Goodreads helps you keep track of books you want to read.
Start by marking “ഹിഗ്വിറ്റ | Higuita” as Want to Read:
ഹിഗ്വിറ്റ | Higuita
Enlarge cover
Rate this book
Clear rating
Open Preview

ഹിഗ്വിറ്റ | Higuita

3.85  ·  Rating details ·  793 Ratings  ·  24 Reviews
വാകകുകളുടെ അപാരമായ ദൃശയസാധയതകളെ മലയാളിയിലേകക വിനയസിപപിചച കഥകള. വാകകുകളില നിനന പരാണനറെ നീറിപപിടചചിലും വൈശാഖപൗരണണമിയും കടഞഞെടുകകുനന എഴുതത. വരതതമാനകാലതതോട മുഖാമുഖം രാഷടരീയം പറയുനന മിതതുകള. സംഗീതാതമകമായ ഭാഷ.

ഹിഗവിററ, വനമരങങള വീഴുമപോള, കാരമെല, എനറെ മകള-ഒരു സതരീ, നാലാം ലോകം, കാണി, വിലാപങങള തുടങങി അനശവരമായ ഏഴു കഥകള.
...more
Paperback, 100 pages
Published July 1993 by DC Books
More Details... edit details

Friend Reviews

To see what your friends thought of this book, please sign up.

Community Reviews

(showing 1-30)
Rating details
Sort: Default
|
Filter
Akshay Joy
May 11, 2014 rated it it was amazing
ഞാൻ ഇത വരെ വായിചചാ കഥകളിൽ ഏററവും മികചചത എനന തോനനുനനത ഹിഗവിററ എനനാ കഥ സമാഹാരം ആണ . പെനൽററി കികക കാതതു നിലകകുനന ഗോളിയുടെ മാനസിക അവസഥയുമായി താരതമയം ചെയതു അവതരിപപിചച ഹിഗവിററ ഏററവും മികചചത . ബഹിരകശതത ഒററപെടടു പോയ ഒരു മലയാളിയും രാഷയകരനയും തമിലുളള കഥ പരയുനാ നാലാം ലോകവും എനനെ വലലാതെ ആകരഷിചചു . ...more
Shine Sebastian
A great book. This book contains seven well written short-stories. I especially liked Madhavan's clever use of language and phrases. My favourite story of the seven is 'Higuitta' which tells the story of a Christian priest in Delhi who saves a girl from a cruel and evil criminal. N.S.Madhavan finds similarities in the the protagonist in this story and the Columbian goal keeper Higuitta. Higuitta was no ordinary goal-keeper, he stood out from the rest of them, he had a way of his own on the groun ...more
Shynil Hashim
Mar 16, 2013 rated it it was amazing
Soulful, beautiful stories
Athul Raj
Aug 25, 2014 rated it really liked it
Shelves: malayalam
പരമേയം കൊണട മററ കഥകളിൽ നിനന വയതയസതമായവയാണീ സമാഹാരതതിലേത. മുൻപ വായികകാതത കഥകൾ എനനതിലുപരി, മുൻപ ചിനതികകാതത കഥകൾ എനന പറയുനനതാവും ശരി. ഹിഗവിററയും, നാലാം ലോകവും തികചചും പുതുമയുളളവയാണ. നലല വായനാനുഭവം തനന കൃതി. ...more
Sandeep KP
May 06, 2017 rated it it was amazing
The book that brought a break-through in Malayalam short story history. Must read.
Kuckoo
Nov 17, 2017 rated it liked it
Higuita, vanmarangal veezhumpol and kaani I liked in the collection
Tintu Shaj
Sep 17, 2017 rated it it was amazing
..ഒരു ചോദയവും പറചചിലുമിലലാതെ ഒരുപാടുപേരുടെ ജീവിതം അവരെകകാൾ ഭംഗിയായ ജീവികകാൻ എൻ.എസി'നെ പോലതതെ അപൂർവംപേർകകേ കഴിയൂ.. ...more
Nimitha TR
A collection of 7 sublime short stories. It was my first book by N.S. Madhavan. Amazing craft! My favorites were: Higuita, vanmarangal veezhumbol, Naalam lokam.
Ashique Majeed
Jul 09, 2017 rated it really liked it
Shelves: malayalam
N S മാധവൻ എനന എഴുതതുകാരനെപപററി ആദയമായി കേൾകകുനനത പലസടുവിനു പഠികകുമപോളാണ. അനന സെകകനറ ലാങവേജ മലയാളം തിരഞഞെടുതതിടടുളളവർ 'ഹിഗവിററ' മറനനിരികകുവാൻ വഴിയിലല. ഞാൻ സെകകനറ ലാങവേജ ഹിനദിയായിരുനനു. പകഷെ ഇത പഠിപപിചച ദിവസം കലാസിലെ മുഴുവൻ ചർചചാ വിഷയം ഈ ഒരു കഥയായിരുനനു. ആണുങങൾ കൊടുമപിരി കൊണട ചർചച നടതതുമപോൾ പെണണുങങൾ നാണതതോടെ മുഖം കുനിചചിരിനനു. ചർചച കഥയെപപററിയോ ഹിഗവിററയെപപററിയോ ഒനനുമായിരുനനിലല. ഇതിലെ ജബബാർ എനന കഥാപാതരം ലൂസിയകക വാങങികകൊടുകകുനന സമമാനങങളെപപററി വർണികകുനന ഒരു വാചകമായിരുനനു.
.
'നെററിയിൽ ഒടടിചചുവകകാവുനന പൊട
...more
Haris Marar
Feb 15, 2017 rated it really liked it
just amazing
Sherin Punnilath
May 27, 2012 rated it really liked it
It's a collection of seven outstanding short stories.
Loved every story,except Carmen (Somehow,I didn't quite like it.)
The stories deal with different subjects like a nunnery during a riot,a troubled footballer-turned-priest,an adulterous Kathakali actor,a space misadventure,feminism,deterioration of communism etc.


My favourite out of these 7 stories is Nalam Lokam.
Bakunin,the Russian austronomer,reminded me somehow of Roberto Benigni's character in 'Life is beautiful'.
'Van marangal veezhumpol' gi
...more
നിക്ക്. . .
Oct 26, 2012 rated it it was amazing
About a man who defied boundaries . . .
"രണടു കൈകളും വായുവിൽ വീശി , ഒരു ഒരകെസടരയുടെ കണടകടർ പോലെ , ചനദരകകൾ പോലെ വളഞഞു കിടകകുനന stadiuതതിലെ കാണികൾകകായി അശരാവയമായ സംഗീതതതിനറെ ഉചചസഥായികൾ Higuita തീർതതു . . ."
...more
Rithin Rajan
Mar 22, 2015 rated it liked it
Higuita, vanmarangal veezhumbol & naalam lokam are good
Girish
Oct 18, 2016 rated it really liked it
Absolutely Brilliant!!!
Vaivaswatha Manu
Sep 04, 2015 rated it really liked it
good bunch of short stories. ...must read
Dildar
Jun 19, 2012 rated it it was amazing
BRILLIANT....
Balasankar C
Aug 14, 2015 rated it really liked it
"ഞാനെനന മെസപപൊററമിയ"!!

ചില കഥകള അതരകകങങ ഇഷടായിലല.. അതോണട നാല നകഷതരം.. ഹിഗവിററ തകരതതു..
...more
Savyasachi.m
Jun 10, 2013 marked it as to-read
nice one
Namitha Cheriyan
Nov 10, 2014 rated it liked it
ഹിഗവിററ കൊളളാം...മററു കഥകള ബോറടിപപികകും. ...more
Ashraf
Mar 05, 2015 added it
is good
Liyon
rated it liked it
Mar 31, 2015
പി എസ്
rated it liked it
Mar 24, 2015
Elaine
rated it really liked it
Jul 30, 2013
Roy
rated it it was amazing
Aug 14, 2014
Sandeep S
rated it liked it
Mar 18, 2013
Nithin Rajendrakumar
rated it really liked it
Feb 16, 2014
Sahadevan Pillai
rated it liked it
Oct 05, 2015
Arun VS
rated it it was amazing
Jun 27, 2015
Blessy Kottarathil
rated it it was ok
Sep 24, 2013
« previous 1 3 4 5 6 7 8 9 next »
There are no discussion topics on this book yet. Be the first to start one »
 • ഗുരുസാഗരം | Gurusagaram
 • ആയുസ്സിന്റെ പുസ്തകം | Aayusinte Pusthakam
 • പാണ്ഡവപുരം | Pandavapuram
 • മരുഭൂമികൾ ഉണ്ടാകുന്നത് | Marubhoomikal Undakunnathu
 • ആലാഹയുടെ പെണ്മക്കള്‍ | Aalahayude Penmakkal
 • യന്ത്രം | Yanthram
 • നക്ഷത്രങ്ങളേ കാവല്‍ | Nakshathrangale Kaval
 • സുന്ദരികളും സുന്ദരന്മാരും | Sundarikalum Sundaranmarum
 • Thottiyude Makan | തോട്ടിയുടെ മകന്‍
 • Kesavan's Lamentations
 • അഗ്നിസാക്ഷി | Agnisakshi
 • മനുഷ്യന് ഒരു ആമുഖം | Manushyanu Oru Aamugham
 • ഐതിഹ്യമാല | Aithihyamala
 • സ്മാരകശിലകൾ | Smarakasilakal
 • പിതാമഹൻ | Pithamahan
 • പാലേരി മാണിക്യം ഒരു പാതിരാക്കൊലപാതകത്തിന്റെ കഥ | Paleri Manikyam: Oru Pathirakolapathakathinte Katha
 • ഒരു തെരുവിന്റെ കഥ | Oru Theruvinte Katha
 • Baalyakaala Smaranakal | ബാല്യകാലസ്മരണകൾ
4507727
Madhavan was born in the port city of Kochi . where he attended the Sree Rama Varma High School. After graduating in economics from Maharajas College, Ernakulam he moved to Thiruvananthapuram to study for his masters at the Department of Economics, University of Kerala. During this period he began writing, and in 1970 won the top prize for his first published short story 'Sisu', in a contest organ ...more
More about ‌‌N.S. Madhavan...
“താണ്ഡവത്തിന് മുമ്പ് സശ്രദ്ധം ജടയഴിച്ചിട്ട ശിവനെപ്പോലെ നീണ്ട ചുരുളുമുടിയും കറുത്ത കരിങ്കല്‍ മുഖവും നേരിയ മീശയുമായി ഹിഗ്വിറ്റ ഗോളികള്‍ക്കൊരു അപവാദമായിരുന്നു” 8 likes
“ഈ കൊച്ചു ടൈബറിന്റെ നൂറിരട്ടി വലിപ്പമുണ്ട് ഗംഗയ്ക്ക്. ഞാന്‍ അതിന്റെ തീരത്ത് ഒരു നദീതടസംസ്കാരംപോലെ നിലകൊള്ളം. ഞാനെന്ന മെസപൊറ്റമിയ” 2 likes
More quotes…