Goodreads helps you keep track of books you want to read.
Start by marking “പയ്യൻ കഥകൾ [Payyan Kathakal]” as Want to Read:
പയ്യൻ കഥകൾ [Payyan Kathakal]
Enlarge cover
Rate this book
Clear rating
Open Preview

പയ്യൻ കഥകൾ [Payyan Kathakal]

by
3.94  ·  Rating details ·  677 ratings  ·  17 reviews
പയയനും പയയനറെ കഥകളകകും എനനും ചെറുപപം തനനെ. എനനു വായിചചാലും എതര വായിചചാലും മടുപപു തോനനാതത ഈ കഥകള വയതയസതമായ വായനാനുഭവമേകുനനു. പയയനെ കേനദരീകരിചചുളള എഴുപതതിമൂനനു കഥകളടങങിയ ഈ പയയന കഥകളില സാഹിതയ- നയതനതര- രാഷടരീയ മേഖലകളെ വി.കെ.എന സപരശികകുനനു. കേനദരസാഹിതയ അകകാദമി അവാരഡ നേടിയ കൃതി. ...more
Paperback, 11th Impression, 432 pages
Published December 2010 by D C Books (first published May 1979)
More Details... Edit Details

Friend Reviews

To see what your friends thought of this book, please sign up.

Community Reviews

Showing 1-30
3.94  · 
Rating details
 ·  677 ratings  ·  17 reviews


More filters
 | 
Sort order
Nandakishore Varma
"Payyan" (meaning "lad" in Malayalam) is the alter ego of Vadakke Koottala Narayanankutty Nair, or V.K.N as he is known to his readers. V.K.N created his own signature style in Malayalam, combining terse sentences, absurd statements and comical juxtapositions to create a kind of humour which was a mixture of Kafka with Stephen Leacock. This Sahitya Akademi award-winning tome is a collection of short stories, most of them loosely based on his experiences as a journalist in Delhi.

Apart from Payyan
...more
Sreeraj Menon
Apr 27, 2012 rated it it was amazing
പയയൻസിനെ അവലോകനം ചെയയാൻ ഞാൻ ആളലല.

സംസകൃതസാഹിതയം മുതൽ കെയൻസ പരഭുവിനറെ സിദധാനതങങൾ വരെ എനതും വഴങങുനന, പല രൂപതതിലും പലസഥാനങങളിലും, സഥലതതുമൊകകെ കാണുനന ഒരസാമാനയൻ.

ഈ കഥാപാതരം നേരിടുനന ഓരോനനും നമമുടെ ചുററും നിതയേന നടകകുനന കപടനാടയങങളെയും പൊളളതതരങങളെയും കളിയാകകാൻ ഒറിജിനൽ പയയൻ ഉപയോഗികകുനനു.

വായനകകാരിൽ നിനനും ചിലത പരതീകഷികകുനന ഈ കൃതി(മററ VKN രചനകളെപപോലെ) എനതുകൊണട ഹൃദയമായിരികകുനനു എനന ചോദയതതിന
ഒനനേ പറയാനുളളൂ:(ഒറിജിനൽ പയയനെ ഉദധരിചചുകൊണട)

"ബികോസ ഓഫ ദ ഫോർമിഡബിൾ വി.കെ.എൻ ടചചസ "
...more
Hrishi Kesav
Aug 08, 2013 rated it liked it
Shelves: malayalam
ഈ ലോകതതിൽ എനനും എപപോഴും നടകകുനന ചില സംഭവങങൾ, പയയനെ കേനദരികരിചച, നർമതതിൽചാലിചച അവതരിപപിചചിരികകുനനു.

രാഷടരീയതതെയും, സോഷയലിസതതെയും കുറിചചുളള പരാമർശങങൾ കുറചചൊരു വിരസത ഉളവാകകിയെങകിലും, മനുഷയരുടെ പരധാന പരശനങങൾ ഏററുപിടികകുമപോളായിരുനനു പയയൻ ഏററവും തിളങങി നിനനിരുനനത.
...more
Arun Divakar
Sep 06, 2011 rated it it was amazing
Heights of satire in Malayalam. Keralites by nature are a sarcastic lot and Payyan crows from atop the dung heaps of sarcasm laughing at politics,snobbery, money and finally at himself too.
Vineeth
പയയനെനന കഥ നായകനിലൂടെ സാമൂഹയ വിമരശനം നടതതുനന കഥകള .വായികകുംതോറും രസകരമായി വരുനനു.
രസകരമായ വി .കെ.ന പദ പരയോകങങള കഥകളെ അതുലയമകകിയിരികകുനനു.കേനദര സാഹിതയ അവാരഡ കരസഥമാകകിയ വി.കെ.ന സൃഷടി .പിനനെതെയകു വയകാതെ ഒററയടികക വായിചചു തീരതത ഒരേ ഒരു പുസതകം.
...more
Hiran Venugopalan
Aug 03, 2014 rated it it was amazing
Shelves: lib-home
Malayalam political sarcasm at it's best!
Santhosh Jacob
Oct 15, 2012 rated it liked it
humour..humour..humour..

monotonous during the climax of certain stories with sex underlying all around
Anoop Warrier
Mar 02, 2012 rated it it was amazing
A must read book,its the different style that makes VKN so special.
Vaivaswatha Manu
Nov 05, 2012 rated it really liked it
മലയാളഭാഷയിലെ ഹാസയസാമരാടടായ വി.കെ.എന തനറെ പരതിഭ ചാലിചചെഴുതിയ പയയന കഥകള അതീവ നരമമരസമുളളതും സാരവിഷയഭരിതവും ആയതാണ. ...more
Prajeesh Thiruvambady
Aug 15, 2013 marked it as to-read
I Wan"t To Read The Same
Jayadeep Nair
Jul 28, 2019 rated it really liked it
പയയൻ ഒരു അപാര ജീവിയാണ. ...more
Abdusamad Babu
Jan 02, 2015 marked it as to-read
samad
mshameers
Apr 17, 2013 rated it really liked it
പയയനേ നമഹാഃ ...more
Sandesh
Sep 14, 2013 rated it really liked it
the style of narration and use of language is entirely different
some stories did seem pointless at times
but in general the book is great
a must read malayalam classic
Kavya Manohar
Jul 13, 2013 rated it it was amazing
പയയന. പൂം പയയന.! ...more
Nk
Feb 16, 2015 rated it really liked it
Shelves: malayalam
Brilliant satire!
Never read something this biting, every story in this collection is a cartoon by itself, amazes us on each and every Page.
Vijay Kumar
Oct 13, 2014 rated it really liked it
A completely different narration with immense satire. A literary treat by VKN.
Renju Raghav
rated it really liked it
Apr 28, 2016
Rajuda
rated it really liked it
Apr 29, 2014
Mohammed Faiz
rated it it was amazing
Nov 07, 2015
Hari
rated it it was amazing
Aug 16, 2012
Robin
rated it it was amazing
Dec 15, 2018
PRASANTH
rated it liked it
Jun 20, 2018
Gayatri P V
rated it really liked it
Dec 23, 2013
Jayanveekay
rated it really liked it
May 05, 2015
Navas Mk
rated it liked it
Jul 03, 2014
Anukumar
rated it really liked it
Mar 19, 2018
Srijidh Km
rated it it was amazing
Oct 07, 2014
Ravisankar Ramachandran
rated it it was amazing
Mar 22, 2019
Abidh
rated it it was amazing
Dec 03, 2016
« previous 1 3 4 5 6 7 8 9 next »
There are no discussion topics on this book yet. Be the first to start one »

Readers also enjoyed

 • യന്ത്രം | Yanthram
 • ആൾക്കൂട്ടം | Aalkkoottam
 • Munpe Parakkunna Pakshikal
 • ലന്തൻബത്തേരിയിലെ ലുത്തിനിയകൾ | Lanthanbatheriyile Luthiniyakal
 • Orotha
 • അടയാളങ്ങള്‍ [Adayalangal]
 • അയൽക്കാർ | Ayalkkar
 • ഓളവും തീരവും | Olavum Theeravum
 • നക്ഷത്രങ്ങളേ കാവല്‍ | Nakshathrangale Kaval
 • Maattathi | മാറ്റാത്തി
 • ചിദംബര സ്മരണ | Chidambara Smarana
 • മനുഷ്യന് ഒരു ആമുഖം [Manushyanu Oru Aamugham]
 • ഗുരുസാഗരം | Gurusagaram
 • ഐതിഹ്യമാല | Aithihyamala
 • പരിണാമം | Parinámam
 • ജന്മദിനം | Janmadinam
 • ഒരു തെരുവിന്റെ കഥ [Oru Theruvinte Kadha]
See similar books…
87 followers
V.K.N.' or VKN (abbreviated from his full name Vadakkke Koottala Narayanankutty Nair) (6 April 1932 - 25 January 2004) was a pathbreaking and celebrated Malayalam writer, noted mainly for his high-brow satire. Apart from novels, he wrote short stories and political commentaries. A native of Kerala in south India, his works are considered distinctive for their multi-layered humour, trenchant critic ...more