Goodreads helps you keep track of books you want to read.
Start by marking “อสรพิษ” as Want to Read:
อสรพิษ
Enlarge cover
Rate this book
Clear rating
Open Preview

อสรพิษ

3.91  ·  Rating details ·  101 Ratings  ·  11 Reviews
การตอสูของเดกชายพิการกับสัตวประหลาด ในทามกลางความหวาดกลัวสิงศักดิสิทธิและอำนาจอยูในมือของคนลวงโลก เรืองสันไทยทีแปลไปแลวทัวทวีปยุโรปกอนฉบับภาษาไทย และไดรับรางวัลซีไรตในภายหลัง ...more
Paperback, พิมพ์ครั้งแรก, 128 pages
Published March 1st 2002 by สนพ.แมวคราว (first published May 1st 2001)
More Details... edit details

Friend Reviews

To see what your friends thought of this book, please sign up.

Reader Q&A

To ask other readers questions about อสรพิษ, please sign up.

Be the first to ask a question about อสรพิษ

This book is not yet featured on Listopia. Add this book to your favorite list »

Community Reviews

(showing 1-30)
Rating details
Sort: Default
|
Filter
Topu Apple
Apr 08, 2018 rated it really liked it
อาจเพราะรูตอนจบมากอน เลยถูกผอนคลายจากความระทึกไปพอสมควร นีชอบชวงทีตัวละครนึกถึงเรืองเลาสยองไสของพอ ความนึกคิดของงูเหา ความแตกตืนของพอแมในบรรยากาศวิเวกของปาชา และบทสรุปตอนทายของหมูบานและตัวละคร

เปนเรืองสันทีสมบูรณในทุกแงมุม ถายอนเวลาไดจะไมอานรีวิวทีสปอยมากอน ทุกอยางจะไดสดจริงๆ พอเปนงีกอิจฉาคนทีไมรูอิโหนอิเหนทีบังเอิญหยิบไปอานจังแฮะ คงเหมือนถูกรางวัลใหญอะ

ปล. อยากใหแมอาน อยากรูวาจะลมรวมเลมหมอใบไมของถวัลย มาศจรัสทีนางชอบนักชอบหนาไดมัย
...more
peppY
Jun 25, 2016 rated it it was amazing
แรกๆอานเหมือนเนิบชา อานชวงถัดมาทำไมนึกถึง metamorphosis (ทังๆทียังอานไมจบนะ) ตอนกอนปลายกลับมาไดใจ และจบแบบหวดชันสลบไปเบาๆ ...more
Jessada_K
Jul 27, 2016 rated it really liked it
อานรอบที 3 แตพลังกยังคงไมตกลงเหมือนกับการอานครังแรก ทรงพลังยังไง กยังคงทรงพลังอยูอยางนัน และทำใหมองเหนอะไรไดชัดขึนกวาสองครังแรก และกคนพบวา เรืองราวในเรืองดูคอนขางขาดความสมจริงอยูพอสมควร และตัวละครอยาง ทรงวาด กดูแบนเกินไป มิติของตัวละครตัวนีขาดนำหนักในการเปนผูนำเรืองไปสูจุดจบของเรือง และตัวละครอยางพอแมของตัวละครเอก กขาดความสมจริงๆอยางถึงทีสุด จะเหนไดวา เมือชาวบานทุกคนตางรับรูวา ไอแป(อยางทีชาวบานเรียกๆกัน) ไมถูกกลาวถึงเลยตอนทีทุกคนในหมูบานมารวมตัวกัน พอกับแมของเขาหายไปไหน ?

แตทังนีทังนัน เนือเรืองท
...more
Renata7th
Jul 31, 2017 rated it really liked it
อานแลวรูสึกอึดอัด (ในความหมายทีดี) สวนตัวคิดวาเปนคนมีเอกลักษณในการเลาเรืองดีนะ ...more
Anness
Feb 11, 2018 rated it it was amazing
เรืองสันรางวัลซีไรตทีไดรับการแปลเปนภาษาอังกฤษและฝรังเศส
เปนเรืองการตอสูระหวางหนุมแขนลีบกับงูเหายักษในหมูบานทองถินตางจังหวัดทีถูกครอบงำดวยอำนาจความเชือคนทรง แมจะเลมบางๆ แตกลับเปลือยสังคมไทยไดอยางแยบคาย
เราไมเคยอานงานแดนอรัญากอน แตพอรูกิตติศัพทมาบาง
เลมนีนอกจากเลาเรืองทีให vibe คลายเมตามอรโฟสิสแลว ยังบรรยายถึงชีวิตคนตางจังหวัด ความฝันทีหางไกล การเปนคนชายขอบของคนชายขอบ เหตุการณความเชือตางๆ จะไมปรากฏในเลมแนๆ หากเซตติงเปนกรุงเทพหรือตัวเมือง
ทังสะเทือนใจและนาติดตาม แมจะเนิบชาในชวงแรก แตเมือผานชวงกลางมาไ
...more
Runz Sama
Dec 23, 2016 rated it really liked it
'อสรพิษ:Venom' โดย แดนอรัญ แสงทอง ซีไรต'57
ปกติเปนคนอานงานซีไรตไมแตก..หรือมักจะทนอานไดไมจบ..5555 /ยกเวนความสุขของกะทิ

และกไมคอยรูจักนักเขียนรุนเกา หรือมีชือเคยเขาชิงซีไรต ไรเทือกนันเลย.. (อานพวกงานแปลมากกวา)

แตเรืองนี เปนเรืองสัน เลยอานจบได..555 และกรูสึกวา เขาใจได..ชอบทีอานรูเรืองและปูภูมิหลังตัวละครไดดี ไดเจอภาษา ศัพทเกาๆ บานๆไทยๆ กแหวกจากเลมทีอานๆมาดี

กะเรืองนีคือเสียดสีสังคมบานๆอะ.. นีไมรู อสรพิษทีวาคือ แมงูหรือทรงวาด... |

อานจบนี แหยงงูไปเลย อะไรจะบรรยายไดนาขนลุกขนาดนันน โดยเฉพาะวีรกรรมของพอ..
...more
Neera
Feb 17, 2015 rated it really liked it  ·  review of another edition
Più che un libro è il racconto di una lotta tra un ragazzo e un cobra. È piccolo eppure molto intenso ed è scritto benissimo perché ogni scena prende perfettamente forma nella mente del lettore.
Bello anche il riferimento al Krathong perché cercando cosa fosse mi sono ricordata della bellissima festa in cui si usa che avevo visto in qualche documentario.
Piccolo piccolo ma la Thailandia si sente.
Korbtip Atchariyasopon
Apr 03, 2016 rated it really liked it
แดนอรัญทำใหตัวหนังสือมีชีวิต เหนภาพชัด ขณะเดียวกันกสวิงสวาย ดวยภาษาอันเปนเอกลักษณของผูเขียนนันเอง ...more
Kumlaifact
Nov 10, 2016 rated it it was amazing
คุณภาพระดับโลกสมราคาจริงนะเรืองนี
เราใหหาดาว
...more
Sarayoot Subphaitoon
Jan 06, 2013 rated it it was amazing
ภาษาสละสลวย งดงาม ผมอานจบรวดเดียวโดยไมหยุดพักเลยซักครัง นาจะยืนยันถึงความยอดเยียมของ "อสรพิษ" ไดบาง ไมมากกนอย ...more
Akkarapoommd Dong
rated it really liked it
May 12, 2016
A.M.P. Amp
rated it really liked it
Jan 05, 2012
Kanitchakhun Chum
rated it really liked it
Apr 05, 2016
Praeploy Pholkacha
rated it really liked it
Nov 15, 2013
Ariya
rated it it was amazing
Dec 29, 2017
Fon
rated it it was amazing
Oct 24, 2014
Chai Chatpin
rated it it was amazing
Sep 10, 2015
TheBookTrain
rated it it was ok
Jul 13, 2017
Nichre
rated it it was amazing
Apr 20, 2016
Marie-Pierre
rated it it was ok
Oct 20, 2015
Man Santichai
rated it really liked it
Jan 06, 2015
Le Chapelier Lettré
rated it it was ok
Aug 23, 2016
Moritz
rated it did not like it
Jan 18, 2018
Ukrit
rated it it was amazing
May 19, 2016
BookNotBite
rated it it was amazing
Jul 07, 2012
Kate AP
rated it really liked it
Apr 11, 2016
Kanokkarn
rated it it was amazing
May 15, 2015
Nantawan
rated it really liked it
Jan 19, 2013
Metavee
rated it it was amazing
May 08, 2013
« previous 1 3 4 next »
There are no discussion topics on this book yet. Be the first to start one »
แดนอรัญ แสงทอง หรือชือจริง เสนห สังขสุข นักเขียนชาวเพชรบุรี ผลงานนวนิยายเรืองแรกของเขาคือ เงาสีขาว ไดรับการคัดเลือกจากหนังสือ The 20 Best Novels of Thailand ของ Marcel Barang ใหเปน 1 ใน 20 นวนิยายทีดีทีสุดของไทย และยังไดรับการแปลเปนภาษาฝรังเศส, สเปนและอังกฤษ อีกทังเรืองสัน อสรพิษ และ เจาการะเกด ตางกไดรับการถายทอดเปนภาษาอืน ๆ เชนกัน ตอมารัฐบาลฝรังเศสไดมอบเครืองอิสริยาภรณในลำดับชัน Chevalier du Arts ...more