Goodreads helps you keep track of books you want to read.
Start by marking “നാലുകെട്ട് | Naalukettu” as Want to Read:
നാലുകെട്ട് | Naalukettu
Enlarge cover
Rate this book
Clear rating
Open Preview

നാലുകെട്ട് | Naalukettu

really liked it 4.00  ·  Rating details ·  2,848 ratings  ·  102 reviews
അപപുണണിയുടെ യാതരകളാണ നാലുകെടട. കുടുംബവും ആചാരങങളും ജീവിതതതിനറെ നെടുങകൻ കാരാഗരഹങങളും വയകതിയെ ആഹരികകുനനതിന നാകകു നീടടി ആഞഞടുകകുനന കാലസനധികളിലൂടെ അപപുണണി മുനനേറുമപോൾ കേരളതതിനറെ എഴുതപപെടാതത ചരിതരവും തുടുതതുണരുനനു. നോവൽ ഏററവും സതയസനധമായ സാമൂഹികചരിതരമാവുനനതിനറെ ഒരുദാഹരണമാണ നാലുകെടട. പരകാശമാനമായ ജീവിതതതിനടിയിൽ നിഴലുകളുടെ ഒരു അദൃശയവാഴചയുണടെനന വായനകകാരെ അറിയികകുനന മലയാളതതിനറെ അഭിമാ ...more
Paperback, 204 pages
Published August 1958 by Current Books
More Details... edit details

Friend Reviews

To see what your friends thought of this book, please sign up.

Community Reviews

Showing 1-30
Rating details
Sort: Default
|
Filter
Shine Sebastian
At first I hated the protagonist and thought he is selfish and cruel.
But after finishing it, I realize he is not as bad a person as I thought at first.
The true devil was the society. This book demontrates perfectly the injustice and the so called 'right' and 'wrong' mentality of the society that always make human lives miserable and suffocating.
Jaise Joseph
May 31, 2013 rated it really liked it  ·  review of another edition
വായികകണമെനന മനസസിൽ കൊണടുനടനന ഒരു നോവൽ. കൂടുകാരനറെ കൈയിൽ ഇത ഇരികകുനനത കണടപപോൾ ഒരു രീതിയിൽ തടടിപറികകുക തനനെ ആയിരുനനു എനനു തനനെ പറയാം. ഗരാമവും പഴമയും എനനും മനസസിൽ കൊണടുനടകകുനനത കൊണടായിരികകാം ആദയം കേടടപോൾ തനനെ ഇത വായികകണം എനന മനസസിൽ ഉറപപികകാൻ കാരണം.

എലലാവരും ഇത കാലങങളകകു മുൻപ കേരളതതിൽ നിലനിനനിരുനന വയവസഥിതി എനനുപറയുമപോൾ അതരയകക പഴകിയോ എനനും ഇതിനു ഇപപോഴും പരാധാനയം ഇലലേ എനനുമാണ ഞാൻ ചിനതിചചത .കാലം ഇതരയും കഴിഞഞിടടും മനുഷയന ഒരു മാററവും വനനിടടിലലെനന തോനനിപോകുനനു. എലലാവരും ഉളളപോൾ ആരെയും ഗൗനികകതെയും നിഗുടനനദം
...more
Krishnakumar
Jul 10, 2013 rated it it was amazing
എനറെ വായനാകകമപതതിന തുടകകമിടട നോവല.
നാലാം കലാസില പഠികകുമപോള വായിചച നാലുകെടടിലൂടെയാണ ഞാന യഥാരതഥ വായനയെ അറിഞഞത. അനന ഒരു മഴകകാലതത ചിമമിനിവിളകകു മറിഞഞ കരിഞഞു പോയ ഏടുകള എനറെ ബാലയതതെയും മഴയെയും ഇനനും എനറെ മനസസിലെതതികകും.
ഈ പുസതകതതെ അതരമേല സനേഹികകുനനു ഞാന...
...more
Jaseena AL
Jun 23, 2015 rated it it was amazing
Shelves: childhood-reads
Naalukettu is a veritable depiction of the matriarchal social order of Kerala's Nair community in its final gasp for life. The hero Appunni is a scion of a once rich and powerful family. Appunni is the son of a woman who married a man of her own choices and who did not marry the man whom her Karnavar suggested. So she has to leave the family with her son and Appunni grows up without a father and away from the prestige and protection of the matrilineal home to which he belongs. The novel captures ...more
Akshay Joy
Jun 02, 2013 rated it it was amazing
ശരേഷടമയതെനതും അവസാനതതേകക വെകകുക അലലേൽ അത കിടടാൻ അവസരം ഇലലാതിരികകുക അതാണ നാലുകെടട എനനാ നോവലിനെ കുറിചച പറയാനുളളത. ഏകദേശം ഒരു വരഷതതോളം ഞാൻ ഈ നോവല കിടടാൻ വേണടി കാതതിരികകുകയായിരുനനു. അവസാനം ഇനദുലേഖ ബുകസ അതിനു എനനെ സഹായിചചു. വളരെ ലളിതമായ കഥ പശചാതതലം കൊണടും ഭാഷ കൊണടും ഒരു കഥ പറയുനന പോലെ അതരയും ലളിതമായി നാലുകെടട സംസകാരതതെ പോളിചെഴുതാണ ഈ നോവൽ . ശരികകും ഇതൊകെ ആണ ആദയം വയികേണടിയിരുനനത . 200 താളുകൾ ഉളള ഈ നോവലിനറെ ഓരോ പേജും എനികക ഓരോ ഓരോ അനുഭവങങളായിരുനനു . ഗൃഹാതുരതവം എനനൊരു സംഭവം മലയാളികളെ തൊടടും തലോടിയും തുടങ ...more
Hrishi Kesav
Jul 13, 2012 rated it it was amazing
Shelves: malayalam
ഓരോ വരി വായികകുമപോഴും ഓരോ പിടി മഞഞു മനസസില വാരിയിടുനന പരതീതിയാണ ഉണടാകുനനത. ആദയമായി 1958-ല പരസിദധീകരിചച ഈ കൃതി ഇനനും ഇതര പരചാരതതിൽ ഉളളതിൽ ഒടടും അലബുതപെടാനിലല.

കുനനിൻപുറങങലും, വയലുകളും, ചെരുമികളും നിറഞഞ ഒരു കഥ. ചിനതാധമനികളെ പിടിചചുകുലുകകുനന കഥ. എലലാവരും വായിചചിരികകേണട കഥ.
...more
Sarath Krishnan
I read this novel during my childhood days. I can still remember the day I read this novel. I was in my relatives' house and bored to death without doing anything. Then, I found one book in my cousin's book shelf, an old copy of Naalukettu by M.T. After reading first few pages of the book, I got irritated and throw away. But later, I found that I have nothing else to do and whenever I cross the shelf, I felt as if this book is calling me. Then, I again took the book and started reading. I found ...more
Krishna N
Sep 13, 2016 rated it really liked it  ·  review of another edition
There are certain books for which you cannot seem to explain your thoughts by writing a simple review, similarly all I would say here is that this is a fantastic work by MT and one of my best reads yet.
I would not review the story but rather you the reader should buy this book and read for yourself. The way this story was written is although quick and short, this is a beautiful work in itself.
Visakh Sakthidharan
May 21, 2013 rated it it was amazing
the depth of the character is much more than any other i have read before.. stirring and painful at times
Vishnu
Dec 10, 2015 rated it it was amazing
Oru valluvanadan kadha
Vivek sivadas
Dec 07, 2012 rated it liked it
a good read... Can't lie,this is the first Malayalam book I have ever read in my life.
I did expect a lot more towards the end though...
Jain John K
Jun 10, 2013 rated it it was amazing
i want to read this novel now
Aashna Jeevan
May 30, 2013 rated it liked it
manmaranju pokunna.. nadan shilikakum.. kerala thanimayilekkum.. oru thirinju nottam...
Deepu George
May 25, 2014 rated it really liked it
A beautiful story of life, growth and sweet revenge.... MT classic
Basheer Kuzhikkandathil
Mar 02, 2015 rated it it was amazing
Shelves: m-t-teeram
എം.ടി യുടെ കൃതികളില വായികകുനന ആദയതതെ നോവലാണ അര നൂററാണടിനപപുറം പരസിദധീകരിചച നാലുകെടടെനന ഉതകൃഷടമായ നോവല. അപപുണണി എനന ഹൃദയസപരഷമായ കഥാപാതരതതിനറെ സഞചാരതതെ 'നാലുകെടടില' അതഭുതമാം രീതിയില കൂടലലൂരിനറെ സാമപതതിക സാമൂഹിക ചരിതരങങളിലൂടെയും ഇതിഹാസങങളിലൂടെയും സഗീതാതമകമായ എഴുതതിലൂടെ എം ടി വരചചിടുനനു. സാമപതതികശാസതരപരമായി മുതലാളിതതവും അരദധനാടുവാഴിതതവും തമമിലും സാമൂഹികശാസതരപരമായി പാരമപരയങങളും ആധുനികതയും അവശേഷിപപികകുനന ആരദരമായ അംശങങളും തമമിലുളള സംഘരഷം ആവിഷകകരികകുകയാണ നാലുകെടടില. ഗൃഹാതുരതവതതിനറെ സകലവിധ ആസവാധനവും വായന ...more
Basith Pk
Apr 05, 2018 rated it really liked it
One of my favorite book,Mt sir's best work of all i would say.The caption and the story is connecting so well , the characters are well planted to my mind ,the way story goes is so mesmerizing and touching.
Appunni was the center of attention till the end , i felt as if i am the protagonist , full credit to the Mt
Sir. Interaction between Appunni and Ammini is something of strange from Mt and that hooks me up for a bit and i have to say it so touching and romantic .
Like all the novels he's writt
...more
Aravind
May 23, 2018 rated it really liked it
Brilliant!
Vipin Vinayakan
Jul 08, 2017 rated it really liked it
The story of a fruedal Nair family. The Valuvanadan(southern Malabar) story tells about an era of Kerala.
Sanuj Najoom
Sep 17, 2018 rated it it was amazing
ഗരാമാനതരീകഷതതിൽ പറഞഞ തീർതത ഒരു നാടൻ കഥ.. ശെരികകും വാകകുകൾ കൊണട വിവരികകാൻ കഴിയിലല.. വായിചചു തനനെ അറിയണം
"നാലുകെടട "
...more
Reshmi Thulasi
Nov 07, 2018 rated it really liked it
the story that makes you nostalgic
Sachith Parameswaran
Sep 26, 2017 rated it it was amazing
Great work with simple words
Ganga
Sep 26, 2017 rated it it was amazing
Good one.
Robins
Nov 09, 2017 rated it it was amazing
A must read for any Malayalee
Lekshmi Mridula
Jan 15, 2017 rated it really liked it
Book #2 of the year. Needless to say,what a beautiful read.
Born into difficult circumstances,this master piece by Kerala's favourite writer M.T.Vasudevan Nair, chronicles the journey of Appunni from his boyhood days steeped in poverty and hardships to manhood ,a life he builds on his own hard work and overcoming the tragedies of his situation. 'Naalukettu' - roughly meaning ancestral home - is a retelling of the erst while Kerala Nair way of life,of family feuds and the decay of the matrilineal
...more
Rajeev
Mar 13, 2017 rated it really liked it
dfadfb
Amritha Mohan
Mar 07, 2017 rated it it was amazing
It is difficult to comment on the work of the great M.T because it is a reflection of the society. The characters and the setting still haunts.. Once I finished the book, I closed it and sat still for some time.. Utterly satisfied and content.. Lucky to read this masterpiece !
Maneesh B
Apr 10, 2014 rated it it was amazing
Great novel by M T about the world of Appunni lived in the 40s or 50s of the last century.
Its a tale set on the premises of a naaalukettu - during its prominence and in its degradation.
The classic novel clearly describes the tale of one of the numerous Nair feudal families that degraded during that social renaissance period Kerala witnessed. One can see the reversal of the protagonist's fate during his life. Great narration by the great author
Harsh Gopal
Sep 02, 2012 rated it it was amazing
A simple story of a young boy and his family related problem upto his childhood. MT's skill for writing is unmatchable. he explains the characters in a way that he makes you beleive that they are nothing less than real. the village of Kudallur by the end of the book will feel like a place where you had spent most of your life in. JUST AWESOME!! I'm blessed to read something like this and feel proud to be a Malayali!
Sreenath Prem
Jul 10, 2013 rated it it was amazing
MT is one of those writers who is able to draw a true and raw picture of life through his books. No other writer has been able to portray, so vividly, the society structure of feudal Kerala in the beginning of the century. A society that had a lot of complex relationships and which was brutal to the oppressed. Nalukettu aptly captures the frustrations and the innocence of a kid who was born into an ostracised mother. This book has a simple narration style that is so characteristic of MT.
« previous 1 3 4 5 6 7 8 9 next »
There are no discussion topics on this book yet. Be the first to start one »
 • ഹിഗ്വിറ്റ | Higuita
 • യന്ത്രം | Yanthram
 • ഒരു തെരുവിന്റെ കഥ [Oru Theruvinte Kadha]
 • ഉദകപ്പോള | Udakappola
 • ആലാഹയുടെ പെണ്മക്കള്‍ [Aalahayude Penmakkal]
 • മതിലുകള്‍ | Mathilukal
 • അഗ്നിസാക്ഷി [Agnisakshi]
 • ഗുരുസാഗരം [Gurusagaram]
 • സുന്ദരികളും സുന്ദരന്മാരും | Sundarikalum Sundaranmarum
 • ഒരു സങ്കീര്‍ത്തനം പോലെ | Oru Sangeerthanam Pole
 • ഇനി ഞാൻ ഉറങ്ങട്ടെ | Ini Njan Urangatte
 • ഐതിഹ്യമാല | Aithihyamala
 • മയ്യഴിപ്പുഴയുടെ തീരങ്ങളിൽ | Mayyazhippuzhayude Theerangalil
 • Thottiyude Makan | തോട്ടിയുടെ മകന്‍
 • സ്മാരകശിലകൾ [Smarakasilakal]
 • പയ്യൻ കഥകൾ [Payyan Kathakal]
 • ചിദംബര സ്മരണ | Chidambara Smarana
788 followers
Madathil Thekkepaattu Vasudevan Nair (Malayalam: മഠതതില തെകകെപാടട വാസുദേവന നായര) (born 9 August 1933), popularly known as MT, is a renowned Indian author, screenplay writer and film director. He was born in Kudallur, a small village in the present day Palakkad District, which was under the Malabar District in the Madras Presidency of the British Raj. He is one of the most prolific and versatile wr ...more