Goodreads helps you keep track of books you want to read.
Start by marking “നിരീശ്വരൻ | Nireeswaran” as Want to Read:
നിരീശ്വരൻ | Nireeswaran
Enlarge cover
Rate this book
Clear rating
Open Preview

നിരീശ്വരൻ | Nireeswaran

3.79  ·  Rating details ·  72 ratings  ·  10 reviews
Novel Serialised in Mathrubhumi Weekly.
Paperback, First Edition, 310 pages
Published October 1st 2014 by D C Books
More Details... edit details

Friend Reviews

To see what your friends thought of this book, please sign up.

Reader Q&A

To ask other readers questions about നിരീശ്വരൻ | Nireeswaran, please sign up.

Be the first to ask a question about നിരീശ്വരൻ | Nireeswaran

Community Reviews

Showing 1-30
3.79  · 
Rating details
 ·  72 ratings  ·  10 reviews


Filter
 | 
Sort order
Nandakishore Varma
Dec 30, 2018 rated it liked it
പൗരസതയ ദൈവസങകൽപപങങളിൽ മൂർതതനായ ഒരു ദേവനിലല. ഉപനിഷതതുകകളിലും, താവോയിലും, ഷിനറോ വിലുമെലലാം പരപഞചതതിൽ അനതർലീനമായ, ഗുണങങളിലലാതത ഒരു സതതയാണ ദൈവീകത. അതിനെ മനസസിലാകകാൻ തകകവണണം പരജഞ വളരാതതവർകക എളുപപതതിൽ അവിടേകകെതതിചചേരാനുളള ഉപാധികളാണ ഉടലെടുതത മൂർതതികൾ. വിഗരഹം ചനദരനിലേകകു ചൂണടുനന വിരൽ പോലെയാണെനന ആപതവാകയം ഇവിടെ സമരണീയമാണ: ചനദരനെ കണടു കഴിഞഞാൽ പിനനെ വിരലിനറെ ആവശയമിലല. ഇങങനെയൊരു ചുററുപാടിൽ സവേശവരവും നാസതികവുമായ കാഴചപപാടുകൾകക തോളോടു തോളുരുമമി നിൽകകാം. ഒരു കാലതത ഇനതയയിലെ സഥിതി അങങനെയായിരുനനു എനനു വേണം അനുമാനിക ...more
Minesh Ramanunni
Sep 14, 2015 rated it it was amazing
ഇനതയൻ സമൂഹതതിനറെ അബോധ മനസസിൽ ആഴനിറങങിയ നിരവധി വിശവാസങങളുണട ഓരോ പരദേശതതിനറെയും വളർചചയും സാമൂഹിക ബോധതതിനറെ വികാസവും ശാസതരതതിനറെ മുനനെററവുമൊനനും പലപപോഴും അതതരം ബോധങങളെ വലിയ തോതിൽ മാററാറിലല. തടടകം വാഴുനന ദൈവവും പൂതത പാലമാരചചുവടടിലെ യകഷിയും രാതരിയിൽ ഇടവഴിയിൽ രൂപം മാറി പതുങങിയിരികകുനന ഒടിയനുമെലലാം ഗരാമീണ മനസസുകളിൽ ബാലയം മുതൽ സൃഷടികകപപെടുനന ബിംബങങളാണ ഒരു നിരീശവര പരതിഷഠ നടതതി ഒരു പരദേശതതിനറെ അതതരം വിശവാസങങളെ വെലലുവിളികകുനന മൂനനു പേരുടെ ജീവിതയും അവർ എതതിപപെടുനന അവസഥകളും ഒപപം വിശവാസ രാഹിതയവും വിശവാസവും തമ ...more
Athul Raj
Aug 04, 2017 rated it liked it
Shelves: malayalam
ഈശവരവിശവാസതതിനറെ പൊളളതതരങങൾ തുറനനു കാണികകാൻ സൃഷടികകപപെടട നിരീശവരൻ എനന സങകലപവും, ഈ നോവലും ലകഷയതതിൽ എതതാതെ ഒടുവിൽ അയചചിടതതു തനനെ തിരിചചെതതി എലലാം നശിപപികകുനനത പോലെയാണ അനുഭവപപെടടത. വി. ജെ. ജയിംസിനറെ എഴുതതിനറെ മാസമരികതയാണിതിനറെ സവിശേഷത. അതു തനനെയാണ അദദേഹതതിനറെ ഒരു കഥാസമാഹാരം വാങങാൻ എനനെ പരേരിപപിചചതും. ...more
Balasankar C
Apr 15, 2016 rated it liked it
"ഒരു വിഗരഹമുടചചാൽ മററൊനന വാർകകേണടി വരും; ശൂനയതാനനൊനന ഉണടാവിലല" എനന പൈതൃകം സിനിമയിൽ നരേനദരപരസാദ പറയുനന ഡയലോഗുമായി ചേർതതു വായികകാവുനന ഒരു പുസതകം. നിരീശവരൻ ഒരു രൂപകമാണ (symbol). ലോകതതെമപാടും മനുഷയൻ പുലർതതുനന നിരവധി വിശവാസങങളുടേയും, ഇസങങളുടേയും പരതിനിധി. ഏതൊരു വസതുവും, ആദർശവും, വിശവാസവും ഒരു പരിധി വിടട ആരാധിചചാൽ/വിശവസിചചാൽ/പിനതുടർനനാൽ അതിനു ഒരു കൾടട സവഭാവം കൈവരും. കൺവെൻഷണൽ ആരാധനാകരമങങളുടേയും വിശവാസതതിനറേയും എലലാ മാനറിസങങളും അതിൽ ഉൾചചേരും. ദൈവവിശവാസതതെ എതിർതത എതിർതത ആ എതിർപപ തനനെ ഒരു വിശവാസതതിനറെ ലെവ ...more
Anitha Panicker
Feb 04, 2016 rated it it was amazing
A must read book!
Smithun
Jan 14, 2016 rated it liked it
Shelves: owned
വിശവാസങങളെ പരിഹസികകാനായി സഥാപിചച ഒരു വിമത ദൈവം എലലാതതിനേകകാളും വളർനനു ഒരു മഹാശകതിയാവുനന ഒരു കാഴച ആണ നോവലിൽ ഉളളത ...more
Satheesh Payyanur
May 07, 2017 rated it really liked it
വായനകക വിരുനനാവുനന ചില പുസതകങങളുണട. അവ കൈയിലെതതുനനത തികചചും അപരതീകഷിതമായിരികകും. ബാകകിയെലലാം മാററിവെചച അവ നമമെ അതിലേകക പിടിചചിരുതതും.

നോവൽ വായന മനപൂർവം വളരെ കുറചചിരികകുനന നേരതതാണ വി ജെ ജയിംസിനറെ നിരീശവരൻ കൈയിൽ തടയുനനത. വാങങണോ വേണടയോ എനന കുറചച നേരം സംശയിചചു. പുറപപാടിനറെ പുസതകം മുതൽ വിജെ ജയിംസ എഴുതിയ ഒടടുമികക എലലാ പുസതകങങളും വായിചചിടടുണട എനനതുകൊണട തനനെ വായനകക ഒരു മിനിമം ഗാരണടിയുണടാവും എനനറിയാം. കൂടുതൽ ആലോചികകാൻ നിൽകകാതെ നിരീശവരനെ കൂടെ കൂടടി.

ഇനി നമുകക നിരീശവരനറെ അപദാനങങൾ പാടാം
എങങും നിറഞഞ എങങും വിളങങ
...more
Jinu  Jayadevan
Dec 31, 2016 rated it liked it
Shelves: 2016, malayalam
നിരീശവരൻ

ഒരു നാടിനു മേൽ ഒരു വിശവാസവും അനുഷഠാനങങളും നിർമമികകപപെടുനനതെങങനെ എനനുളള ഒരു കഥാതനതു ആണു നോവലായി പരിണമികകപപെടടു നിരീശവരൻ എനന പേരില എതതുനനത. ഇനന രാവിലെ വായിചചു തീർതതു. പരതീകഷികകുനന അവസാനം ഉളള ഒരു നോവൽ . വയകതിപരമായി പറഞഞാൽ ഇനി ഒനന കൂടി വായികകണമെനന തോനനാൻ മാതരം ഒനനും ഇലലാതത ഒനനെനനാണു തോനനിയത . ഒരു കഥ പറയുനന പോലെ തോനനി. ആശയതതെ വായനകകാരന മനസസിലാവുനന തരതതിലോ ഇഷടമാവുനന രീതിയിലോ സമൂലമാകകി പകർതതി കാണികകുനനതിൽ എഴുതതുകാരൻ എതരതതോളം വിജയിചചു എനനറിയിലല. ഒരു നോവലിലെ കഥാപാതരങങളുടെയും പരവർതതികൾകകും ചിനതകൾ
...more
Akshay S Dinesh
Mar 15, 2015 rated it it was amazing
Shelves: favorites
ധാരണകളുടെയും തെററിധാരണകളുടെയും അടിതതറ കുഴിചചുമാനതി അവിടെ ചില പുനഃപരതിഷടകള നടതതാനുതകുനന കഥ ...more
Dakshina Ro
rated it really liked it
Dec 03, 2018
Jamsheer Muhammed
rated it really liked it
Feb 10, 2015
Aruna Vimalan
rated it it was amazing
Oct 29, 2018
Radha
rated it really liked it
Nov 25, 2017
ANANTHAN B M
rated it liked it
May 04, 2018
Wasif Hameed
rated it liked it
Jun 23, 2015
Arya Ms
rated it really liked it
Feb 28, 2017
Parvathi
rated it liked it
Sep 22, 2016
Pradeep S
rated it it was amazing
Jun 30, 2018
Nirma
rated it liked it
May 29, 2017
Aneesha Ajay
rated it really liked it
Oct 23, 2017
Rehna Khalid
rated it really liked it
Feb 09, 2015
Sachith Parameswaran
rated it really liked it
Oct 02, 2017
Deepthi Terenz
rated it liked it
Dec 30, 2018
BINDU UNNIKRISHNAN
rated it it was amazing
Dec 19, 2015
Sufiyan
rated it liked it
Apr 13, 2018
Dhanish Sidhik
rated it liked it
Aug 30, 2018
Vinayan
rated it really liked it
Jan 28, 2015
Sreejesh PS
rated it really liked it
Nov 16, 2016
Namitha Cheriyan
rated it liked it
Jul 03, 2016
Vishnu Madhavancheril
rated it it was ok
Oct 19, 2018
« previous 1 3 next »
There are no discussion topics on this book yet. Be the first to start one »
24 followers
V. J. James was born in Changanassery, Kottayam, Kerala, India. He attended St.Theresa's Higher Secondary School, Vazhappally and St. Mary's Higher Secondary School, Champakulam, before studying at St. Berchmans College, Changanacherry. He has a degree in Mechanical Engineering from Mar Athanasius College of Engineering. He currently works for Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram, as a ...more