Goodreads helps you keep track of books you want to read.
Start by marking “แผนร้ายดวงใจพยัคฆ์ (หวานใจกับสายลับ, #1)” as Want to Read:
แผนร้ายดวงใจพยัคฆ์ (หวานใจกับสายลับ, #1)
Enlarge cover
Rate this book
Clear rating
Open Preview

แผนร้ายดวงใจพยัคฆ์

(แผนลับ แผนรัก #1)

3.63  ·  Rating details ·  19 Ratings  ·  5 Reviews
เพราะความรักหรือแผนราย...ทีทำใหเขากลับมาทวงสิทธิของความเปนคูหมันจากเธอ ภารกิจลับทีทำอยู ทำใหเจาพยัคฆคำ ณ เวียงสรวง ฉวยโอกาสนำมาใชเปนขออางในการกลับมาทวงสัญญาจากอดีตคูหมันอยางปักไหมทองอีกครังหนึง แตชายหนุมจากไปถึงสิบเอดปีเตม และเขาเคยทำเรืองรายกาจกับเธอเอาไวมากมายจนความรักทีหญิงสาวมีใหเปลียนแปรเปนความเกลียดชัง แลวเขาจะทำใหแผนรายกลายเปนแผนรัก และหญิงสาวจะยอมเปนดวงใจพยัคฆหนุมไ ...more
374 pages
Published May 11th 2010 by พิมพ์คำ
More Details... edit details

Friend Reviews

To see what your friends thought of this book, please sign up.

Reader Q&A

Be the first to ask a question about แผนร้ายดวงใจพยัคฆ์

This book is not yet featured on Listopia. Add this book to your favorite list »

Community Reviews

(showing 1-34)
Rating details
Sort: Default
|
Filter
Chompoo Choti
Dec 25, 2017 rated it liked it
เรืองนีเปนนิยายเรืองแรกของนิยายชุด แผนลับแผนรัก ซึงประกอบไปดวย #แผนรายดวงใจพยัคฆ #แผนรักพญาเหยียว #แผนลวงบวงมายา ทังสามเรืองเปนเรืองราวทีไมไดตอเนืองอานแยกไดแตวาถาอยากไดอรรถรสดีงามกคิดวาอานเรียงเลมกนาจะดีกวานะคะ


เรืองนีเปนเรืองทีมีพลอตไมซับซอนเลยคะ พระเอกนันเรียกวาเปนแนวสายลับทีทำตัวเลวราย การมีอดีตคูหมันทีนารักแตถอนหมันตัวเองไปตัง 11 ปี ชวงนันกเลยกลายเปนความหางเหินแตเพราะเขาเองแสดงตัวออกมาในแงมุมเลวรายนางเอกของเรากเลยจดจำภาพของอดีตคูหมันทีเปนแนวลบเสียเยอะ ผานมา 11 ปี เขากลับมามีหนาทีตองทำและการต
...more
nanziiy
Sep 15, 2017 rated it really liked it
สนุกนาติดตาม หักคะแนนนางเอกลำไยไปนิสสส ...more
Wanyiwa
Jan 03, 2017 rated it liked it
เรืองนีเปนเรืองแรกของหนังสือชุด "หวานใจกับสายลับ" ซึงมีทังหมด 3 เลมดวยกัน แตเราชอบเรืองนีมากกวาเพือนคะ ซึงเปนเรืองออกแนวโลดโผนวูบวาบหนอยนะคะ ไมใชแนวพรรณนาละเมียดละไม

พระเอกเปนสายลับทีทำตัวเปนหนุมเสเพล เมือมีเหตุใหตองกลับมาเมืองไทยเพือปฏิบัติภารกิจบางอยาง กเลยถือโอกาสทำตามหัวใจตัวเองดวยการทวงอดีตวาทีคูหมันของตัวเองคืนซะเลย ซึงเราวาเคมีของคูพระนางคูนีลงตัวดี คือพระเอกกแรงแบบมันใจในตัวเองมาก ขอใหไดนางเอกมาเปนของตัวเองกอน เรืองอืนคอยไปแกปัญหาเอาทีหลัง สวนนางเอกกแรงตรงทีหยิงยโสและเยนชากับพระเอกไดสะใจด
...more
Ann
Nov 28, 2016 rated it liked it  ·  review of another edition
เนือเรืองยอ :
เจาพยัคฆคำเปนสายลับทีมาตามสืบคดีคายาขามชาติคดีใหญ วางแผนจับโดยใชการแตงงานกับปักไหมทอง เปนบันไดในการเขาไปในกลุมคายา

มีหลายสวนของเนือเรืองยังคลุมเครือ เชน เหตุการณเมือ 11 ปีกอน จุดแตกหักของพระเอกนางเอก รูสึกวาความรูสึก และเหตุผล ยังสือออกมาไดนอยเกินไป จนไมเขาใจวาทำไมมันถึงรายแรงไดขนาดนัน เลยทำใหเนือหาโดยรวมยังไมชัดเจน

แอบงงกับชือของ 'นีนนารา' คือไมแนใจวาชือเลนเธอคือ 'ดาราดัง' หรือเปลา เพราะเปนชือเลนทียาวมาก หรือพยายามสือวา เธอเปนดาราดัง? แตใชชือดาราดังมากกวาชือ นีนนาราเสียอีก
...more
Elifobeth
Feb 17, 2014 rated it it was ok
ชวยดวย! อานแลวไมสนุกเลย ไมชอบทังพระเอกนางเอก คูเดียวทีดูดีในสายตาเราคือคูของร.ต.อ. นกันตกับนีนนารา เนืองจากคูนีมีสีสันกวาเยอะ บทปะทะคารมกอานแลวเพลิน ในขณะทีเราเบือบุคลิกของพระเอกนีชอบคิดเองเออเองวานางเอกตองทำอยางไง นางเอกในเรืองนีเรียกวาไมไดตัดสินใจชีวิตเลย พอพระเอกของเราคิดใหหมด เรืองนำเนาลงบอเลย ยิงอานยิงอยากใหจบเรวๆ

ตอนแรกกะจะอานชุดนีในจบรวดเดียว สงสัยจะไมไหวแลว ตองขอพักเบรก// เราชอบงานของอุมาริการเลมหลังๆมาก โดยเฉพาะพวกเลมทีอยูนีซีรีย ขำเชินมวนกลิงไปหลายรอบ เจอแลวนีไปจอดเลย YY
...more
Waranya Tang
rated it liked it
Sep 15, 2016
Pathitta Charoenmuang
rated it it was amazing
Mar 21, 2018
Kt Bua
rated it really liked it
Nov 25, 2012
Athaw
rated it liked it
Oct 06, 2017
Kapoh20
rated it really liked it
Apr 10, 2013
Jerry
rated it really liked it
Dec 30, 2017
Aor Umaporn
rated it really liked it
Aug 28, 2014
Moo Montatip
rated it really liked it
Jan 25, 2017
Arisa
rated it really liked it
Oct 26, 2011
Bankub
rated it really liked it
Sep 03, 2016
Pui Kanitnicha
rated it really liked it
Jun 05, 2016
Panjiw Chiw
rated it really liked it
Oct 05, 2017
Polyj
rated it really liked it
Jul 03, 2015
Fos Nichanun
marked it as to-read
Jul 05, 2014
Miki
marked it as to-read
Sep 08, 2014
Choochern So cold
marked it as to-read
Oct 30, 2014
Ant
marked it as to-read
Feb 11, 2015
Namnao
marked it as to-read
Feb 23, 2015
Nooma
marked it as to-read
May 14, 2015
Tawtaw Ngorsuwan
marked it as to-read
Jun 13, 2015
Pleao Pim
marked it as to-read
Nov 24, 2015
Kathi
marked it as to-read
Jul 22, 2016
Anida
marked it as to-read
Apr 23, 2017
Aschara Khanthawit
marked it as to-read
Apr 26, 2017
Rarin
added it
Jun 03, 2017
Kobzilly
marked it as to-read
Apr 16, 2018
There are no discussion topics on this book yet. Be the first to start one »

Other books in the series

แผนลับ แผนรัก (3 books)
  • แผนรักพญาเหยี่ยว (หวานใจกับสายลับ, #2)
  • แผนลวงบ่วงมารยา (หวานใจกับสายลับ, #3)