Goodreads helps you keep track of books you want to read.
Start by marking “അസുരവിത്ത്‌ | Asuravithu” as Want to Read:
അസുരവിത്ത്‌ | Asuravithu
Enlarge cover
Rate this book
Clear rating
Open Preview

അസുരവിത്ത്‌ | Asuravithu

3.83  ·  Rating details ·  1,012 Ratings  ·  29 Reviews
മേചചില സഥലങങള ഇവിടെ ആരംഭികകുനനു... അഴുകകു ചാലുകളും ഇളം കാലടികളകകു തടടിതെറിപപികകാന വെളളമൊരുകകി നിലകകുനന പുലതണടുകളും മേഞഞു നടകകുനന കാലികകൂടടങങളും ഇപപോഴും ബാകകി നിലപപുണട. നടുവില, കടനനു പോയവരുടെയെലലാം കാലപാടുകളില കരിഞഞ പുലലുകള നിരമമിചച ഒററയടിപപാത നീണടു കിടകകുനനു. - പരിയപപെടടവരെ, തിരിചചു വരാന വേണടി യാതര ആരംഭികകുകയാണ.
മലയാളതതിനറെ അഭിമാനമായ എം.ടി വാസുദേവന നായരുടെ മററൊരു മനോഹരസൃഷടി
...more
Paperback, 274 pages
Published by DC Books (first published 1962)
More Details... edit details

Friend Reviews

To see what your friends thought of this book, please sign up.

Community Reviews

(showing 1-30)
Rating details
Sort: Default
|
Filter
Shine Sebastian
കൊടുങകാററിനറെ കരുതതാണ എംടി യുടെ തൂലികയകക. ആളികകതതുനന അഗനിജവാലയുടെ തീകഷണതയും!

ഓരോ എംടി കൃതി കയയിലെടുകകുമപോഴും പരതീകഷ വാനോളം ഉണടാകും, ആ പരതീകഷകളെകകാള എതരയോ ഉയരതതില ചെനനാണ ഓരോ കൃതിയുടെയും ആസവാദനം നിലകകാറ!

ഈ പുസതകം വായിചചുതുടങങിയപപോള കരുതിയിരുനനതിനേകകാള അനേകം മടങങ ഗംഭീരം.

എംടിയുടെ ഭാഷയെകകുറിചച കൂടുതല പറയേണടലലോ.

'രണടാമൂഴം' എനന അതഭുതതതേകകാള മികചച മററൊരു എംടി കൃതി എനികക വായിചച തീരകകാന ഉണടെനന സവപനതതിലപപോലും കരുതിയിരുനനിലല! എനികക തെററി.

എംടി എനന രണടകഷരം എനനെ അതിശയിപപികകുനനത തുടരനനുകൊണടേയിരികകുനനു!
...more
Anjali Aravind
May 29, 2016 rated it really liked it
Shelves: 2016
innathe thirakku pidicha jeevithathil... kaalam thetti peyyunna aadya mazha pothiyunna aalasyam . athinte sugham periya nimishangalil thonnunna nashta bodham... athu pole oru anubhoothi aanu e kadha sammanichathu.. anyam chennu poya pazhamayude drishya bhangiyil mungi nilkkunna oru gramavum.. abhimanathinum paarambaryathinum swantha- bandhangalekaalum mikavu kodukkunna oru pidi manushyarum.. ivarude koode kurachu kaalam e pusthakathilude ah graamathil njanum jeevichoru anoobhoothi aanu.. santhri ...more
Manu
Jul 02, 2012 rated it it was amazing  ·  review of another edition
Shelves: malayalam

ആറാം തമബതില ഉണടായ തൃപപുതരന ഗോവിനധനകകുടടി യുടെ കഥ .


ആറാം തമബതില ഉണടായ തൃപപുതരന ഗോവിനദനകുടടി യുടെ കഥ .

പരാജയങങള മാതരം ഏററു വാങങി ,ജീവിതതതിനറെ അറിയപപെടാതത വഴികളിലൂടെ അയാള തനനെ അറിയാതെ നടകകുകയാണ

ഒരികകലും കര കയറാന പററാതത കയങങളില എതതിപപെടുനന ഗോവിനദനകുടടി അവിടെ നിനനും തനറെ ജീവിതം വീണടും തുടങങുകയാണ.

കഥാപാതരങങളുടെ മാനസിക സംഘരഷങങള തീവരമായ ആവിഷകകരികകുനനതില തനറെ കഴിവ ഒനന കൂടി തെളിയികകുനനു എം. ടി.
...more
Santhosh V krishnan
Oct 23, 2013 rated it liked it
Shelves: fiction, malayalam
Though I admire M T sir's story telling skills like all other readers around the world, this story was a bit hard for me not because of the wrong decisions of the hero to get converted to islam and then getting out of it to realise that he is a mere human without any religion.... but may be due to the high degree of pessimistic thoughts going through the minds of hero through out... it may be realistic...but I wish to be little idealistic at times..like all of u...
Basil Thoppil
Aug 05, 2013 rated it really liked it
30 വയസാകുനനതിനും മുൻപേ ഒരാൾകക ഇങങനെ ഒരു പുസതകം എഴുതാൻ സാധികകുക - അവിശവസനീയം!
* അഭിമാനം ചോറിനേകകാൾ സവാദേറിയതായിരുനനു.
* പുഴ ആയിരം നാവുളള പാമപാണ, കണടതെലലാം നകകിതതിനനാലും വിശപപടങങാതത പാമപ!
...more
Abhirami
Jan 15, 2013 rated it it was amazing  ·  review of another edition
I think my vocabulary is not enough to describe this book.This is just great!!!!!!!!!!!!
Alexy
Aug 15, 2013 rated it it was amazing
the author focuses on a communally charged situation. It trained the spotlight on the Hindu and Muslim communities in feudal Kerala. really a good read. i really liked it ! another superb work frm M.T.
Bilahari
Jul 08, 2015 rated it it was amazing  ·  review of another edition
മനുഷയന ദരോഹികകും, നിസസരനാകകും; ചതികകും. ഹിനദുവായാലും ഇസലാമായാലും മനുഷയനാണോ? എങകില-
പകഷെ, ശവങങളകകു താന വേണം. ശവങങളകകു മാപപിളയും നായരും ഭേദമിലല; കളളനും തെമമാടിയും വയതയാസമിലല.
...more
Jincy
Nov 11, 2016 rated it really liked it
I were always chocked up while reading his books. Hero is never ready to give up.His positive attitude is really inspiring . Like really the way of writing in malabar style.
Indulal
Another fantastic work of M T .
Akhil MK
Sep 20, 2017 rated it really liked it  ·  review of another edition
1925(ബരിടടീഷ ഗവ.) നായർ റെഗുലേഷൻ ആകററ വനനതോടുകൂടി മരുമകകതതായ രീതിയിൽ നിനനു മകകതതയാ രീതിയിലേക കടുംബങങൾ പൊടുനനനെ മാറിയപപോൾ, വർഷങങൾ കൊണട ശീലിചചുപോനന ആചാരങങൾ രീതികൾ ശീലങങൾ ചുമതലകൾ എനനിവയിൽ പെടടനന ഒരു മാററം ഉണടായി, ഇത അകകാലതതെ പല നായർ കുടുംബങങളേയും കുടടികളെ ബാധിചചു. അചഛനിലനിനനും അമമാവനിൽ നിനനും കൃതയമായ ശരദധകിടടാതെയും കുടടികൾ വളർനനുവനനു, ഈ ഒരു സംകരമണകാലതതെ വയവസഥിതി ഇലലായമയുടെ ഒരു ഇരയാണ കഥാനായകൻ. അതിനെ ചുററിപപററിയാണ കഥ നീങങുനനത. കൂടാതെ അനനതതെ കേരളസാമൂഹയ ചുററുപാടും കൃതയമായ മനസിലാകകാം. ഏഴുതതുകാരാനറെ സാമൂഹ ...more
AthulBabu T
Mar 09, 2017 rated it it was amazing  ·  review of another edition
Have you ever thought what would be to live when there was no internet and TV or radio. I don't know how it feels. It was a warm day and the summer wind was scorching my body. I set aside the completed book and thought for a while. I was not hollow, and the story was not having a happy ending, but still I felt content. May be because MT portrays the realistic man out there rather than the character who gets everything he wants. Our protagonist never got anything he wanted and poverty gripped him ...more
Shihab Perumpulliyil
Aug 15, 2014 rated it really liked it
Shelves: favourites
Let me think about how perfectly MT written this novel, how perfectly MT characterized the protagonist Govindhankutty. Every time I taking this book after completing 20 or 30 pages I feel this book somehow lengthy and why he made this novel with 275 pages. But I got all the answers of my questions regarding MT'S style In the last page. Where I can met the personification of the protagonist. In the life of Govindhankutty I could only saw sorrows and sorrows , and his every decisions became anothe ...more
Akshay Joy
Aug 10, 2013 rated it really liked it
"വാകകുകളക ഇതര വലിയ പിശുകക കാടടുനനത എനതിനാണാവോ.? വലിയ പഠിപപുളള ആളുകള ആവുമപോൾ അങങനെലലമയിരികകും" ... ആറാം തംബബതതിൽ പിറനന ഗോവിനദൻ കുടടി നായരുടെ കഥ കിഴകകുമുറി എനനാ നാടിനറെ കൂടി കഥയായി മാറുകയാണ . വടകകാൻ കേരളതതിലെ ഒരു കൊചചു ഗരാമതതിലെ ഫയൂടൽ ഭരണകാലതതെ ഓരമമിപപികകുനനു ഈ കിഴകകേമുറി . "ആളുകളകക വേടടയാടുനനതിനു ഒരു രസം ഉണട , മനുഷയരെ അയാൽ കൂടി" .... ഒരു സമൂഹം മനുഷയനെ വേടടയാടി അവനറെ ജീവിതവും സവപനങങളും കുഴിചചു മൂടുകയും ചെയുനനു. മതം സാമൂഹയ ജീവിതതതിൽ ഇടപെടവുനനതിനറെ ഏററവും ഉതതമായ ഉദാഹരണം ആണ അസുരവിതത ..... സമൂഹം ഒരേ സ ...more
Jins Mathew
May 29, 2014 rated it really liked it
വളരെ നാളുകളായി നിർതതിയ വായന പുനരരഭികകുവാൻ തിരഞഞടുതത ബുകക ആണ അസുരവിതത എനനതിൽ ഞാൻ വളരെ സനതോഷികകുനനു . എപപോൾ രാതരി വെളുകകോവളം വായന തനനെ. ഒരു വായനകകാരനായി ഗോവിനദനകുടടിയുടെയ കാലടികൾ പിനതുടരുമപോൾ, പലപപോഴും പഴയകാലതതിലേകക സഞചരികകാനും ഒരു ഗോവിനദൻകുടടി ആകാനും ഒരു കൊതി. അവസാനം ഗോവിനദന കുടടി, ശേഖരൻ നയുരുടേ കയയിൽ കുഞഞിനെ ഈൽപിചചു "ഞാൻ ഈ കുഞഞിനു വേണടി ഒരികകൽ തിരിചചു വരും " എനന പറയുമപോൾ മനസിലാകകാം ഗോവിനദൻ കുടടി ഒരു സാധാരണ മനുഷയനെകകാൾ ഏറെ വളരനനുഎരികകുനനു എനനു . തീഷണമായ അയാളുടെ ജീവിതാനുഭവങങൾ ആകാം അതു. ...more
Arun Puthenparambil
മേചചില സഥലങങള ഇവിടെ ആരംഭികകുനനു... അഴുകകു ചാലുകളും ഇളം കാലടികളകകു തടടിതെറിപപികകാന വെളളമൊരുകകി നിലകകുനന പുലതണടുകളും മേഞഞു നടകകുനന കാലികകൂടടങങളും ഇപപോഴും ബാകകി നിലപപുണട. നടുവില, കടനനു പോയവരുടെയെലലാം കാലപാടുകളില കരിഞഞ പുലലുകള നിരമമിചച ഒററയടിപപാത നീണടു കിടകകുനനു. - പരിയപപെടടവരെ, തിരിചചു വരാന വേണടി യാതര ആരംഭികകുകയാണ.
മലയാളതതിനറെ അഭിമാനമായ എം.ടി വാസുദേവന നായരുടെ മററൊരു മനോഹരസൃഷടി, അസുരവിതത
...more
Arun Kalarikkal
Jun 02, 2015 rated it it was amazing
മേചചില സഥലങങള ഇവിടെ ആരംഭികകുനനു... അഴുകകു ചാലുകളും ഇളം കാലടികളകകു തടടിതെറിപപികകാന വെളളമൊരുകകി നിലകകുനന പുലതണടുകളും മേഞഞു നടകകുനന കാലികകൂടടങങളും ഇപപോഴും ബാകകി നിലപപുണട. നടുവില, കടനനു പോയവരുടെയെലലാം കാലപാടുകളില കരിഞഞ പുലലുകള നിരമമിചച ഒററയടിപപാത നീണടു കിടകകുനനു. - പരിയപപെടടവരെ, തിരിചചു വരാന വേണടി യാതര ആരംഭികകുകയാണ.
It touched my heart ❤
...more
Sumith Prasad
Jul 11, 2015 rated it really liked it
ഒരു കാലഘടടതതിനറെയും നാടിനറെയും ഫയുടൽ ചിനതകളുടെയും കഥ ജീവിതതതിനറെ വിവിധ തലങങളെ ഉപയോഗിച പറയുനന ഒരു കൃതിയാണ അസുരവിതത .. തീവരത കുറചചു കൂടിയിരുനനെങകിൽ എനന ചിനതിചചുപോകുനനു .. ഒററവാകകിൽ ഒരു നലല വായന തനനെയാണ അസുരവിതത സമമാനിചചത .. ...more
Veena
Jun 01, 2014 rated it really liked it
Kulamahimayudeyum adyathwathinteum maravilulla nishkriyathwam..daridryam polum prachodanam aakunilla.chorathilappum thalayeduppum kaimuthalayulla nayakanu adwanikkanulla manasurappu illathathenthae?..vayana kazhinjappol ee chodyam bakki nilkunnu manasil.
Sameer m
Aug 01, 2015 rated it really liked it  ·  review of another edition
one of best novel in maļayalam...
Ratheesh
Sep 24, 2015 marked it as to-read
hii
Midhun Jose
Mar 01, 2015 rated it really liked it  ·  review of another edition
Shelves: fiction, malayalam
Another good novel by MT. It gives readers a good picture of social set up in 1930s and 1940s in Kerala.
Shyam
Jul 10, 2013 rated it really liked it
Shelves: book-in-hand
സമൂഹം വേടടയാടുനന ജീവിതങങളുടെ പരതീകമായ നായകനറെ (പരതി നായകനറെ !!!!) കഥ , ഗരാമതതിനറെ പശചാതതലതതിൽ മനോഹരമായി അണിയിചചൊരുകകിയ നോവൽ....... ...more
Jithin Rajan
Jul 29, 2014 rated it really liked it
എം.ടി കഥകളിൽ ഏറെ വയസഥമായ ഒരു വായനാനുഭവം, അതാണ എനികക അസുരവിത. സമൂഹം ഒരുവനിൽ അടിചെലപപികുനന അലലെങകിൽ അവൻ പലതിനും നിരബനധിതനകുനെ ചില സാഹചരയങങൾ., ജീവിത സമമർധങങൽ അങങനെ പലതുമാണ അസുരവിത. ...more
Jins Mathew
Jun 21, 2016 rated it it was amazing
Great
Sumayya.S
Jan 12, 2017 rated it liked it
good book
Athul Raj
Feb 29, 2012 rated it really liked it
Shelves: malayalam
The story of a Malabar village, it's customs and people. The style and language is quite mature and praiseworthy. The story flows slowly, yet steadily and takes us along with it. Really good read.
Binesh Babu
rated it it was amazing
Jul 28, 2017
Priyanka
rated it it was amazing
Aug 18, 2014
Rahul Ramesh
rated it really liked it
Apr 01, 2018
« previous 1 3 4 5 6 7 8 9 next »
There are no discussion topics on this book yet. Be the first to start one »
 • യന്ത്രം | Yanthram
 • അടയാളങ്ങള്‍ | Adayalangal
 • സുന്ദരികളും സുന്ദരന്മാരും | Sundarikalum Sundaranmarum
 • Maattathi | മാറ്റാത്തി
 • സ്മാരകശിലകൾ [Smarakasilakal]
 • ഒരു തെരുവിന്റെ കഥ [Oru Theruvinte Kadha]
 • ഉദകപ്പോള | Udakappola
 • ഗുരുസാഗരം [Gurusagaram]
 • ചിദംബര സ്മരണ | Chidambara Smarana
 • മനുഷ്യന് ഒരു ആമുഖം [Manushyanu Oru Aamugham]
 • ജന്മദിനം | Janmadinam
 • Thottiyude Makan | തോട്ടിയുടെ മകന്‍
 • ഹരിദ്വാരിൽ മണികൾ മുഴങ്ങുന്നു | Haridwaril Manikal Muzhangunnu
 • പയ്യൻ കഥകൾ [Payyan Kathakal]
 • മരുഭൂമികൾ ഉണ്ടാകുന്നത് | Marubhoomikal Undakunnathu
 • അയൽക്കാർ | Ayalkkar
 • അഗ്നിസാക്ഷി [Agnisakshi]
 • ലന്തൻബത്തേരിയിലെ ലുത്തിനിയകൾ | Lanthanbatheriyile Luthiniyakal
732 followers
Madathil Thekkepaattu Vasudevan Nair (Malayalam: മഠതതില തെകകെപാടട വാസുദേവന നായര) (born 9 August 1933), popularly known as MT, is a renowned Indian author, screenplay writer and film director. He was born in Kudallur, a small village in the present day Palakkad District, which was under the Malabar District in the Madras Presidency of the British Raj. He is one of the most prolific and versatile wr ...more
More about M.T. Vasudevan Nair