Goodreads helps you keep track of books you want to read.
Start by marking “കഥകള്‍ | Kadhakal” as Want to Read:
കഥകള്‍ | Kadhakal
Enlarge cover
Rate this book
Clear rating
Open Preview

കഥകള്‍ | Kadhakal

by
3.78  ·  Rating details ·  281 ratings  ·  28 reviews
ചരിതരതതിനറെയും ജീവിതതതിനറെയും നിലവിലുളള വീകഷണതതില നിനനു മാറി അപായരഹിതമായ പുനരവായനയകക വിധേയമാകകുനന കഥകള. അതിലൂടെ ഈ ലോകം നേരിടുനന അനുഭവസമസയകളെ വിശകലനം ചെയയുകയാണ ഉണണി ആര.

പൂരവവമാതൃകകളിലലാതത, വയതയസതവും വൈവിധയമാരനനതുമായ കഥാലോകതതുനിനനുളള സുവരണണ നകഷതരങങള. ഉണണിയുടെ മുഴുവന കഥകളുടേയും സവിശേഷമായ സമാഹാരം
...more
Paperback, 183 pages
Published February 2012 by DC Books
More Details... Edit Details

Friend Reviews

To see what your friends thought of this book, please sign up.
This book is not yet featured on Listopia. Add this book to your favorite list »

Community Reviews

Showing 1-30
3.78  · 
Rating details
 ·  281 ratings  ·  28 reviews


More filters
 | 
Sort order
Aiswarya Haridas
Mar 27, 2016 rated it it was amazing
Awesomeness.
Arun Divakar
Apr 24, 2017 rated it really liked it
The name and fame of Unni has rocketed skyward of late in Kerala. While he did write short stories quite frequently earlier, three of his screenplays made a big splash in mainstream cinema thereby making him visible to a much more wider audience. This book had been on my shelf for a long time now and while I had earlier read the much talked about and haunting Leela, I had not touched the others. Every book and its reader has a time and only then do the two find each other and for me and this boo ...more
Naseeha
Sep 23, 2012 rated it really liked it
നവോതഥാനകാല കഥകളും ആധുനിക-ഉതതരാധുനിക കഥകളും സൃഷടിചചിരുനന വാരപപുമാതൃകകളെ നിരാകരിചചതിലനിനനുണടായ ശിഥിലീകൃതമായ തലതതില നിനനാണ സമകാലിക കഥകളുണടാകുനനത. ഉണണി ആറിനറെ കഥകള പുറതതുവരുനനത ഈ പറഞഞ കാലഘടടതതിലാണ. നവോതഥാനകാല കഥകള സാമൂഹികപരശനങങളുടെ പശചാതതലതതില എഴുതപപെടടവയാണ. ആധുനിക-ഉതതരാധുനിക കഥകളാണെങകില അസതിതവതതെ സംബനധിചച ചോദയങങളുടെ സാഹചരയതതിലാണ എഴുതപപെടുനനത. എനനാല ഇനന ഈ മൂലയബോധങങള കാലഹരണപപെടടിരികകുനനു. പുതിയ കാലം വയതയസതമായ ചോദയങങളും സമസയകളുമാണ മുനനോടടുവയകകുനനത. അവയെ ഇനനതതെ മനുഷയന എങങനെ നേരിടുനനു അലലെങകില നേരിടാന മ ...more
Libin Varghese
Jan 06, 2013 rated it really liked it
There are some very good stories some not so good but I loved every one of it.After reading Leela i Knew I have to read everything written by Unni R.

The people in all this stories talk walk and think like the people we see everyday there problems are not new either.but we know they are real sometimes they are us.I loved most of stories,but could identify especially with the story of the man who wants to hoot when he see things he don't like.

Waiting for more from this author.
Aravind Vivekanandan
Apr 18, 2014 rated it really liked it
Unni R is definitely one of the best writers of our generation in malayalam. Though I did not enjoy all the stories, there were some that had a profound effect on me -bhoothavishtan,leela,kottayam 17 namely. I think this is a must read for people interested in malayalam short stories.
NoFAL YoSAF
Jul 24, 2017 rated it really liked it
'കഥകൾ' ഞാൻ വായിചചു. ഓരോ കഥകകും വയതയസതമായ ഒരനുഭവം തനനെ സമമതികകാതെ വയയ. ഞാൻ ഒരു സഞചാരിയും രാതരിയിൽ കുറെ നേരം ഒപപം യാതര ചെയത ശേഷം തീർതതും അപരിചിതമായ ഒരു വഴിയിൽ വണടി നിർതതിയ ശേഷം വണടിയിലെ ഡരൈവർ പെടടെനനു എനനോട പറയുനനു ഇവിടെ നിനന ഒററയകക നടനനോളു എനന.

മേൽപറഞഞ അവസഥയിൽ അടങങിയ ഒരു തരിലലും ഭയവുമാണ ആണ ഓരോ കഥയിലൂടെയും ഞാൻ അനുഭവിചചത. വളരെ നനനായിടടുണട എനന പറയുനനതിനേകകാൾ വയതയസതമായ ഒരനുഭവ യാതര എനന പറയുവാനാണ എനികകിഷടം.
...more
Sijo Sunny
Mar 26, 2017 rated it liked it
'ഭൂമിയുടെ തണുപപിൽ നിനനും തനറെ ചൂടിലേകക ആ വിരലിനെ പെണണമമ ചേർതതു. കുഞഞ കണണുകളടചചു.ആകാശതത അപപോൾ പെയത മിനനലിനറെ വെളിചചം നാടിനറെ വിടവിലൂടെ വനന ആർകക മുകളിൽ എഴുതി: പിതാവിനും പുതരനും പരിശുദധാതമാവിനും സതുതിയായിരികകടടെ.' ...more
Anoop Surendran
Jun 23, 2017 rated it really liked it
ചെറുകഥകളുടെ ഭംഗി. ഉണണിയേടടന ഫസററ :-) ...more
Sachith Parameswaran
Sep 26, 2017 rated it it was ok
Good try, but I didn't like it. Just as his previous works, this one too has no start and end.
Nirmal
Mar 02, 2019 rated it liked it
Some short stories are excellent. Some stories are average.
Sudhipunathil
Oct 23, 2017 rated it liked it
Only read one story; Ozhivu divasathe kali
Sailesh Ravindran
Jan 06, 2013 rated it liked it
Kottayam 17had had me added to the list of the fans of Unni R.

This one is another collection of short stories by the author, to the despair of the fan in me, wasn't impressive enough. It had contained all the stories in Kottayam 17 along with a few more. But, most of these additions, i found were not as striking as the ones in Kottayam 17.
Mahesh
Jul 19, 2016 rated it it was amazing
ചില കഥകളും കഥാപാതരങങളും മനസസിൽ ഉടകകി നിൽകകുനനു. ലീല, ബാദുഷ എനന കാൽനടകകാരൻ, ആനദമാർഗം, ഒഴിവുദിവസതതെ കളി, പരാണിലോകം, ഭൂതാവിഷടൻ, കോടടയം 17, എനറെയാണെനറെയാണീകൊമപനാനകൾ, മനുഷയാലയചനദിക, തോടിനപപുറം പറമപിനപപുറം എനനിവ തീർചചയായും വായിചചിരികകണം. ...more
Harry b nair
Jun 03, 2012 rated it did not like it
As Leela stinks, I felt it better not to dig further into the dirtiest pit I have ever come across in my life.I don't know about other stories but after reading leela felt it not to go ahead.It's 0 my rating.
Anil Jayakumar
Mar 29, 2016 rated it really liked it
Wanted to read Leela before the movie comes out. Just bought the book Kottayam 17 today and finished reading Leela. I like it. Its strange, I feel there's more to it beyond the lines. I don't know. But I like it.

Athul Raj
Jun 03, 2012 rated it liked it
Shelves: malayalam
Not every story in this collection are good. The ones that I liked are:
- Pranilokam
- Thodinappuram Parampinappuram
- Ath
- Manushyalayachandrika
- Kottayam 17
- Ka

Some like "Leela", "Moonnu Yathrakkar", "Ananda Maargam" are interesting to some extend.
Ila Ramesh
Apr 08, 2016 rated it liked it
an extremely talented writer.... his characters remain in our heart for a long time haunting us all through.... all the characters represent some sort of a mystery that'a centered around their own existence!!! stories r short n interesting... can finish it in a day.
Ananthu Vasudev
Jun 27, 2016 rated it really liked it
ഭാഷയും പരയോഗങങളും ഒപപം ഒരലപം കോടടയതതവും. ഇഷടപപെടടു. ...more
Bilahari
Feb 01, 2016 rated it it was amazing
സതയമുറങങികകിടകകുനന ഇരുളവഴികള... ചരിതരതതിനറെ പാതിതുറനന ജാലകങങള... വെളിചചം ചീനതുനന റാനതലുകള, പനതങങള, ബീഡികകുററികള...

അതെ, കാലതതിനറെ നീറുനന ഓരമമകകുറിപപുകള.
...more
Hrishi
Oct 07, 2014 rated it really liked it
Shelves: malayalam
ആവതാരികയില പറയുനനതുപോലെ മുനമാതൃകകളിലലാതത ശൈലി. ചില കഥകള വളരെയധികം ഇഷടപപെടുകയും മററു ചിലത തീരെ ഇഷടപപെടാതിരികകുകയും ചെയതു. ...more
Rahul Pillai
May 21, 2013 rated it really liked it
എനറെയാണ എനറെയാണ ഈ കൊമപനാനകൾ , തോടിനപപുരം പറമപിനപപുറം , ലീല.ഈ മൂനനെണണം കസറി. ബാകകിയെലലാം അലപായുസുകലാണ .
...more
Balasankar C
Mar 29, 2016 rated it really liked it
ഒനന മുതൽ അഞച വരെ നകഷതരം കൊടുകകാൻ പററിയ കഥകളുണട.. A true mix of interesting and boring stories. This definitely is a different style of writing. ...more
Naseef Gafoor
Apr 06, 2013 rated it really liked it
The best from Unni. R.
Anitha Panicker
Jul 14, 2015 rated it it was amazing
good read!
Merlin Babu
May 07, 2016 rated it it was amazing
സാങകലപിക കഥാപാതരങങളുടെ രാജാവായ എഴുതതുകാരന സവപനങങള കാണിചചു. ...more
Vinu Cyril
rated it it was amazing
Apr 12, 2018
Vivek Pm
rated it it was amazing
Nov 25, 2016
Shefy Lathif
rated it it was amazing
Apr 29, 2016
Manju
rated it really liked it
Jan 12, 2017
unni
rated it really liked it
May 31, 2019
« previous 1 3 4 5 6 7 8 9 10 next »
There are no discussion topics on this book yet. Be the first to start one »

Readers also enjoyed

 • ലന്തൻബത്തേരിയിലെ ലുത്തിനിയകൾ | Lanthanbatheriyile Luthiniyakal
 • പ്രതിമയും രാജകുമാരിയും | Prathimayum Rajakumariyum
 • Oru Bhagavadgeetayum Kure Mulakalum | ഒരു ഭഗവദ്‌ഗീതയും കുറെ മുലകളും
 • നന്ദിതയുടെ കവിതകള്‍ | Nandithayude Kavithakal
 • മരുഭൂമികൾ ഉണ്ടാകുന്നത് | Marubhoomikal Undakunnathu
 • ദയ എന്ന പെൺകുട്ടി | Daya Enna Penkutti
 • ആയുസ്സിന്റെ പുസ്തകം | Aayusinte Pusthakam
 • നൂറു സിംഹാസനങ്ങൾ | Nooru Simhaasanangal
 • പാണ്ഡവപുരം | Pandavapuram
 • സുന്ദരികളും സുന്ദരന്മാരും | Sundarikalum Sundaranmarum
 • മഞ്ഞവെയില്‍ മരണങ്ങള്‍ | Manjaveyil Maranangal
 • ഗുരുസാഗരം | Gurusagaram
 • സ്മാരകശിലകൾ | Smarakasilakal
 • പാലേരി മാണിക്യം ഒരു പാതിരാക്കൊലപാതകത്തിന്റെ കഥ | Paleri Manikyam: Oru Pathirakolapathakathinte Katha
 • Sanchariyude Daivam|സഞ്ചാരിയുടെ ദൈവം
 • യന്ത്രം | Yanthram
 • മനുഷ്യന് ഒരു ആമുഖം [Manushyanu Oru Aamugham]
 • Who Was Beatrix Potter?
See similar books…
154 followers
Unni is a short story writer and screen writer in Malayalam. He is known for his stories like Leela, Kottayam 17 etc.