป เอาวานางเอกเกงดี
พระเอกรักนางเอกมากหลังจากกลับมารางตัวเอง แตรูสึกแปลกๆตอนพระเอกในรางลูกสุนัขเขียนเอาหนังสือทีเขียนไปซอนทีซอกได
แตรวมๆอานสนุกดี ชอบ

...more
Jidapa Mai
Sep 07, 2016 rated it really liked it
Shelves: chinese-novel
เลมนีพระเอกกลับมาอยูในรางคนแลว เปนชวงทีปราบปรามเอาคืนกลับกับตัวรายๆทังหลาย และชวงเวลาเอาชนะใจนางเอก มีฉากหวานแหววเยอะ การบรรยายยกยองความงามของนางเอกเยอะไปนีด สรุปสนุกแตเลมหนึงจะตืนเตนกวา ...more
Miki
Aug 09, 2016 rated it really liked it
เลมนีหวานมาก ฮองเตงอนงอเอาอกเอาใจนางเอกสุดฤทธิ //อิจฉาาาาา ...more
Siwan Taweworathum
Jan 04, 2017 rated it really liked it
ตอนจบนาจะเฉลยชัดๆอีกหนอย ...more
Rabbittÿ
Aug 23, 2016 rated it it was ok
Shelves: more-than-love
นาเบือมากกกกกกก ...more
Oui Prophetdoll
Dec 11, 2016 rated it really liked it
Shelves: chinese-style
งอเมียวนไปคะ โฮงเต ...more
Namfon
Aug 07, 2016 rated it it was amazing
สนุกมาก ❤
« previous 1 3 4 5 6 7 next »
There are no discussion topics on this book yet. Be the first to start one »

Other books in the series

เพียงหนึ่งใจ (2 books)
  • เพียงหนึ่งใจ เล่ม 1