Goodreads helps you keep track of books you want to read.
Start by marking “രണ്ടിടങ്ങഴി | Randidangazhi” as Want to Read:
രണ്ടിടങ്ങഴി | Randidangazhi
Enlarge cover
Rate this book
Clear rating
Open Preview

രണ്ടിടങ്ങഴി | Randidangazhi

4.05  ·  Rating details ·  614 Ratings  ·  21 Reviews
പകലനതിയോളം പാടങങളിൽ പണിയെടുതത കതിർകകുടങങൾ വിളയിപപികകുനന അവശരും മർദദിതരുമായ കുടടനാടടിലെ കർഷകതതൊഴിലാളികൾ വർഗബോധതതോടെ ഉണർനനെഴുനനേററു ചൂഷണതതെ പരാജയപപെടുതതുനന വീരോജജവലവും വികാരനിർഭരവുമായ കഥയുടെ ഹൃദയാവർജകമായ ആവിഷകരണം.

എലലാ ഇനതയൻ ഭാഷകളിലേകകും ഒടടു വളരെ വിദേശഭാഷകളിലേകകും വിവർതതനം ചെയയപപെടട കൃതി. ലോകപരശസതനായ തകഴിയുടെ വിഖയാതമായ നോവലുകളിലൊനനാണ രണടിടങങഴി.
...more
Paperback, 112 pages
Published November 1996 by DC Books (first published 1948)
More Details... edit details

Friend Reviews

To see what your friends thought of this book, please sign up.

Reader Q&A

To ask other readers questions about രണ്ടിടങ്ങഴി | Randidangazhi, please sign up.
Popular Answered Questions
Kiran It is the story of a poor farmer who works restlessly for his master who was a Naduvazhi in his rice farm . The poor farmer the hero of this story…moreIt is the story of a poor farmer who works restlessly for his master who was a Naduvazhi in his rice farm . The poor farmer the hero of this story gets negligible salary, actually salary not in terms of money but rice.He gets very little rice for his works his friends and ancestors got the same rewards but none of them complained. None of them had education and they kept mum regardless the injustice and starvation they were suffering . It was a clear cut cross section of the kerala society at that time.
At that time some campaigning was going against this feudal system . The hero happened to know about what was happening around him and began to break the rules that chained the ordinary people into starvation. Everybody around him discouraged him to get out of the revolution, but he was determined. Meanwhile his marriage was done and he loved her wife so much they had a son also. I cant remember their names, they had to face lots of adverse situations like starvation and disapproval from the society and they were isolated from the society . Yet our hero stood in his decision firmly and was ready to give his life for this revolution.He had to leave his little child and wife and was even imprisoned. During this time the guardian for wife and the child was his friend and he had a crush on her earlier and still loves her. But he did his duty as a brother by protecting them sleeping outside the hut even in the coldest nights.
The novel ends when our hero comes back from the prison and the revolution becomes a success. Anyway it was a great story. But I dont recommend you it to read. (less)

Community Reviews

(showing 1-30)
Rating details
Sort: Default
|
Filter
Jaise Joseph
Sep 25, 2013 rated it it was amazing
സമൂഹതതിനറെ ഏററവും അടിതതടടില കിടകകുനന എലലാവരും അവഗനികകുണണ പാവപപെടട മണണിനറെ പണികകരുടെ കഥ. മണണിനറെ നനവ ഇപപോഴും തൊടടറിയാന സാധികകുനന രചന വിഭവം. മനുഷയ വികാരവിചാരങങളില കൂടിയുളള സഞചാരം. സാധാരണ ജനങങളുടെ വേദനകള സമുഹതിനറെ കണണില എതതികകാനുളള മഹതതായ ശരമം. ഇങങനെ പോകുനനു ഈ നോവല ഇഷടപെടാന എനികകുണടായ കാരണങങള. വളരെ ഭംഗിയായി തനി നാടന സംഭാഷണ രീതി അവലംബിചിരികകുനത വായനയുടെ തുടകകതതില ഒരു ചെറിയ മെലലെപോകക ഉണടാകകുവെങകിലും ആ ശൈലി ആണ നമമെ തകഴി പറയുനന പറയനറെയും പുലയനറെയും ജീവിതതതോട അടുപപികകുനനത. പാവപപെടടവനറെ കഥ പറയുനനതകൊണട സവ ...more
Afsal Najeeb
Sep 18, 2017 rated it really liked it
Shelves: malayalam
രണടിടങങഴി ഇനനലെയുടെ കഥ പറയുനന ഒരു നോവൽ അലല.ഇനനിനറേയും നാളെയുടെയും കഥകൾ ഇതിൽ നിനന വായിചചെടുകകാം.
ചൂഷണം അതിനെ നയായീകരികകുകയും ലഖൂകരികകുകയും ചെയയുനന വയവസഥിതിയിലൂടെയും അനുഭവങങളിലൂടെയും എങങനെ ഒരു സററാററസ കോ ആയി മാറുനനു എനന തകഴി ഇഴ കീറി വരചചു കാടടുനനു. പുഞച പാടതതെ നെൽകകതിർ കുടടനാടടിലെ തൊഴിലാളിയുടെ വിയർപപിനറെ വില മാതരമലല, അവനറെ നിലനിലപിനറെയും ആറമഭിമാനതതിനറെയും കതിരാണ. പടടിണിയിലോ ദാരിദരയതതിലോ അലല, ആ ആറമഭിമാനം വരണ പെടുനന ഘടടതതിലാണ അവൻ തമപരാനമാരെ ചോദയം ചെയയാൻ ധൈരയം കണടെതതുനനത.
സൂകഷമ വർണണനകൾ കുറവായ രണടാം ഭ
...more
Santhosh
May 23, 2018 rated it it was amazing  ·  review of another edition
വൈകി വനന വസനതം

ഈ പുസതകം വായികകാൻ വൈകിയതിൽ നലല വിഷമം ഉണട. കുടടനാടടിലെ കർഷക തൊഴിലാളികളുടെ ജീവിതം പചചയായി ചിതരീകരിചചിരികകുനനു. ശരികകും അവരുടെ ജീവിതം അടുതതു നിനനും കാണുവാൻ സാധിചചു.
...more
Rahul E R
Nov 04, 2017 rated it it was amazing
classic novel, a real page turner and also an inspiring masterpiece
Gowrisudha
Jan 21, 2018 rated it really liked it  ·  review of another edition
രണടിടങങഴി നോവലലല, ജീവിതമാണ. നിങങളെനനെ കമമയൂണിസററാകകി എനന പറയും പോലെ, രണടിടങങഴി എനനെയും മാററി. ...more
Anupama C K(b0rn_2_read)
A story about oppression of the Paraya and Pulaya community by the upper class
Ganesh Sanal
Nov 27, 2016 rated it really liked it
In Indian history, between the days of Independence and the era of globalisation, lies a period of socialism. From the early days, Kerala was a leader in this societal transformation. The political developments in this small state then was of concern even to the mighty Soviets. Randidangayi shows us a glimpse of the land and its cultural fabric through the eyes of a rebel and his love.

This an all time classic. It takes more than some decent story telling skill to make me, a representative of the
...more
Maluvika
May 22, 2016 rated it really liked it
Imagine this, a girl in her 20s with her smart phone safely placed under pillow , and a woman waiting for her beloved to return in her shabby house - what could connect them? The answer is this book .
This is what Thakazhi has managed to accomplish 2 decades from the book being published.
The story told through the lives of Koran and Chirutha , among many other characters, is one which expands beyond this couple; It is in fact the history of a people- parayan / pulayan.The oppression they've had t
...more
Manu
Nov 29, 2015 rated it liked it
തകഴിയുടെ രണടിടങങഴി വായിചച തീരതതത ഇനനലെയാണ (28.11.2015). നോവലിനറെ ആമുഖതതില തനനെ തകഴി പറയുനനുണട കാലാതിവരതതിയായ കലയെ പററി. കാലതതെ അതിജീവികകുനനതെനതോ, അതാണ കല. രണടിടങങഴി ആദയമായി പരസിദധീകരികകുനനത 1948ല ആണ. ആ കാലഘടടതതിലെ കേരളം, കേരളതതിനറെ സാമൂഹയവയവസഥ, ജീവിതരീതികള, ഇവയുടെയൊകകെ ഒരു നഖചിതരം ഈ നോവലില നിനന കിടടുനനു. മലയാളി നിരബനധമായും വായികകേണട പുസതകങങളില ഒനനാണ രണടിടങങഴി. തകഴിയുടെ മാസററരപീസ എനനൊനനും പറയാന പററിലല.രണടിടങങഴിയെകകാള എനികകിഷടം കയര, ചെമമീന, തോടടിയുടെ മകന ഇവയൊകകെയാണ. ...more
Shajith P R
Jan 21, 2015 rated it really liked it
A nice and touching novel. It will definitely put you in the period where people used to live like animal due to the cast separation. Characters are molded near to real life.
Purity of language is another big aspect. As said in the prologue this novel will stay forever.
PRAVEEN VP
Aug 16, 2015 rated it liked it
Shelves: 123
awesome by great thakazhi sir
Vijay Kumar
Oct 13, 2014 rated it liked it
The real raw fiction from the author who was a farmer as well as advocate.
Shami
Mar 24, 2016 added it
Super...
Vichu Vishnu
Sep 21, 2014 rated it really liked it
വായികകാൻ കുറചചു ബുദധിമുടടായിരുനനു. ...more
Radhika S Nair
"feel the smell of mud"
Nithin Sankar
rated it it was amazing
May 18, 2014
Prajeesh
rated it really liked it
Dec 09, 2016
Vipin Sivasankarapillai
rated it really liked it
Feb 07, 2013
Ranju Edamana
rated it it was amazing
Nov 27, 2017
Lekshmi
rated it it was amazing
Mar 01, 2017
Amiya Nair
rated it liked it
Jan 23, 2017
bhagyalakshmy
rated it it was amazing
Nov 03, 2017
Umar
rated it it was amazing
Jul 11, 2014
Akhil K Raghavan
rated it liked it
Nov 14, 2014
Siby
rated it liked it
Apr 16, 2017
Deepak Puzhakkal
rated it liked it
Dec 04, 2016
Vineethavenugopal
rated it really liked it
Feb 10, 2014
Hari Arun
rated it liked it
Apr 07, 2016
Emmanuel Ernest
rated it really liked it
Sep 11, 2013
Aravind P
rated it liked it
Jan 01, 2012
« previous 1 3 4 5 6 7 8 9 next »
There are no discussion topics on this book yet. Be the first to start one »
 • പാതിരാവും പകൽവെളിച്ചവും | Pathiravum pakalvelichavum
 • യന്ത്രം | Yanthram
 • The Saga of Dharmapuri
 • മരുഭൂമികൾ ഉണ്ടാകുന്നത് | Marubhoomikal Undakunnathu
 • പാണ്ഡവപുരം [Pandavapuram]
 • സ്മാരകശിലകൾ [Smarakasilakal]
 • പിതാമഹൻ | Pithamahan
 • പാലേരി മാണിക്യം ഒരു പാതിരാക്കൊലപാതകത്തിന്റെ കഥ | Paleri Manikyam: Oru Pathirakolapathakathinte Katha
 • ദൈവത്തിന്റെ വികൃതികള്‍ [Daivathinte Vikruthikal]
 • തത്വമസി [Tatvamasi]
 • വിഷകന്യക [Vishakanyaka]
 • ലന്തൻബത്തേരിയിലെ ലുത്തിനിയകൾ | Lanthanbatheriyile Luthiniyakal
 • Baalyakaala Smaranakal | ബാല്യകാലസ്മരണകൾ
 • Maattathi | മാറ്റാത്തി
 • ഉദകപ്പോള | Udakappola
 • Haimavatabhoovil
 • അഗ്നിസാക്ഷി [Agnisakshi]
Thakazhi Sivasankara Pillai (Malayalam: തകഴി ശിവശങകര പിളള) (17 April 1912 - 10 April 1999) was a novelist and short story writer of Malayalam language. He is popularly known as Thakazhi, after his place of birth. He focused on the oppressed classes as the subject of his works, which are known for their attention to historic detail. He has written several novels and over 600 short stories. His most ...more

Fiction Deals

 • Mercy Among the Children
  $14.99 $1.99
 • American Street
  $9.99 $1.99
 • Stillwater Rising
  $4.49 $1.99
 • Lark Song
  $4.99 $1.99
 • In Twenty Years
  $4.99 $1.99
 • Winter Men
  $3.49 $0.99
 • The Daughters of Palatine Hill
  $4.99 $1.99
 • A House for Happy Mothers
  $3.99 $1.99
 • Love Poems (New Directions Paperbook)
  $11.95 $2.99
 • The Drowning Guard
  $3.99 $0.99
 • Anathema
  $3.49 $0.99
 • Neverhome
  $12.99 $2.99
 • Sinner: A Paradise Novel (The Books of History Chronicles)
  $11.49 $3.99
 • A Promise of Hope (Kauffman Amish Bakery, #2)
  $4.99 $1.99
 • 'Round Midnight: A Novel
  $13.99 $2.99
 • Ulterior Motives (Sun Coast Chronicles, #3)
  $7.99 $1.99
 • Prisoner B-3087
  $3.99 $1.99
 • The Midwife's Revolt (The Midwife Series, #1)
  $4.99 $1.99
 • A Place of Peace (Kauffman Amish Bakery, #3)
  $4.99 $1.99
 • The Beekeeper's Promise
  $4.99 $2.49
 • The Two-Family House
  $9.99 $2.99
 • Where Do I Go? (Yada Yada House of Hope, #1)
  $7.99 $1.99
 • The Bloodletter's Daughter
  $4.99 $1.99
 • A Gift of Grace (Kauffman Amish Bakery, #1)
  $4.99 $1.99
 • The Luxe (Luxe, #1)
  $3.74 $0.99
 • A Dream of Home (Hearts of the Lancaster Grand Hotel)
  $4.99 $1.99
 • The Thing About Jellyfish
  $7.99 $2.99
 • Broken Angels
  $4.99 $1.99
 • The Lioness of Morocco
  $4.99 $1.99
 • The Girl from the Savoy
  $10.74 $1.99
 • The Inexplicable Logic of My Life
  $9.99 $2.99
 • Wish
  $5.67 $2.99
 • Treason: A Novel
  $9.99 $2.99
 • The Wednesday Wars
  $6.99 $1.99
 • Red Mountain
  $4.99 $1.49
 • She Who Remembers
  $4.99 $1.99
 • Hearts of Resistance
  $4.99 $1.99
 • Nantucket Nights
  $8.99 $2.99
 • The Midwife of Hope River: A Novel of an American Midwife
  $8.99 $1.99
 • Life and Other Near-Death Experiences
  $4.49 $1.99
 • Where Hope Begins
  $8.99 $1.99
 • Somewhere in France: A Novel of the Great War
  $8.74 $1.99
 • Skin
  $1.99 $0.99
 • Endangered (Ape Quartet, #1)
  $5.99 $1.99
 • Inamorata
  $3.99 $0.99
 • A Life of Joy (Kauffman Amish Bakery, #4)
  $4.99 $1.99
 • The Poisonwood Bible
  $11.99 $11.99
 • Cometh the Hour (The Clifton Chronicles #6)
  $9.99 $2.99
 • The Question of Red
  $3.99 $1.99
 • A.D. 30 (A.D., #1)
  $7.99 $3.99
 • Karolina's Twins: A Novel
  $9.99 $2.99
 • The Woman in the Dunes
  $11.99 $2.99
 • Illuminati: Roundtable of the Bosses (The Cartel #7)
  $9.99 $2.99
 • The 158-Pound Marriage
  $11.99 $1.99
 • Chasing Rainbows: A Novel
  $3.99 $0.99
 • A Season of Love
  $4.99 $1.99
 • The Last Kingdom (The Saxon Stories, #1)
  $6.99 $1.99