Goodreads helps you keep track of books you want to read.
Start by marking “ಮೂಕಜ್ಜಿಯ ಕನಸುಗಳು | Mookajjiya Kanasugalu” as Want to Read:
ಮೂಕಜ್ಜಿಯ ಕನಸುಗಳು | Mookajjiya Kanasugalu
Enlarge cover
Rate this book
Clear rating
Open Preview

ಮೂಕಜ್ಜಿಯ ಕನಸುಗಳು | Mookajjiya Kanasugalu

4.25  ·  Rating details ·  1,448 Ratings  ·  122 Reviews
Hardcover, 11, 272 pages
Published by sapna book house (first published 1968)
More Details... edit details

Friend Reviews

To see what your friends thought of this book, please sign up.

Community Reviews

Showing 1-30
Rating details
Sort: Default
|
Filter
Harsha Mahadevaiah
Nov 10, 2013 rated it it was amazing
"ಹೆರುವುದು ಅಸಹಯವಲಲ; ಇರುವುದು ಅಸಹಯವಲಲ; ಸಾಯೂವುದು ಅಲಲ, ಹುಟಟಿಸುವುದು ಅಸಹಯವೇ?
ಗಂಡು ಹೆಣಣುಗಳನನು ಒಟಟಿಗೆ ಬೆಸೆದು, ಒಳಳೆಯದಕಕೋ ಕೆಟಟದದಕಕೋ ಸುಖಕಕೋ, ದು:ಖಕಕೋ ಒಂದುಗೂಡಿಸುವ ಶಕತಿ ಅಸಹಯವೇ? " .. an interesting book which tells the naked truth about what human life is about, bit difficult to digest for those who are adherent Hindus. The Kannada slang in the book used is more of havyaka brahmin making it a bit difficult for the other Kannadigas to understand the witty humour in the book.The western ghats has been explained in
...more
Krishna N
Nov 27, 2012 rated it it was amazing  ·  review of another edition
I have no idea whether this is a fiction or not but there is a certain logic in this book. The granny being married at the early age (child marriage was often common in old India) and widowed just after few days of her marriage comes back to her paternal house and stays with her sibling.as time pass all of the older generation dies including her brother and his wife except granny who is now survived by her nephews (brother's two male children).

The elder boy comes back to the village house after
...more
Shaista Banu
Aug 22, 2015 rated it it was amazing  ·  review of another edition
Mookajjiya kanasu is the first ever kannada novel that I have read in all my 25 years of life. Soon after I finished the finished reading it, I bought two other kannada novels. Such was the impact this gem of a book had on me. The simplicity of the book, its description of everyday life, the thought process of the and the way the story and characterization follow are some of its many USPs.
Simply put, it is the story of a septagenerian agnostic granny who seems to have incredible insight (quite
...more
Uday Bhagwat
Jul 03, 2013 rated it it was amazing
What would you feel when someone very close to you, has the eye to see the future, past and the present.
Mookajjiya Kanasugalu tells a story of "Mookajji" who has a divine power of seeing the past, future and things that people believe because they are made to believe.
We humans most of the times lack the ability to question certain beliefs that we grew up with. We just blindly accepted them without further questioning. When we ask ourselves as to why we believe, or are we enforced to believe, the
...more
Vaidya
Dec 31, 2013 rated it it was amazing
Probably would've been banned if it had been written in these charged up days, or at least raised a fair bit of controversy considering the fate of works like Ramanujan's 300 Ramayanas and Bhyrappa's Aavarana. There are many who claim that this is an all-compassing moral compass, philosophy umbrella work. I did expect something like that. But it is not entirely that. Unlike English books, there is not much of a blurb of the story on the back of Kannada books, so you make do with what you've hear ...more
Abhiram
Aug 10, 2012 rated it it was amazing
Amazing jnanapita award winning Novel. Must read kannada book.
Manaswini Turuvekere
Jul 22, 2017 rated it it was amazing
ಒಂದು ದೇವ-ಹಲವು ನಾಮ, ಬಂಧನ-ಮುಕತಿ, ಒಲವು-ವೈರಾಗಯ, ಸೃಷಟಿ ನಿಯಮ, ಜಾತಿ-ಧರಮ-ಕರಮಗಳ ಮರಮದ ಕಂತೆಯನನು ಎಳೆ ಎಳೆಯಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿದದಾರೆ ಕಾರಂತರು.
ಅರಳಿಕಟಟೆಯಲಲಿ ಕುಳಿತು ಹೇಳುವ ಅಜಜಿಯ ಕಥೆಗಳು ಬಾಳಕಟಟೆಯಿಂದ ಬೂದಿಕಟಟೆಯ ಪಯಣದ ಸಾರವನನು ಸಾರುತತವೆ.
...more
Deepak
Feb 28, 2017 rated it really liked it
ಮನೋಜೀವಿಯಾದ ಮಾನವ ಕುಲವು ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನೆಲೆಸಿದ ಅಲಪಾವಧಿಯಲಲಿ ಅಮಿತ ವಿಶವಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವ, ಬಿಳಿಯಗಟಟಲೆ ವರಷಗಳಿಂದ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಮಹಾ ಮಹಾ ಜಗತತಿನ ಬಾರಿಯ ಸೆರಗೊಂದರ ಸೂಕಷಮ ಎಳೆಯನನು ಕೂಡ ಚೆನನಾಗಿ ಕಂಡಿರಲಾರದು. ಆದರೆ ಆತ ತನನ ಅಲಪಮತಿಗೆ ಗೋಚರಿಸಿದ ಅದಭುತ ,ಆಶಚರಯಗಳಿಂದ ಚಕಿತಗೊಂಡು - ಈ ಜಗತತೇನು ? ಯಾರು ಅದನನು ಸೃಷಠಿಸಿದರು, ಯಾಕೆ,ನಾನು ಎಂಥವ ,ಯಾತಾಕಿದದೇನೆ -ಎಂಬ ಪರಶನೆ ಕೇಳತೊಡಗಿದ . ಬರಿದೆ ಪರಶನೆ ಕೇಳಿದರೆ ಸಾಲದಲಲ ; ತನನ ಎಟುಕಿಗೆ ಸಿಗದಂಥ ವಿಷಯವನನ ಸಿಕಕಿದಂತೆಯೇ ನೆನೆದು , ಮನಸಸನನು ಕಲಪನಾಲೋಕಕಕೆ ಹರಿಯಗೊಟಟು , ಅಲಲಿ ಕಂಡ ಕನಸನನು ನಿಜ ,ಸತಯ ಎಂದು ಸಾರುತತಲೂ ಬಂದ.
-- ಕಾರಂತಜಜರ ಮುನನುಡಿ
...more
Shreekanta
One of the most thought provoking book. It gives diversified views on many aspects of social life. Every time I read the book I get new perspective about life. When I read first time, it made me wonder why it received Gnyanapeeta award. It took me three readings to realise it deserved a better place than it has now.
Vijaya Kumar
Mar 07, 2013 rated it it was amazing
This book nicely tells how and why we should treat life is more greater than any religion and GOD.
Sumana Shree
Jan 30, 2013 rated it liked it
book is classic as are any of sir karanth's books, if one can just connect with the narration with open mind ul enjoy the story...
Poojashiberkere
Sep 16, 2016 rated it it was amazing
Shelves: kannada, owned
Mookajji is a modernist of 1968 who enlightens us to think with a broader perception towards religion, culture, god, gender etc. More you read, more you think and more you question.
Anantha Krishna
Jan 15, 2014 rated it it was amazing
ನೇರ ಮತತು ದಿಟಟ. ಪುರಾತನ ಹಾಗು ಆಧುನಿಕ. ನಿಷಪಕಷಪಾತ ಪರಶನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಜಕಕೆ ಕನನಡಿ ತೋರಿಸುತತಾರೆ ಮೂಕಜಜಿ.
Simply brilliant piece of work. Completely deserving of the Jnaanapeetha award.
...more
Chaitreya S
Nov 09, 2018 rated it it was amazing  ·  review of another edition
This is the first Jnanapeetha award winning novel that I have read. I was very much interested in reading an award winning novel. I was not that much impressed by the title then. I thought that "Mookajji" means a dumb lady and her thoughts.
So, after I started reading, it became apparent that the meaning was somewhat different.


Many say that Kannada literature is extremely rich. But we only don't read our books. If you read, you come to know how great and rational thinkers our authors are. Kuvem
...more
Vishal Vishu
Sep 24, 2017 rated it it was amazing  ·  review of another edition
The book mainly revolves around the conversations between a grand mother and grand son.
The grandmother is presumed to be mad and deficient in her senses as per the world. She speaks a lot within herself and shares weird stories to people and hence people assume her to be losing her senses from age old. But as the book goes on , things look different. I felt that its more like people are not at all able to understand her wavelength.

During most of the conversations between the grandmother and the
...more
Suresh
Nov 24, 2014 rated it it was amazing
Shelves: sdg
want to read
Suresh H S
Aug 18, 2013 rated it it was amazing
simply brilliant...
Prashanth Kanichar
it's a experience
Anilkumar Tolamatti
ಕೋಟ ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತರರು, ಜಞಾನಪೀಠ ಪುರಸಕೃತ "ಮೂಕಜಜಿಯ ಕನಸುಗಳು " ಕಾದಂಬರಿಯಲಲಿ ಪಾತರಗಳನನು ಹಾಗು ಸನನಿವೇಶಗಳನನು ಬೆಳೆಸಿದ ರೀತಿ ಅದಭುತ. ಖಯಾತ ಇತಿಹಾಸಕಾರಕ ರಾಮಚಂದರ ಗುಹಾರವರು ಕಾರಂತರನನು "ಆಧುನಿಕ ಭಾರತದ ರವೀಂದರನಾಥ ಟಯಾಗೋರ" ಅಂದದದು ಅತಿಶಯೋಕತಿಯೇನಲಲ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೂಕಜಜಿ ಪಾತರದ ಕಲಪನೆ ರೋಮಾಂಚನಕಾರವಾದದದು.
ಕಾದಂಬರಿಯ ಮುಖಯ ಪಾತರಧಾರಿ, ಕುತೂಹಲಕಾರನೂ, ಸಂಶೋಧಕನೂ ಆದ ಸುಬಬರಾಯನು ತನನ "ಮೂಕಜಜಿಯ" ಮೂಲಕ, ತನನ ಹಳಳಿಯಲಲಿ ಆಗುವ, ಆಗಿ ಹೋಗಿರುವ ಘಟನೆಗಳನನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ, ನಂಬಿಕೆಗಳು, ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು, ಪದಧತಿಗಳು, ಆಚರಣೆಗಳು, ಧರಮಗಳು, ದೇವರು-ದೆವವಗಳು, ಸಾವೂ-ಬದುಕುಗಳು, ಪರೀತಿ-ಪರೇಮ,ಸಂಸಾರ-ಸನಯಾಸ, ಜನಮ
...more
Achutha Nanda
Nov 17, 2017 rated it really liked it
One of the excellent books I have read. No wonder this bagged JnanaPeeTa award. The conversations happening between grandson and granny is out of the world. The ever curious grandson asking plethora of doubts about anything and everything to his granny and she throwing her out of the world perceptions on each of those things is a feast to read. The wisdom she lends us shall be really helpful for lifetime. I am sure many of my views have been changed forever after reading Mookajjiya KanasugaLu. I ...more
Anirudh Wodeyar
Aug 14, 2018 rated it really liked it  ·  review of another edition
Definitely an incredible book for its time. Which is a function of Sivaram Karanth's ability to step outside his culture to take a critical, skeptical look at it. The clarity with which he does is wonderful to read. It helped me see how the ideas and issues that the book tackles could be framed so as to show how everyone is coming at them from the same intention - the desire to live a decent, "good" life. This book's relevance has not reduced in the 40 years since it was published.
Kiran Prabhu
Jun 25, 2017 rated it really liked it
Dr. Karanth has pen down this book with lot of thoughts . The very essence of the book lies in its simplicity to question our age old practices through the eyes of an ajji . The conversations she has with his grand son is both revolutionary and thought provoking . If you are comfortable with Kannada spoken in some of the rural villages , then worth a try .
Prathima Deepak
Feb 06, 2017 rated it it was amazing
Shelves: kannada
I was thinking twice if I should start this book or not, but once I got the grip of the narration, I could not stop reading. After reading this book, our perceptions towards religions, traditions, God and other ancient believes surely changes. It does makes us think in a broader way. No doubt this book won Jnanapeeta for us :)
Abhishek Gowda
Sep 12, 2018 rated it it was amazing
Good
Murthy N
Oct 11, 2018 rated it it was amazing
This review has been hidden because it contains spoilers. To view it, click here.
Prasanna
Oct 13, 2018 rated it it was amazing
Shelves: prasanna
Exactly
Muppayya
Oct 15, 2018 rated it liked it
Ok
Sachin Hegde
Nov 03, 2018 rated it it was amazing
It changes the way you see the God. A must read for those who blindly believe spirituality.
Puneet
Oct 06, 2017 rated it it was amazing
I appreciate the authors view on existence or belief of god. It make us to think in terms of these. Have learnt so much from this book :)
Sanjai
Feb 11, 2018 rated it it was amazing
Must read
« previous 1 3 4 5 6 7 8 9 next »
topics  posts  views  last activity   
Transcends the mind.....Extraordinarily Powerful.. 3 22 Mar 31, 2016 09:02AM  
  • ಅಬಚೂರಿನ ಪೋಸ್ಟಾಫೀಸು | Abachurina Post Office
  • ಗೃಹಭಂಗ [Grihabhanga]
  • ಕಾನೂರು ಹೆಗ್ಗಡಿತಿ | Kanooru Heggadithi
  • Karma (ಕರ್ಮ)
  • ಹೊಯ್ಸಳೇಶ್ವರ ವಿಷ್ಣುವರ್ದನ | Hoysaleshwara Vishnuvardana
Kota Shivaram Karanth was a Kannada writer, social activist, environmentalist, Yakshagana artist, film maker and thinker. He was described as the "Rabindranath Tagore of Modern India who has been one of the finest novelists-activists since independence"by Ramachandra Guha. He was the third person among eight recipients of Jnanpith Award for Kannada the highest literary honour conferred by the Govt ...more
“ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಒಂದು ದೇವರನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವನೇನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೋ? ಯಾರ್ಯಾರು ನನ್ನನ್ನು ನಂಬುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹುಡುಕಿ ಹೋಗಲಾರ . ಅವನ ಚಿಂತೆಯೇ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಲ್ಲವೋ? ಅವುಗಳನ್ನೂ ಬದುಕಿಸಿ ಇರಿಸಿದ್ದಾನಲ್ಲ . ಅವನನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ಅವನನ್ನು ಹುಡುಕಿದ ಹಾಗೆ ಅವನೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಾದುದು ಇಲ್ಲ . ನಾವೇ ಅವನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. ನಾವೇ ಅವಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಕಂಡಂತೆ ನಡೆದಾಗ ದೇವರ ಇಚ್ಛೆ ಅನ್ನುತ್ತೇವೆ . ಅನಿಷ್ಟ ಪ್ರಾಪ್ತಿಸಿದಾಗ ಅನಿಷ್ಟ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ದೇವರು (?) ಕೊಟ್ಟ ಆಯುಷ್ಯವನ್ನು ಇದ್ದಷ್ಟು ಕಾಲ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಬಾಳಿ ಬದುಕುವುದೇ ಪೂಜೆ ಎಂಬ ಬುಧ್ಧಿ ಯಾಕೆ ಬರಬಾರದು ನಮಗೆ?” 5 likes
“ನಾನು ದೇವರನ್ನು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವೋ ಅದನ್ನು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ನಂಬಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ನನಗೆ ರಾಮ ಎಂದರೆ ರಾಜಾ ರವಿವರ್ಮ ಅವರ ಚಿತ್ರ. ಕೃಷ್ಣ ಎಂದರೆ ಗುಬ್ಬಿ ವೀರಣ್ಣನವರ ಕೃಷ್ಣಲೀಲಾ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ನಂಬಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಆ ರೀತಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಅನುಕೂಲವಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ದೇವರನ್ನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದು ಸರಿಯಲ್ಲ.” 2 likes
More quotes…