Goodreads helps you keep track of books you want to read.
Start by marking “ആൾക്കൂട്ടം | Aalkkoottam” as Want to Read:
ആൾക്കൂട്ടം | Aalkkoottam
Enlarge cover
Rate this book
Clear rating
Open Preview

ആൾക്കൂട്ടം | Aalkkoottam

by
4.08  ·  Rating details ·  216 Ratings  ·  10 Reviews
വസതുതകളലല, വസതുതകളകക നേരെയുളള എഴുതതുകാരനറെ മനോഭാവമാണ ആളകകൂടടതതിനു അഗാധതാളം നലകുനനത.ചരിതരതതിനറെയും അസതിതവവയധയുടെയും ലോകതതിലെ പരതിരൂപാതമകവയകതികള എനന വിശേഷിപപികകാവുനനവരാണ ഇതിലെ കഥാപപാതരങങള. ...more
Paperback, 12, 520 pages
Published November 2008 by D C BOOKS (first published March 1970)
More Details... edit details

Friend Reviews

To see what your friends thought of this book, please sign up.

Community Reviews

(showing 1-30)
filter  |  sort: default (?)  |  Rating Details
Arun Divakar
Jan 21, 2013 rated it it was amazing
Shelves: favorites
The worst kind of loneliness you feel is the one you feel in a crowd says an author. I have very often gone back to thinking about this line at various occasions finding it to be true when my thoughts are well and truly dislocated from my physical self. All around you is a buzzing mass of humanity which is conversing,laughing, loving and hating and you feel an outsider to all this. The mind wanders through long corridors where light plays with shadows and your eyes strain to catch a familiar mo ...more
Vijay Prince
May 24, 2017 rated it really liked it
"പുതിയ ഒരു സംസകാരം വളരുകയാണ-
ആൾകകൂടടതതിനറെ സംസകാരം;
ചുററിലും ഒഴുകുനന ജീവിതം"


ആധുനികത എനന ജീവിതബോധയം മനുഷയജീവിതതതിലുണടാകകിയ വിഹവലതകൾ. ആശങകകൾ.
പുതിയതെനന പറയപപെടുനന, പരിചയപപെടുനതോറും അപരിചിതമായിതതീരുനന ഒരു ജീവിതകരമതതിലെ അസവാസഥയങങൾ.
ആകുലതകൾ.

ജോസഫ, സുനിൽ, ലളിത, രാധ, സുനദർ, പരേം - വരണടുണങങിയ കുറേ ജീവിതങങൾ.
ഇലലായമകളോടും, അവനവനറെ അസതിതവതതോടു തനനെയുമുളള കലാപം.
സവാതനതയാനനതരം ബോംബെ നഗരതതിലെ ആൾകകൂടടജീവിതങങളെ വരചചിടുകയാണ ആനനദ.

ഒരുപകഷെ, ആധുനികതയുടെ സങകർഷങങളെ ഏററവും സൂകഷമമായി അടയാളപപെടുതതുനന മലയാളനോവൽ.
...more
Jaseena AL
One of the best books I've ever read.I remember reading it when I was 13 and how the 13 year old me found it boring in the beginning but since it was the only book I have loaned from the library I decided to stick up with it & I'm glad I did.

The novel analyses the miseries of young people living in one of the most populated city of India,Mumbai,surrounded by a group of autocrats.These young people have to crush their dreams inorder to support their family.In between all their troubles they f
...more
Krishnabhadra
Sep 12, 2016 rated it it was amazing
ഈ അടുതത കാലതത വായിചച നലല പുസതകങങള ഏതാണെനന ചോദിചചു ആരോ ഒരു പോസററ ഏകദേശം ഒരു മാസം മുനപ ഫേസബുകകില പുസതകമേള എനനാ ഗരൂപപില ഇടുകയും അതിനറെ കമനറുകളില ഒനന രണടു പേര ആനനദിനറെ ആളകൂടട'തതെ കുറിചച പരതിപാദികകുകയും ചെയതിരുനനു. ഗോവരധനറെ യാതരകള, അപഹരികകപപെടട ദൈവങങള, വിഭജനങങള തുടങങി ആനനദിനറെ ബാകകി എലലാ പുസതകങങളും മൂനനു കൊലലങങളകക മുനപേ വായിചചിരുനനെങകിലും ആളകൂടടം മാതരം എനികക പൂരതതിയാകകാന പററിയിരുനനിലല . അനന എനതുകൊണടോ ആ ബുകക എനികക ദഹിചചിലല. ആ നലല സുഹൃതതിനറെ പോസററ എനനെ വീണടും ആളകൂടടം വായികകാന പരേരിപപിചചു.

ഇനന ഞാന ആളകൂട
...more
P
Feb 03, 2013 rated it it was amazing
Bombay – the city that never sleeps, the city where thousands of men still come in search of their dreams. I first fell in love with this city from the words of someone whom I loved. For him, this city was everything . I used to wonder how just a city, not even hometown, can evoke such emotions in a person. I realized it when I first stepped out of the train in Kurla station all alone in the midst of buzzing autowalas and coolie. There I learned how it feels like to be truly free and gained conf ...more
Anejana.C
Jul 13, 2016 rated it really liked it
The book offered a despotic glimpse of life at Mumbai of a hand- view..but more than that through them, Anand offered a more deeper insight of life general; of perspectives' - individual and of a crowd evolving and disintegrating.
With no dramatic overturn of events or thrilling adventures to tone up the pages, in seemingly dull but totally honest narrative Anand takes you through the life of not one but maby similar unfortunate millions..profoundly honest and sad in it's caricature!!
Ravi Mannanikkad
Mar 20, 2014 rated it it was amazing
മനുഷയ മനസസിനറെ ചിനതകള, ജീവിതതതിനറെ യാഥാരതയങങള , ആളകൂടടതതിലെ ഒററപപെടല , ഒരു നഗരജീവിതതതിനറെ ഉളവളിവുകള, അങങനെ പറഞഞാല തീരാതത, ചിനതിചചാല കഴിയാതത ഉളകകൊളളാനാവത അരഥ തലങങളുടെ വാകക രൂപങങളാണ ഈ നോവല . ഇതിലെ ഓരോ ഖണഡികകളും നമമെ ഇരുതതി ചിനതിപപികകും, വേണമെങകില ഒരു ഉപനയാസം എഴുതാനുളള ആഴവും അവയകകുണടാവും എനന തോനനാറുണട !! ...more
Jasun Chelat
May 14, 2016 rated it liked it
About a bunch of saddos who form a sad club
Manu
Sep 04, 2012 rated it liked it
Shelves: malayalam
Abhinayikka thirikkal swathandyamaan,cheyyunna joliyil manasillaykayanu vyabhicharam.Samoohathil niraye vyabhicharaman....arinju kondulla abhinayam......Aalkkoottam
Arunkumar
rated it really liked it
Sep 11, 2012
Divya
rated it it was ok
Jun 06, 2017
Praveen
rated it it was amazing
Sep 04, 2011
Reshmi Sajeesh
rated it it was amazing
Feb 08, 2013
Jerin Jose
rated it really liked it
Apr 22, 2017
Ramesh Babu
rated it it was amazing
Jun 25, 2017
Bindhu
rated it it was amazing
Feb 21, 2017
Shobith Km
rated it it was amazing
Dec 16, 2015
grace
rated it really liked it
Feb 12, 2014
Vikas Cn
rated it liked it
May 12, 2013
Praveen Kumar
rated it really liked it
Aug 31, 2016
Rahul
rated it it was amazing
Jul 18, 2015
Jomy
rated it it was amazing
Aug 17, 2012
Sree
rated it it was amazing
Jan 27, 2017
Yasupnigmail.Com
rated it really liked it
Oct 27, 2015
Jofin Thadathil
rated it it was amazing
Nov 04, 2016
Jayaram
rated it liked it
Jun 28, 2012
Dhanesh
rated it it was amazing
Nov 25, 2015
Haridas Rajan
rated it really liked it
Mar 18, 2015
Basil
rated it liked it
Mar 01, 2017
Prramod Kumar
rated it it was amazing
Apr 29, 2014
« previous 1 3 4 5 6 7 8 next »
There are no discussion topics on this book yet. Be the first to start one »
 • ഗുരുസാഗരം | Gurusagaram
 • Haimavatabhoovil
 • പിതാമഹൻ | Pithamahan
 • ലന്തൻബത്തേരിയിലെ ലുത്തിനിയകൾ | Lanthanbatheriyile Luthiniyakal
 • Orotha
 • പ്രതിമയും രാജകുമാരിയും | Prathimayum Rajakumariyum
 • പാണ്ഡവപുരം | Pandavapuram
 • Vishakanyaka | വിഷകന്യക
 • തത്വമസി | ᅠTatvamasi
 • Thottiyude Makan | തോട്ടിയുടെ മകന്‍
 • Varshangalkku Munp | വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ്
 • യന്ത്രം | Yanthram
 • Maattathi | മാറ്റാത്തി
 • തീക്കടല്‍ കടഞ്ഞു തിരുമധുരം | Theekkadal Kadanju Thirumadhuram
 • ഇനി ഞാൻ ഉറങ്ങട്ടെ | Ini Njan Urangatte
 • ദൈവത്തിന്റെ വികൃതികള്‍ | Daivathinte Vikruthikal
 • ഓളവും തീരവും | Olavum Theeravum
441872
P. Sachidanandan (born 1936), who uses the pseudonym Anand is an Indian writer.
Anand writes primarily in Malayalam. He is one of the noted living intellectuals in India. His works are noted for their philosophical flavor, historical context and their humanism. Veedum Thadavum and Jaivamanushyan won the Kerala Sahithya Academy Award. Marubhoomikal Undakunnathu won the Vayalar Award. He did not acce
...more
More about Anand...

Share This Book