Goodreads helps you keep track of books you want to read.
Start by marking “മതിലുകള്‍ | Mathilukal” as Want to Read:
മതിലുകള്‍ | Mathilukal
Enlarge cover
Rate this book
Clear rating
Open Preview

മതിലുകള്‍ | Mathilukal

4.09  ·  Rating details ·  2,369 ratings  ·  38 reviews
തിരുവനനതപുരം സെനടരല ജയിലിനറെ പശചാതതലതതില ബഷീര എഴുതിയ അസാധാരണമായ ഒരു പരണയ കഥയാണ മതിലുകള. ‘കൌമുദി ’ ആഴചപതിപപിനറെ 1964-ലെ ഓണം വിശേഷാല പരതിയിലാണ മതിലുകള ആദയമായി പരസിദധീകരിചചത.

ടി കെ പരീകകുടടി ചനദരതാരയുടെ ബാനറില നിരമിചച ‘ഭാരഗവീനിലയം ’ എനന ചലചചിതരതതിനറെ തിരകകഥ ബഷീര അറിഞഞോ അറിയാതെയോ കൌമുദി പതരാധിപരായ കെ ബാലകൃഷണന കൈവശപപെടുതതി. ഇതു വിശേഷാല പരതിയില പരസിദധീകരികകാന പോകുനന വ
...more
Paperback, 64 pages
Published March 1983 by DC Books (first published May 1965)
More Details... Edit Details

Friend Reviews

To see what your friends thought of this book, please sign up.

Community Reviews

Showing 1-30
Average rating 4.09  · 
Rating details
 ·  2,369 ratings  ·  38 reviews


More filters
 | 
Sort order
Nandakishore Varma
Mar 06, 2012 rated it really liked it
Basheer's fictionalised prison memoir of his love affair with a voice. Basheer, in the men's prison, falls in love with Narayani, in the women's prison on the other side of the wall. By the time they arrange a tryst to meet inside the prison's infirmary, Basheer is released.

A signature tragicomic tale from the master.
Shine Sebastian
ഒരു വയതയസതമായ പരണയകഥ !
ഒരു പരണയവലലരി പൂതതുതളിരിടാന ഏററവും സാധയത കുറഞഞ നിലം തനനെ കിളചചുമറിചച അതിനെ അവിടെതതനനെ വളരതതിയെടുതതു ബഷീര ! ഒരികകലും തനറെ വായനകകാരെ വിരസത എനതെനന അറിയികകിലലെനന ഉഗരപരതിജഞയകക ഇതതവണയും മുടകകം വരുതതിയിലല ബേപപൂര സുലതതാന !! ഒരു ജയിലവാസകകാലതതെ തനറെ അനുഭവങങള എതര ആസവാദയകരമായും, രസകരമായും എഴുതിയിരികകുനനു ബഷീര !!
വെറുതേ ഒരു ഘടാഘടിയന നോവല പടചചുവിടടിടട , വേണേല വായിചചിടട പൊയകകോ , എനന ഭാവം ബഷീറിന അജഞാതമാണ. തനറെ വായനകകാരുടെ ഹൃദയതതിന ഊഷമളമായ ഒരു വായനാനുഭവം പകരനനുതനന, അവരുടെ അധരങങള
...more
Arun Raju
Jun 09, 2012 rated it really liked it
i have read almost all of Bhashir's.we have COMPLETE WORKS OF VAIKOM MUHAMMED BHASHEER. the unbearable feeling after missing a chance of meeting someone who is recognised only by her voice and the feeling of upon released from prison.the writer puts you in a dilemma which cant be expressed fully ,it can only be experienced

that emotion which is difficult to express,only such a great writer like BHASHEER can pen down such aesthetic feelings
Younus TM
A beautiful love story. But the ending is pretty confusing..
Prashobh K
Jun 14, 2013 marked it as to-read
read
Kiran
Nov 30, 2013 rated it liked it
a love story by mohamma basheer
Prem
Dec 31, 2017 rated it it was amazing  ·  review of another edition
Shelves: favorites
இககதையின கதாநாயகன கூறுகிறான "ஜெயில எனபது சினன சிறை, உலகம எனபது பெரிய சிறை". எததனை உணமையானது இநத கூறறு. ஜெயிலில கணணுககுப புலபபடும மதிலகள. பெருஞசிறையில கணணுககுப புலபபடாத எததனையோ மதிலகள. இதை எழுதும போது அபபடியான பெருஞசிறையில அடைபடட கைதிகளில நானும ஒருவனாக உணரகிறேன. எலலாம கை கூடி வரும வேளையில மாறறம ஒனறே நிலையானது எனற உணமை புலபபடும. சுகுமாரன அவரகளது மொழிபெயரபபு கதையை அதன போககில வாசிகக உதவுகிறது. பஷீரின நகைசசுவை உணரவு கதையுடன கலநது ஒரு மெலலிய புனமுறுவலை ஏறபடுததத தவறுவதேயிலலை. எததனையோ திரைபபடஙகளில பாரதத ...more
Shiva Subbiaah kumar
Blog: https://thosebittersweetmemories.blog...

About the Book:
Mathilukal (Wall) is about the author himself and his never met love. both are imprisoned and separated by a huge wall that divides their prisons.
Got to know about this ace Malayalam writer and purchased three of his books that was translated in Tamil by காலசசுவடு Kaalachuvadu publications. 'Balyakalasakhi', 'Mathilukal' and 'Enga Uppuppavukku Oru Aana Irunthathu'

Quotes From The Book:
Basheer says ” I’m the garden, I’m the flower” What about the fruit? Yes I'm the fru/>Quotes/>About
...more
Dinesh Sunder
Jul 17, 2018 rated it it was amazing  ·  review of another edition
One could feel good of the life of prisoners, the freedom they enjoy by the way the author describes it, 'Why should I go to the jail outside the prison?!' The yearning for love and life makes it a compelling read.
Meera S
Jun 22, 2014 rated it really liked it

I saw the movie first. After that, I was eager to read the book. Its a short novel, but very touching. Loved Basheer's writing and his simplicity!!!
Sreehari P
Jun 11, 2019 rated it it was amazing
Shelves: novels
This review has been hidden because it contains spoilers. To view it, click here.
Mohammed Haisham
Feb 16, 2018 rated it really liked it
ഇഷടായി!! വളരെ അധികം ഇഷടായി. "മതിലുകൾ" മാതരമലല ബഷീറിനെയും!

ബഷീറിനറെ യഥാർതഥ വയകതിതവം ഞാൻ ഇ നോവലിൽ കൂടെ അറിയുനനു. അദദേഹം ജയിൽ, അദദേഹതതിനറെയതായിടടുളള ഒരു ചെറിയ ലോകം ആകകുനനു. വാർഡറോടും, സഹ ജയിൽ വാസികളോടും വളരെയധികം സനേഹതതോടും ബഹുമാനതതോടും പെരുമാറുനനു ഒടുവിൽ "ലോകം തനനേ ഒരു വലിയ ജയിലലലേ" എനനുളള സതയാവസഥ പറയുനനു. തികചചും സാധാരണ ഒരു മനുഷയൻ.

എനനാലും നാരായണിയെയ കാണാൻ പററിയിലലെലലോ എനനുളള കാരയം വിഷമം വരുതതാതിരുനിലല. എനനാലും ആരാകും നാരായണി? അവൾ ചെയത തെററ എനതാകും?!
...more
Aiswarya Bose
Aug 13, 2019 rated it it was amazing
this tells every other love stories to Backoff!!
legend he is, Basheer,Vaikom Mohamed .
K K
Apr 21, 2019 rated it it was amazing
"You can go Mr Basheer; you are free!"said the jailor.
"Why should I be free......who wants freedom?"
What prompted Basheer to say that he did not want freedom from imprisonment? Read the beautiful story...
Akash Aravind
May 25, 2018 rated it it was amazing
This is a classic. I can feel the voice of KPAC Lalitha throughout all pages. Also, pictured Mammootty & Sreenath since I saw the movie first.
 Ahana ghazal
Nov 01, 2017 rated it really liked it
basheer wrote everything in a diffrent manner and everything still stays extra ordinary!!!
Anees Azeez
Nov 06, 2018 rated it liked it
An unended love story of basheer and narayani from the jail...the communication takes place through the walls which diffrentiate the men prison and women prison
Ajay
Nov 17, 2018 rated it really liked it
നിഷകളങകമായ വിരഹം.. 56 പേജേ ഉളളുവെങകിലും വായിചച തീരുമപോൾ നെഞചിടിപപ കൂടടുവാൻ പരയാപതം. ...more
Nirmal
Mar 07, 2019 rated it really liked it
Shelves: romance
Wonderful love story happens in jail atmosphere. Must read.
Arundev
Feb 23, 2018 rated it really liked it
A very simple love story. Author's writing Style and the simplicity made me complete this novel in one read.
There is a movie on this novel.
Murshid
Feb 07, 2017 rated it really liked it
Nice love story
Mumtaz Muhammed
Sep 14, 2012 rated it it was amazing
one beautiful love story of a man who finds love in an unlikely place and lost it in an unexpected way.The author yearns freedom and love in the most unlikely place....A PRISON and THIS is his love story that never turned true due to circumstances . A WONDERFUL STORY OF A MORE WONDERFUL MAN which shows love can be felt ,smelled and heard even if separated by walls......
Ardra
Oct 18, 2014 rated it liked it
love at the most unexpected of places.. loved the descriptive writing!!. found it a true and raw story.. he didnt try to fantasise any of it..wrote every feeling every incident every moment as it would have been.
movie on to watch list . !!
Shobith
May 05, 2014 rated it it was amazing
We are not supposed to review a creativity by Vaikom muhammed bashir
Aditya Nirmalkar
Jan 12, 2015 rated it it was amazing
i want to read this book
Muhammedharis
Nice story
Nidheesh Vasan
Jul 09, 2012 rated it it was amazing
must read
Shabeer Usman
Dec 09, 2015 rated it it was amazing
it's awesome....
Charles
May 07, 2015 rated it it was amazing
Shelves: basheer
gud
Jabir
Sep 08, 2015 added it
Like
« previous 1 3 4 5 6 7 8 9 next »
There are no discussion topics on this book yet. Be the first to start one »

Readers also enjoyed

 • ദൈവത്തിന്റെ വികൃതികള്‍ [Daivathinte Vikruthikal]
 • യന്ത്രം | Yanthram
 • ലന്തൻബത്തേരിയിലെ ലുത്തിനിയകൾ | Lanthanbatheriyile Luthiniyakal
 • ഇരുട്ടിന്റെ ആത്മാവ്‌ | Iruttinte Athmavu
 • ഐതിഹ്യമാല | Aithihyamala
 • ഉദകപ്പോള | Udakappola
 • ഒരു തെരുവിന്റെ കഥ [Oru Theruvinte Kadha]
 • പാലേരി മാണിക്യം ഒരു പാതിരാക്കൊലപാതകത്തിന്റെ കഥ | Paleri Manikyam: Oru Pathirakolapathakathinte Katha
 • ആലാഹയുടെ പെണ്മക്കള്‍ | Aalahayude Penmakkal
 • പയ്യൻ കഥകൾ [Payyan Kathakal]
 • ആൾക്കൂട്ടം | Aalkkoottam
 • പാണ്ഡവപുരം | Pandavapuram
 • Odayil Ninnu
 • ഗുരുസാഗരം | Gurusagaram
 • സുന്ദരികളും സുന്ദരന്മാരും | Sundarikalum Sundaranmarum
 • അഗ്നിസാക്ഷി | Agnisakshi
See similar books…
Vaikom Muhammad Basheer is regarded as one of the prominent literary figures ever existed in india. He was a legend in Kerala.

He was one of those outspoken figures who revolutionized Malayalam Literature, and Thus the World Literature itself with his dauntless sarcasm, satire, and black humor.

Often referred to as the Beypore Sultan (the king of Beypore) by the colleagues, h
...more
“மானுட குலத்துக்கான கடவுளின் பிரத்தியேக வரம் இந்தச் சிரிப்பு.” 0 likes
“மரணத்தை இரண்டு விதமாகச் சந்திக்கலாம் என்று சொல்லியனுப்புவேன். அழுதுகொண்டும் சிரித்துக்கொண்டும். எப்படியிருந்தாலும் செத்துப் போவோம். சிரித்துக்கொண்டே மரணத்தைச் சந்தியுங்கள். மங்களம்.” 0 likes
More quotes…