Goodreads helps you keep track of books you want to read.
Start by marking “一生一世,美人骨” as Want to Read:
一生一世,美人骨
Enlarge cover
Rate this book
Clear rating
Open Preview

一生一世,美人骨

3.77  ·  Rating details ·  122 ratings  ·  34 reviews
美人骨,世间罕见。
有骨者,而未有皮,有皮者,而未有骨。
世人大多眼孔浅显,只见皮相,未见骨相。
如果在现在这个社会里,有个人带着两世的记忆,深爱着你。多幸福。
时宜对周生辰就是如此。
而他,却早已忘记她。
312 pages
Published January 1st 2014 by 百花洲文艺出版社
More Details... Edit Details

Friend Reviews

To see what your friends thought of this book, please sign up.

Reader Q&A

To ask other readers questions about 一生一世,美人骨, please sign up.

Be the first to ask a question about 一生一世,美人骨

This book is not yet featured on Listopia. Add this book to your favorite list »

Community Reviews

Showing 1-30
Average rating 3.77  · 
Rating details
 ·  122 ratings  ·  34 reviews


More filters
 | 
Sort order
Start your review of 一生一世,美人骨
Clairdenoon
"แปลกคะ...จะวาเฉยกเฉยๆ งงๆ เรืองราวความรักลึกซึงถึงกระดูก(แตเราไมคอยเกท,เขาไมถึงเทาไหร) เอือยๆ เรือยๆ อึนๆ มากรายละเอียดมาพรอมเชิงอรรถ จะวาชอบกไมเชิง จะวาเบือกไมใช...แต..กมีแรงดึงดูดบางอยางทีทำใหอานจนจบได...แบบงงตัวเองดวยนะlol~อานจบไดไง"

***ขอความตอจากนีกมีสปอยลลลลบาง***
เราวาเรืองมันเหมาะจะทำละครนะ แบบทีตองใชeyes contactเยอะๆ...

ทวนความเขาใจของตัวเองจากความงงๆ
#ชาติกอน
1.พระเอก-โจวเซิงเฉิน-คือทานอองนอยหนานเฉิน-คืออาจารยของเจาสิบเอด- ตายอยางอนาถในขอหากบฏ
2.นางเอก-สืออี-คือเจาสิบเอด-เกิดในตระกูลชุยที
...more
Ning
อานจนจบ ... ยังงงวาตัวเองอานอะไรอยู

คืออะไรนะ??? จำอดีดได?? แลวยังไง ดูเหมือนสำคัญ ตรงไหนอะ??
มีกลัว พระเอกจะจำอดีดไดไหมนะ แลวจะเกลียดกันไหมนะ??? ยังไง ไปฆาพอแมเขามาเรอะ?? กเปลา ฮาาา
แตสรุป?? ไมเกียวกัน อดีตเอามาทำไม เขียนมาทำไม เขียนมาใหนางเอกรักพระเอกมากเทานันเหรอ??

ตัดมาภาคปัจจุบัน ... วุนวาย วกวน ซอนเงือน จนจบ ยังไมรูเรืองอะไรเลย
ทำกันไปทำไม?? เพือ???? อะไร.... เธอออ ฉันอานอะไรอะ ฉันแปลไมออกเลย ... ฉันไมเขาใจ!!!

เรืองการแปล ไมแนใจวา เปนทีตนฉบับ หรือ การแปล มันแหง มันหวน บางทีมันไร ประธาน กริยา และ
...more
Patrawan Dear
# ทุกชาติภพ กระดูกงดงาม / โมเปาเฟยเปา

เรืองนีเปนแนวจีนปัจจุบันคะ แตนางเอกจำเหตุการณในชาติกอนได จึงตามมารักพระเอกในชาตินี แลวกมีความลับ รวมถึงการแยงชิงอำนาจในตระกูลของพระเอกเขามาเปนประเดนเสริม

โดยรวมแลวจัดวาเรืองราวมีพอยตมีพีคอยู เเตเนืองจากวิธีเดินเรืองทีเรียบเรือย การปูแบคกราวนดตาง ๆ ไมหนักแนนพอ และภาษาแปลทีคอนขางแหงแลงไมสืออารมณ เราจึงไมถึงขันประทับใจ คิดวาอยูในระดับอานไดเพลิน ๆ คะ :)
...more
Oui Prophetdoll
Jul 09, 2018 rated it really liked it  ·  review of another edition
ทุกชาติภพ กระดูกงดงาม เปนเรืองของ สืออี สาวนักพากยทีสวยทังเสียงและรูป สืออี เติมโตขึนมาพรอมกับความทรงจำในอดีตชาติ เมือครังเธอเปนสตรีใบในตระกูลสูงศักดิ มีฐานะเปนวาทีพระชายาในองครัชทายาท หากแตกลับหลงรัก อองนอยหนานเฉิน นามวา โจวเซิงเฉิน ผูเปนอาจารย จนเปนเหตุใหอีกฝายตองจบชีวิตลงอยางหนาอนาถเพราะความหึงหวงของรัชทายาทวาทีสวามี
.
ทันทีที สืออี ไดพบกับเขา ชายทีเพียงเธอสบตากรูวาอีกฝายคือคนทีเธอติดคางและรอคอยมานานแสนนาน นอกจากชือ โจวเซิงเฉิน ทีเหมือนกับเมือครังอดีตชาติแลว ไมมีอะไรเลยทีจะบงบอกวาเขาคืออองน
...more
Wduffsnk - ดัฟฟ์
#ทุกชาติภพกระดูกงดงาม
By โมเปาเฟยเปา
.
รอคอยเธอมานานแสนนาน ในทีสุดกไดอานซักที กรีดดด แถมปกสวยมากกก ประทับใจอยางรุนแรงง~
ไมใชแคเราเทานันทีรอคอย นางเอกของเรืองกรอคอยเขาคนนันมานานเหลือเกิน
ถูกแลว…นางเอกเรืองนีของเรา #สืออี มีความทรงจำในอดีตชาติ
เมือแรกพบสบตาทีเธอไดหาเขา #โจวเซิงเฉิน เจออีกครัง เธอกไมมีความลังเลทีจะกาวเขาไปหาแมแตนอย แมมันอาจจะดูแสนนาแปลกในสายตาของคนแปลกหนาอยางเขากตาม
.
เลมนีเปิดมาดวยความละมุน เรียบงายทีนางเอกออกแนวเครซีและอยากรูจักพระเอกเอามาก ๆ แตไมไดนารำคาญเลยแมแตนอย เธอรูว
...more
Manna
เปนเรืองราวทีมีความเรือยๆ คือมันเหมือนจะเคลียร แตกไมคอยเคลียรนะ 555
นางเอกกะพระเอกคือมีประเดนกันตอนชาติทีแลวซึงทำใหพระเอกดูนาสนใจมาก
สวนการดำเนินเรืองหลักๆ คือปัจจุบัน ซึงมันดูเรือยๆ มากเลยอาาา ถาความอดทนไมพอกอาจเทไดตังแตแรกๆ เพราะมันเรือยๆๆๆๆๆๆๆ
พลอตมีความรุงรังในสวนของความสัมพันธในบานพระเอก พอจะเขาใจแตมันดูตัดไปตัดมา เหมือนคนเขียนยังเรียงลำดับเพือบิลดอารมณคนอานไมลืนไหลเทาไหร
คิดมีตอนทีเฉลยนูนนี นีกแบบ หะะ มีตอนนันดวยรึ คือจำไมได ชวงอดีตดูนาติดตาม แตกมีเปนพารทๆ

เอาเปนวาอานได แตงงและเบลอไดอยู 555
...more
article_ONE
Jun 19, 2018 rated it really liked it  ·  review of another edition
This review has been hidden because it contains spoilers. To view it, click here.
XingJie
Jun 23, 2018 rated it it was amazing  ·  review of another edition
ดีมากกกก ดีมากๆ เรียบงายแตงดงามสมชือเรือง อานจบคือนำตาซึม นางเอกรักมันคงมาโดยตลอด รอคอยอยางอดทน เฝามองหาเขาในชาตินี คนพบกระดูกงดงามของเขาเชนเดิมและยังรักมันเชนเดิม ในพารทอดีตมาสันๆแตสะเทือนใจเรามาก ความรักตองหามทีไมควรเริมรักไมวาในฐานะใดๆ เลยแทๆ จุดจบเลยเปนแบบนัน แตคนทีควรจะเกลียดอยางรัชทายาทกลับเกลียดไมลง

เราคิดวาตนฉบับนาจะใชภาษาดีนะ มีประโยคจับใจหลายประโยคเลย แตการแปลคอนขางงงในหลายจุด เลือกใชคำไมเกงไมสืออารมณในบริบทนันเทาทีควร

โดนรวมนับวาเปนนิยายแปลจีนแนวปัจจุบันทีประทับใจในรอบหลายปีของเราคะ
...more
Monaliz Juang
จริงๆตอนอานรูสึกวาเนือเรืองนาสนใจมาก แตนาเสียดายอาจจะเปนทีภาษาการแปล เลยทำใหอานไปแลวไมเขาใจหลายจุดเลย การทีนางเอกจดจำอดีตชาติจึงจดจำพระเอกในชาติปัจจุบันได ทำใหอยากเขาใกลอยากชิดใกล มีการเลาสลับอดีตบางนิดหนอย เลยทำใหไมอินกับอดีตชาติเทาไหรวา พระเอกนางเอกรักกันมาก รูสึกชอบยุคปัจจุบันมากกวา

ความรักพระนางในยุคปัจจุบันคอนขางแบบปุปปัป เจอกันไมกีครังกขอหมันแตงงานเลยจา นางเอกรักพระเอกเพราะอดีตชาติ ไมวาพระเอกจะนิสัยแปลกประหลาด เขมงวด ทีบานกเจายศ นางเอกกไมรูสึกเดือดรอนอะไรเลย เพราะแคอยากอยูกับพระเอก

ในขณะที
...more
Sortletter
Jul 15, 2018 rated it really liked it  ·  review of another edition
เรืองนีไมมีใครยอนกลับชาติมาเกิดแตเปนนางเอกไมไดกินนำแกงยายเมิงมาเกิด เลยพกความทรงจำชาติกอนมาดวย

นางเอกไมไดมีความสามารถอะไรพิเศษติดตัวมามีแตความรักทีมากมายมาใหพระเอก นางเอกมีปมจากชาติกอน เพราะพระเอกตองประสบเคราะหกรรมเพราะครอบครัวนางเอก ทำใหนางซึงหลงรักพระเอกอยูแลวรูสึกอยากชดใช

พระเอกชาตินีเปนพวกไอคิวสูงเกงเคมี แตมีครอบครัวทีเราหลอนๆ คือรวยจัด แยงอำนาจ แยงสมบัติกัน
นางเอกเปนคนสวย เปนนักพาทยเกงมาก แตเกบตัวมากดวยเหมือนกัน

แนวเขียนคือเดินเรืองแบบเรือยๆ แตเราวาละมุน จะมีรายละเอียดนันนิดนีหนอย ตองคอยๆอ
...more
Or_O
Nov 10, 2018 rated it liked it  ·  review of another edition
โอซือเรืองนีมาตอนออกใหม ๆ เลย แตกดองไวตามระเบียบ ซึงกอนหนาทีจะอานกเหนคะแนนรีวิวใน goodreads กลาง ๆ คอนไปทางตำ

ความรูสึกคือ เอาแลว ซวยแลว แหม โอกเปนคนหนึงทีอยากอานเรืองทีเราชอบนีนะ ซือมาทุกเรืองคือคิดวาจะสนุกไง บางทีกใช แตบางทีกไม


"ทุกชาติภพ กระดูกงดงาม"

กระดูกงดงามคืออะไร เรารูสึกสงสัยตังแตชือเรือง

โอจะบอกใหทุกคนทราบตังแตตอนนีเลย เพราะมันไมใชความลับยิงใหญอะไร

กระดูกงดงามในทีนีคือ จิตใจงาม

จากทอนใจความสำคัญในเรือง

"ผูทีมีกระดูกจะไมมีผิวหนัง
ผูทีมีผิวหนังจะไมมีกระดูก
มนุษยบนโลกสวนใหญมีสายตาตืนเขิน
...more
Noina Katty
Jun 22, 2018 rated it really liked it  ·  review of another edition
Shelves: 2018
[กระดูกงดงาม ผูทีมีกระดูกจะไมมีผิวหนัง ผูทีมีผิวหนังจะไมมีกระดูก คนบนโลกสวนใหญสายตาตืนเขิน มองเพียงรูปลักษณภายนอก ไมไดมองลึกเขาไปถึงกระดูก]
นีคือประโยคทีอธิบายถึงคำวา #กระดูกงดงาม ซึงไมวาใครเหนชือเรืองกตองพากันงง แกนของเรืองกจะสือคำนีแหละ
ซึงคำวากระดูกงดงามนี เปนคำทีบงบอกถึงพระเอกนะคะ ไมใชนางเอก
#สืออี คือนักพากยเสียงเพราะ เปนผูหญิงทีสวยมาก ไมเคยรักใครเพราะในใจรูมาตลอดวา ตัวเองเฝารอใคร นางจำอดีตชาติของตนเองได นางจึงอยูเพือรอเขา จนวันหนึงทีสนามบิน นางกไดพบกับ #โจวเซิงเฉิน ผูชายทีนางเฝารอมาตลอด
...more
Hammu
Jun 26, 2018 rated it it was ok  ·  review of another edition
Shelves: arun, 2018
อานจบแลวไมประทับใจเลย รูสึกเรืองพยายามผูกปมไวเยอะ พลอตดูใหญมาก แตจริงๆ แลวกลวง พยายามทำใหดูลึกลับ มีปริศนา แตเขียนไดไมนาติดตาม อานแลวเบือ อานๆ วางๆ ไมสามารถอานตอเนืองนานๆ ไดเพราะจะหลับคาหนังสือเอา

เรืองราวระหวางพระเอก-นางเอก จะเปนความสัมพันธแบบรักซึมลึก คอยๆ สานสัมพันธไปเรือยๆ จากคนแปลกหนาคอยๆ ขยับมาเปนคนรูจัก คนสนิท คนทีรูสึกดีดวย แมบทหวานของพระ-นางจะมีไมมาก แตการกระทำทีใสใจของพระ-นางกมีใหเหนตลอดทังเรือง

(view spoiler)
...more
Mari
Jul 02, 2018 rated it really liked it  ·  review of another edition
งงๆ อึนๆ แบบอะไรวะ อธิบายไมถูก เนือเรืองไหลไปเรือยๆ แตยังดีทีไมออกทะเลมากนัก มันเพิมปมมาเรือยๆแตกลับแกไดไมดี เหมือนยังมีรอยเชือกทีมัดปมทิงไวอยู ตอนแรกกรูสึกวาครอบครัวนางเอกนาจะมีประเดนมากกวานีนะ แตกแคนัน หรือไมกประเดนครอบครัวพระเอก สรุปคืออะไร ยังไง ทำออกมาไดงงๆ แบบ หะ แคนี คลายปมกันงายๆแคนี? ภาษาทีใชบรรยายกแปลกๆไปบาง อานแลวก อืมมมม เหมือนจะดีแตกดีไมสุด 4.4 ...more
Pitchayapa Siridejakul
เนือเรืองชวนใหอบอุนใจ โดดเดนทีการสรางตัวละครซึงมีเอกลักษณ คนสองคนทีแตกตางกันอยางมาก พูดกันนอย แตเอาใจใสกันอยางทีสุด ดำเนินเรืองโดยอาศัยความทรงจำในอดีตชาติของนางเอกเปนตัวขับเคลือน เพราะเคยคลาดคลากันมากอน ชาตินีจึงไมนอมผิดพลาดอีก จากโรแมนติกบรรยายนอยแตกินใจมาก สำนวนการแปลยังมีติดขัดเลกนอย ...more
Onjitra Kruewitthawat
เอาไป 3 ดาวพอจาา ซือมาเพราะชือหนังสือเลยนะเนีย กระดูกงดงาม อานจบงดงามกงดงามคะ อานไดเรือยๆชิลๆ มีงงตรงคนในตระกูลพระเอกเปนไปไดอยากขอแผนผังตระกูลเลยคะ เราอานจะอานไมดีเองแหละเลยสับสน 5555 แตนางเอกนีรักพระเอกมากกก มากแบบเวอรวัง สวนตัวไมคอยอินกะนางเอกแบบนีเทาไหร พระเอกกดีคะ หลังจากรูใจตัวเองแลวกรักกันมากกก มากจนคนอานจะเหมนความรักอยูละ ...more
พอ เพียง
เปนนิยายทีละเมียดละมัย มีความโรแมนติคเปนระยะๆ เนนความรักทีบริสุทธิในชาติกอนรักกันแตไมไดบอกดวยคำพูดรักไมสมหวัง เกิดชาติใหมนางเอกเลยรุกเพือใหชาตินีไมพลาดอีก พระเอกชาตินีกสูงสงโตมาแบบขาดความรักจากครอบครัวเลยเหมือนหุนยนต พอเจอนางเอกถึงเริมรูจักความรักคอยๆ เปนเปนมนุษยมากขึน หนังสือถายทอดเรืองราวผานบทกลอน กวี อานแลวฟิน... ...more
Pok M. Srithongchai
อานรอบแรกเรวๆ รูสึกไมสนุก คอนขางรำคาญพระเอก เหมือนคนไมมีหัวใจ นางเอกชางเออะไรขนาดนัน แตพออานรอบสองชาๆ รูสึก ละมุนๆ เนิบๆ ความรักของนางเอกชางยิงใหญ รูสึกประทับใจ พระเอกกัอคอยๆ รักนางเอกแบบซึมลึก โชคดีทีอานรอบสอง ...more
IB Nungruthai
Jun 19, 2018 rated it did not like it  ·  review of another edition
ไมสนุกเลยขาาาา แตชอบบุคลิกนางเอกและพระเอกในชาติปัจจุบันแคนันเอง แตเนือเรืองไมสนุกคา
ยิงภพอดีตอะไรกไมรู เฮอ ไมซึง กลับชอบปัจจุบันมากกวาจิดเดียว สวนเนือเรืองฆาตกรรม ครืออะไรของมานนน
...more
Nlinpatr
Jun 27, 2018 rated it it was ok  ·  review of another edition
This review has been hidden because it contains spoilers. To view it, click here.
Nattapan
Readable. Not as good as I expected, but good enough. If you like "My sunshine", you might like this story too. (PS. My sunshine is more touching.)
Jinn M
Jun 24, 2018 rated it liked it  ·  review of another edition
More like 3.5 in fact.
Kritya Lee
May 19, 2019 rated it really liked it  ·  review of another edition
Great story telling that does not tell everything like in real life where we would know only certain aspects of the story. Even with obscure plots, the book has beauty in its own way.
Chitphet Ruthirakul
ชอบนะ เรือยๆดี ...more
Suwannee Duangmanee
ผูเขียนสามารถแบงแยกเรืองราวในอดีตชาติกับภพปัจจุบันไดดี ไมสับสน เพียงเรืองราวในอดีตชาติยังไมกระจางชัดเจน แตภพปัจจุบันกจบอยางสวยงามดี ...more
Nuna Imruetai
Aug 01, 2018 rated it really liked it  ·  review of another edition
เปนเรืองทีมีกลินอายความโรแมนติกนิดๆตลอด ผสมกับปริศนาของครอบครัวพระเอก แตพอเฉลยปมมา นีหักคะแนนเลย โดยรวมอานได นาติดตามแบบประหลาดๆ ...more
Kamon SecondAccount
เรืองรักของสาวสวยกับอัจฉริยะหนุมจากตระกูลทรงอิทธิพลทีตางกกลับชาติมาเกิด
.
พระ-นางสรางบุพเพกันมาแตชาติปางกอน เขาเปนทานออง/อาจารยของเธอ แตเพราะเธอเปนคูหมันรัชทายาท ความรักเลยไมสมหวัง เขาถูกใสรายจนตาย สวนเธอฆาตัวตาย
ชาติปัจจุบัน เธอยังจำชาติกอนไดเลยวิงตามเขาไปทันทีทีเจอ พอดีกับเขามีเหตุจำเปนใหหาคูหมัน เลยขอหมันเธอเพราะรูสึกสนใจเธอเชนกัน เพียงแตครอบครัวพระเอกในชาตินีเปนผูมีอิทธิพลในเงามืด ถึงจะไมยอมยุงกับการเมือง แตกมีแผนลับแผนรายชิงอำนาจกันดุเดือดไมแพสมัยชิงบัลลังกกันเลยทีเดียว
.
พลอตไมมีอะไรมาก คนแต
...more
Anida
Aug 16, 2018 rated it it was amazing  ·  review of another edition
เราชอบเรืองนีมากกกกกกกกกกก อานแลวมันละมุน อานแลวนึกถึงหนังอารตๆ สไตลอนันดา เอเวอริงแฮม สีแหงๆ ภาพสวยๆ เพลงประกอบโดย Yimura ทุกอยางละมุนละไมไปหมด สวยมากจริงๆ ...more
Thu Hien
Jul 31, 2018 rated it liked it  ·  review of another edition
Shelves: e-book, romance
Lâu nay mình luôn có cái nhìn đầy ngưỡng mộ đối với các danh gia vọng tộc. Nhưng đọc xong cuốn này thì ôi thôi, niềm tin mình xây dựng lâu nay bị đổ cái rầm.

Yêu một người đàn ông, ý nguyện sống chung với người đó cả đời trong một gia đình toàn những con người bị mờ mắt vì tiền, bị tha hóa nhân cách đạo đức vì chiếc ghế thừa kế, hẳn cô gái ấy phải rất mệt mỏi đúng không?

Nếu không phải là một người kiên cường, có thể chịu đựng muôn vàn bão táp, nghìn trùng gió giông thì cũng phải là một cô gái yêu
...more
« previous 1 3 4 5 next »
There are no discussion topics on this book yet. Be the first to start one »

Readers also enjoyed

 • สองเรา เล่ม 1
 • สองเรา เล่ม 2
 • สองเรา เล่ม 3
 • อาจารย์หญิง เล่ม 1
 • อาจารย์หญิง เล่ม 2
 • ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ เล่ม 1
 • ช่างร้ายเหลือ เล่ม 1
 • ช่างร้ายเหลือ เล่ม 3
 • ช่างร้ายเหลือ เล่ม 2
 • อาจารย์หญิง เล่ม 3
 • บันทึกปิ่น เล่ม 6
 • Truy Tìm Kí Ức (Truy Tìm Kí Ức, #1)
 • ช่างร้ายเหลือ เล่ม 4
 • ช่างร้ายเหลือ เล่ม 5
 • ช่างร้ายเหลือ เล่ม 6
 • ช่างร้ายเหลือ เล่ม 7
 • ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ เล่ม 3
 • ไม่ลืมรักเรา เล่ม 1.2
See similar books…